WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 33 |

«48'2009 Сборник научных трудов Тематический выпуск ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ Издание основано Национальным техническим университетом Харьковский политехнический институт в ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВЕСТНИК

НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА «ХПИ»

48'2009

Сборник научных трудов

Тематический выпуск

«ИСТОРИЯ НАУКИ

И ТЕХНИКИ»

Издание основано Национальным техническим университетом

«Харьковский политехнический институт» в 2001 году

Государственное издание Свидетельство Госкомитета по информационной политике Украины КВ № 5256 от 2 июля 2001 года

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Председатель: Л.Л.Товажнянский, д-р техн. наук, проф.

Секретарь координационного совета: К.А.Горбунов, канд. техн. наук, доц.

А.П.Марченко, д-р техн. наук, проф.; В.С.Лупиков, д-р техн. наук, проф.;

Е.И.Сокол, д-р техн. наук, проф.; О.К.Морачковский, д-р техн.наук, Е.Е.Александров, д-р техн. наук, проф.;

проф.; П.Г.Перерва, д-р экон. наук, проф.;

Л.М.Бесов, д-р ист. наук, проф.; В.А.Пуляев, д-р техн. наук, проф.;

А.В.Бойко, д-р техн. наук, проф.; М.И.Рыщенко, д-р техн. наук, проф.;

М.Д.Годлевский, д-р техн. наук, проф.; В.Б.Самородов, д-р техн. наук, проф.;

А.И.Грабченко, д-р техн. наук, проф.; Г.М.Сучков, д-р техн. наук, проф.;

В.Д.Дмитриенко, д-р техн. наук, Н.А.Ткачук, д-р техн.наук, проф.;

проф.; Ю.В.Тимофеев, д-р техн. наук, проф.;

В.В.Епифанов, д-р техн.наук, проф.;

П.А.Качанов, д-р техн. наук, проф.;

В.Б.Клепиков, д-р техн. наук, проф.;

Адрес редколлегии: 61002, Харьков, В.И.Кравченко, д-р техн. наук, проф.;

ул. Фрунзе, 21. НТУ «ХПИ».

Каф. ИНТ, Тел. (057) 70-76-503.

E-mail: ang_93@list.ru, kafint@mail.ru Харьков Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск:

Історія науки і техніки. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2009. – № 48. – 150 с.

В збірнику представлено теоретичні та практичні результати наукових досліджень та розробок, що виконані викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками різних організацій та установ.

Для викладачів, наукових співробітників, спеціалістів.

В сборнике представлены теоретические и практические результаты исследований и разработок, выполненных преподавателями высшей школы, аспирантами, научными сотрудниками различных организаций и предприятий.

Для преподавателей, научных сотрудников, специалистов.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Ответственный редактор: Л. М. Бесов, д-р ист. наук, проф.

Ответственный секретарь: Н. Г. Анненкова, канд. ист. наук Э. Г. Братута, д-р техн. наук, проф.;

Д. В. Бреславский, д-р техн. наук, проф.;

Г. И. Гринь, д-р техн. наук, проф.;

А. В. Ефимов, д-р техн. наук, проф.;

В. Д. Козлитин, д-р ист. наук, проф.;

Г. В. Лисачук, д-р техн. наук, проф.;

А. А. Мамалуй, д-р физ.-мат. наук, проф.;

О. К. Морачковский, д-р техн. наук, проф.;

В. И. Оноприенко, д-р филос. наук, проф.;

О. Я. Пилипчук, д-р биол. наук, проф.;

Л. Г. Полонский, д-р техн. наук, проф.;

А. Г. Романовский, д-р пед. наук, проф.;

В. С. Савчук, д-р ист. наук, проф.;

В. И. Силантьев, д-р ист. наук, проф.;

В. А. Шендеровский, д-р физ.-мат. наук, проф.

Рекомендовано до друку Вченою радою НТУ «ХПІ».

Протокол № 13 від 25 грудня 2009 р.

© Національний технічний університет «ХПІ»

УДК 6 (09) : Л. М. БЄСОВ, д-р іст. наук, Т. В. МЕЛЬНИК, НТУ «ХПІ»

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРНА ОСВІТА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ У статті висвітлюється питання підготовки інженерів-хіміків для народного господарства в системі вищої освіти України.

The article is devoted to the problem training of chemical engineer for national economy in system of the higher education of the Ukraine.

Матеріали статті торкаються одного з важливих питань, що забезпечує функціонування багатьох сфер суспільного життя – підготовки інженерів хіміко-технологічних спеціальностей на базі вищих учбових закладів України з кінця XIX ст. і до 30-х років XX ст.

Проблемам розвитку інженерної освіти і ролі вищих учбових закладів в цьому процесі присвячені праці багатьох дослідників – Б. І. Іванова, В. І. Козлова, В. І. Онопрієнка, Т. О. Щербань, Ю. В. Павленка, Ю. О. Храмова [1–6]. Їхні роботи аналізують становлення і розвиток вищої освіти в університетах Росії та України. Більш повно і конкретизовано представлені і розкриті відомості про хімічну інженерну освіту в книгах Я. І. Турченка, В. І. Атрощенко, A. C. Бережного, М. Г. Марченка [7–10]. Але в цих працях недостатньо, на наш погляд, показано особливості цього питання і надання технічних знань в таких структурних підрозділах системи вищої технічної освіти як кафедри. Кафедри, будучи основною ланкою в структурі вищих навчальних закладів, вносять певні особливості в реалізацію навчальних дисциплін.

Метою даної публікації є спроба відтворити історичну картину підготовки фахівців-хіміків безпосередньо на базі кафедр технології неорганічних речовин вищих технічних закладів України, а також проаналізувати систему технологічної освіти відповідно до потреб галузей хімічної промисловості.

Як відомо, що при створенні хімічної промисловості в Україні наприкінці ХІХ століття першим етапом стала поява підприємств по виробництву основних хімічних продуктів – кислот, луг, солей. Однак значна частина цих підприємств знаходилась у руках іноземного капіталу. На початок XX століття в Україні налічувалось понад сто іноземних компаній.

Тому виникла необхідність підготовки вітчизняних спеціалістів в першу чергу з технології неорганічних речовин. У зв’язку з цим розгляд питання з історії підготовки спеціалістів для хімічної промисловості співпадає з історією технічної освіти в нашій країні.

У Росії готувати спеціалістів з хімічної техніки і технології почали ще за часів М. В. Ломоносова Він першим почав знайомити студентів з початками хімічної технології. Термін «технологія» має дуже древнє походження. У книзі П. М. Лук’янова, присвяченій історії хімічної промисловості в Росії, підкреслюються, що цей термін широко застосовувався ще у рукописних російських виданнях XVIII ст. [11]. Заклик М. В. Ломоносова «поставити хімію на службу практиці» мав велике значення щодо залучення молоді до занять цією наукою. Значне місце в підготовці майбутніх вітчизняних хіміків мав створений російським вченим навчальний курс хімії, який він називав – фізична хімія. Цей курс став найважливішим у комплексі наук що вивчаються студентами багатьох поколінь на хіміко-технологічних спеціальностях технічних інститутів та хімічних факультетах університетів.

Один з творців технічної освіти в Росії Д. І. Менделєєв також приділяв велику увагу необхідності широкого використання технологічних дисциплін в практиці у навчанні хіміків.

Під впливом М. В. Ломоносова, після організації Московського університету у 1735 році, підготовка фахівців з хімії стала важливою складовою частиною діяльності всіх університетів. Великою заслугою, в першу чергу Московського і Казанського університетів, було включення до програми навчання студентів спеціальних курсів технології. У 1806 році професор О. І. Двигубський почав читати такий курс у московському, професор І. Вуттіч у 1808 році – в Казанському університеті.

Оскільки в підготовці хіміків в університетах були відсутні елементи інженерної хімії, в ряді технічних вищих навчальних закладів почали створювати центри підготовки хіміків, в яких проводились заняття з хімічної технології. Наприклад: в Гірничих академіях – в Шельмецбане (Угорщина 1763 р.), у Фрейнбурзі (Німеччина, 1765 р.), Санкт-Петербурзі (1744 р.), у вищій політехнічній школі (Париж, 1794 р.). У цих закладах почали знайомити студентів з основами хімії та хімічною технологією у металургійному виробництві.

У зв’язку з зародження на початку XIX ст. вітчизняної основної хімічної промисловості, без якої не були в змозі розвиватись такі галузі виробництва, як текстильна, шкіряна, харчова промисловості. Виникла гостра потреба у спеціалістах з питань хімічної технології, в першу чергу неорганічної технології. Враховуючі ці обставини, у 1828 році був відкритий СанктПетербурзький практичний технологічний інститут. Тривалий час вищий навчальний заклад Російської імперії був єдиним вузом, де велась підготовка інженерів-хіміків та інженерів-механіків. Майбутні інженери вивчали цілу низку предметів з фізико-математичних та хімічних наук. Цей факт свідчить про надзвичайно глибоке розуміння Учбовим Комітетом інституту в особі його першого директора професора хімії Г. І. Гесса значення хімічних знань для майбутньої роботи інженерів на виробництві. Завдяки активній діяльності колективу професорів і викладачів цього закладу, особливо Д. І. Менделєєва, Санкт-Петербурзький інститут отримав авторитет не тільки в Росії, але і за кордоном, як вищий навчальний заклад нового типу, в якому було піднято на належну висоту викладання не тільки хімічних дисциплін, а, головне – інженерної хімії.

У 1878 році у привітанні Інституту з нагоди його 50 річчя від Товариства сприяння російській промисловості та торгівлі надійшло поздоровлення, в якому відзначено особливий внесок професорів і викладачів навчального закладу в підготовку великого загону національних кадрів в країні: «СанктПетербургский технологический институт в течении своего 50 летнего существования освободил русскую промышленность от зависимости от иностранцев в такой степени, что химические отрасли производства вовсе не нуждаются уже в привлечении иноземцев, а механические – каждый день прибегают все более к услугам русских специалистов» [12, Р-5868, оп. 2, д. 98, л. 185.7-9].

Через те що, у другій половині XIX ст. хімічна промисловість Росії була представлена невеликими підприємствами, тому інженери, що на них працювали, повинні були знати не тільки хімічні процеси, але і бути достатньо підготовленими до вирішення механічних, теплотехнічних і навіть будівельних проблем. У зв’язку з цими обставинами у навчальних планах для хіміків-технологів вагомою складовою були механіко-інженерні предмети.

Для прикладу, данні про структуру навчального плану Санкт-Петербурзького технологічного інституту у 1878 році свідчать, що кількість дисциплін, які вивчали хіміки була – 31, механіки – 32. Відповідно до загальної програми навчання 21 дисципліну студенти вивчали разом. На V курсі вони виконували дипломне проектування і працювали у майстернях, лабораторіях та на підприємствах. У цей період ділення на спеціальності у підготовці хіміків-технологів практично не було. Студенти знайомились з рядом хімікотехнологічних курсів, в першу чергу, з курсом технології мінеральних речовин. Цей курс почав викладати в інституті професор O. K. Крупський, який з 1871 року керував спеціальною лабораторією (кафедрою) технології мінеральних речовин. Створення кафедри було пов’язано з помітним розвитком в Росії на той час основної хімічної промисловості. Так наприклад, у 1870 році сірчана кислота вироблялась вже на 32 заводах. Створений O. K. Крупським курс навчальної дисципліни «Технологія мінеральних речовин» за своїм змістом та структурою був помітним явищем для свого часу. До програми курсу входило чотири розділи :

- виробництво сірчаної та інших кислот;

- виробництво лугів;

- виробництво хлору;

- виробництво солей.

Кафедра, якою керував O. K. Крупський, протягом 40 років відігравала велику роль як у підготовці кадрів, так і у розгортанні наукових досліджень, які дозволили подальшим поколінням хіміків створити самостійні теорії з хімічної технології та процесів і апаратів. До моменту 50 річчя СанктПетербурзького технологічного інституту підготовка технологів, зокрема неорганічної хімії була розпочата також у Ризькому технологічному інституті і Московському вищому технічному училищі.Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 33 |
 


Похожие работы:

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ На правахоукописи 104.20 0.9 0 2 5 9 4 РУМЯНЦЕВА Елизавета Анатольевна ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ 05.13.01- Системный анализ, управление и обработка информации (в технике и технологиях) Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук Научный руководитель доктор технических наук, профессор А.В. Небылов...»

«ИСТОРИКО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И СОВРЕМЕННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ТУРЦИИ Шакип АКТАЙ Ar. Gr. akip AKTAY1 РЕЗЮМЕ Эта статья посвящена рассмотрению хронологического периода и развития, начиная с того момента, когда русский язык начали впервые преподавать в турецких образовательных учреждениях. Кроме того, была также упомянута роль русского языка в развитии политических, торговых и культурных отношений между двумя странами. В приложении к вышеупомянутой информации была...»

«ВЗГЛЯД НА ЭПОМЕТАМОРФОЗ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ Васильев Ю. А. д. и. н., проф. Московского гуманитарного университета. Е-mail: vasmar@orc.ru В данной статье представлен концепт всемирно-исторической точки зрения в качестве важной части теории исторического процесса (историологии) Николая Кареева, основоположника Ecole Russe. На основе данного глобально-системного подхода раскрывается содержание третьего эпометаморфоза в истории человечества. Ключевые слова: всемирная...»

«Армяне в России Сборник статей Москва – 2013 ББК 66.4 УДК 3:001.83 (100) Армяне в России. Сборник статей./ Под ред. Э.Р.Григорьяна. – М.: Институт социальных наук, 2013.- 140 с. ISBN 978-5-9900169-4-1 Сборник статей подготовлен в рамках Федеральной целевой научно-технической программы 12-22-20000, направленной на изучение взаимоотношений России и Армении. Цель авторов – выяснить степень и широту возможного участия армянской российской диаспоры в экономических и шире - общественных и...»

«Ту-154М ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ РО-02-М ОПЕРАТИВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Книга 4 ПРИБОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ книг технологических карт оперативного технического обслуживания Книга 1 Планер и силовая установка Книга 2 Электрооборудование Книга 3 Радиоэлектронное оборудование Книга 4 Приборное оборудование Утверждаю Утверждаю Зам. Руководителя Департамента рнструктор ПЛГ ГВСи ТРГА олев ва Транспорта России Ю.И. Евдокимов 2003г. Ту-154М ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ РО-02-М ОПЕРАТИВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ...»

«Введение В настоящее время на рынке представлено огромное количество самых разнообразных и не похожих друг на друга устройств, которые называются компьютер. Их стоимость может меняться от десятков рублей до десятков миллионов долларов; они различаются также по размерам, производительности и области применения. Кроме того, компьютерная отрасль характеризуется очень высокой динамичностью. Даже специалистам трудно отслеживать стремительно происходящие изменения. В то же время, несмотря на такое...»

«Введение I. Концепция стратегии устойчивого развития 1. Развитие цивилизации и биосфера 2. О понятии и принципах устойчивого развития 3. Цели и задачи устойчивого развития России. Этапы перехода 4. Основные принципы устойчивого...»

«Издание 3 W-36 Руководство по содержанию Общие рекомендации Генетический потенциал кроссов Хай-Лайн может быть реализован только при соблюдении норм содержания птицы и правильном менеджменте. Это Руководство содержит краткое описание результатов программ эффективного менеджмента для кроссов Хай-Лайн, которые основываются на данных полевых исследований, а также на исчерпывающей отчетности по содержанию стад финального гибрида, собранных компанией Хай-Лайн со всего мира. Главные принципы и...»

«МАТЕРИАЛЫ МОЛОДЕЖНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 8 – 10 октября 2013 года Кемерово УДК 504:574(471.17) ББК Е081 Материалы Молодежного Экологического Форума (Россия, Кемерово, 8 – 10 октября 2013 г.) / Под ред. Т. В. Галаниной, М. И. Баумгартэна. – Кемерово, КузГТУ, 2013. – 362 с. ISBN 978-5-89070-930-1 В материалах Форума отражены результаты теоретических и практических исследований по проблемам экологии. Рассмотрены социальные, экономические и технические аспекты природопользования. Особое внимание...»

«Борис Натанович Стругацкий Светлана Бондаренко Интервью длиною в годы: по материалам офлайн-интервью (Миры братьев Стругацких) Эта книга составлена по материалам офлайн-интервью Б.Н. Стругацкого, которое с 1998 года ведется на сайте Русская фантастика. Мэтр фантастики рассказывает о своих и чужих книгах, о трудностях работы писателя, о политике, о культуре и вообще — о жизни. Содержание Интервью продолжается. Об офлайн-интервью О родителях, АНС и себе О книгах АБС О литературе О культуре и...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.