WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     || 2 | 3 | 4 |

«ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2008. СВЕСКА LXXXVIII - Бр. 3 TOME LXXXVIII - Nо 3 YEAR 2008 Оригиналан научни ...»

-- [ Страница 1 ] --

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА

BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

ГОДИНА 2008. СВЕСКА LXXXVIII - Бр. 3

TOME LXXXVIII - Nо 3

YEAR 2008

Оригиналан научни рад UDC 912

ВЕСНА ИКОНОВИЋ*

ДРАГИЦА ЖИВКОВИЋ

МЕТОДОЛОШКО-КАРТОГРАФСКИ АЛГОРИТАМ

Садржај: Многи познати светски картографи бавили су се одређењем и значајем картографског метода.

Картографски метод је један од најважнијих метода истраживања и сазнавања геопростора. Као такав примењује се у истраживањима свих спациолошких наука. Његовим опредмећењем добијају се 2Д, 3Д и 4Д модели стварности. Најважнији картографски модели су карте и атласи.

Кључне речи: картографски метод, модели, карте Abstract: Many famous world cartographers deal with definition and significance of cartographic method. Cartographic method is the one of the most important method of researching and knowledge of geospace. Like that it is applying in researching of all spatial sciences. By its usage we got 2D, 3D and 4D models of reality. The most importance cartographic models are maps and atlases.

Key words: cartographic method, models, maps Увод Многи познати светски картографи бавили су се одређењем и значајем картографског метода. Картографски метод је један од најважнијих метода истраживања и сазнавања геопростора. Као такав примењује се у истраживањима свих спациолошких наука. Његовим опредмећењем добијају се 2Д, 3Д и 4Д модели стварности. Најважнији картографски модели су карте и атласи. Данас се све више користе и модели виртуелне стварности у процесима пројектовања, планирања и прогнозирања стања и промена сложених динамичких просторних система.

Одређење картографског метода Основна сазнајна категорија картографског метода јесте картографисање или моделовање под којим Салишчев подразумева материјализацију карте (модела) и њену интерпретацију.

''Картографски метод сазнања стварности укључује првенствено картографисање (изградњу просторних сликовно-знаковних модела стварности која се истражује) фиксирајући сазнања добијена у процесу истраживања, и друго, изучавање модела (карата) у циљу добијања нових сазнања о стварности, која се не уочавају на извору информација. Другим речима, интерпретација карата је у стању да да информацију изнад оних којима се картограф користио приликом стварања карте..'' (Салишчев К.А., 1976) * Др Весна Иконовић, Универзитет Београду - Географски факултет, Београд,Студентски трг 3/3.

Др Драгица Живковић, Универзитет у Београду - Географски факултет, Београд,Студентски трг 3/3.

Рад представља резултате истраживања пројекта 146015 које финансира Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије.

''На такав начин картографски метод сазнавања стварности закономерно разликујемо теренско и кабинетско картографисање и истраживање на готовим картама, за добијање нових сазнања о истраживаном делу стварности.'' (Салишчев К.А., 1976) Могућности картографског метода истраживања завршавају се различитим анализама интерпретације картографских модела. У те анализе спадају: визуелна анализа, картометријска истраживања, графичка анализа, математичко моделовање и математичко-статистичка анализа, примена математичке теорије информација.

Јединствено коришћење и обрада карата применом картографског метода истраживања обухвата и следеће поступке: непосредну анализу посебних карата, анализу карата различите тематике, упоредно изучавање аналогних карата, анализе везане за преобликовање картографских приказа, разлагање картографских приказа на елементе итд.

Научно-истраживачки циљеви примене картографског метода су: изучавање на картама закономерности размештаја појава, изучавање на картама узајамне повезаности и зависности појава, изучавање на картама динамике појава, коришћење карата у циљу прогноза.

Под истраживачким прогнозама подразумева неколико видова: прогноза распростирања појава, прогноза структуре појава, прогноза измене појава у времену, просторно-временска прогноза, прогноза упозорења, карте вероватних прогноза (пројекционе карте).

Након почетног схватања да је картографски метод метод и процес стварања и израде географске карте, Салишчев најновијом дефиницијом под картографским методом подразумева одражавање и истраживање појава посредством картографских приказа или посредством сликовно-знаковних модела. Ово је његов концепт Картоведениа.

''Картологија је функционални систем Картографије, која одређује област њеног истраживања и научне проблеме, а такође однос добијених резултата и практичне делатности. Задаци који стоје пред Картологијом, реализују се посредством развоја и стварања општих и посебних теорија, разраде метода оцене картографских радова и метода практичног прилаза теоријским поставкама, а такође и успостављањем узајамних веза између практичне делатности и теоријске разраде.'' (Ratajski L., 1983) Ово је картолошки концепт Картографије.

Картографски методи или картографска методика представљају везивно ткиво између картологије и примењене картографије. Картографски методи деле се на:

1. методе састављања карата, 2. методе репродукције карата, 3. методе картографске информације, 4. методе анализе, интерпретације и употребе (коришћења) карата, 5. методе картографске документације и 6. методе обуке у картографији.

Методи истраживања у Картографији изводе се из основних поставки теорије сазнања, а конкретни из метода формализације, симболизације и апстракције. Под формализацијом подразумева одраз хоролошких информација помоћу математичких формула, под симболизацијом одабирање карактеристика података и њихову модификацију са искључењем непотребних детаља, а под апстракцијом процес картографске генерализације.

Ови методи имају посебну улогу у картографским истраживањима, а под њима Ратајски подразумева ''изучавање по картама одређених страна стварности која нас окружује''.

Што се тиче места и улоге картографског метода истраживања он се одређује као помоћна грана наука које истражују просторну повезаност појава (спациолошке науке). С друге стране, картографски метод одређује специфични карактер Картографије као науке.

Говорећи о картографском методу Робинсон истиче његових пет аспеката:

1. Без обзира на врсту карата, Картографија се може језгровито описати као уметност, наука и технологија прављења карата Земље и других небеских тела.

Зато што постоји таква разноврсност карата могло би се предпоставити да ће све оно што се пројектује бити довољно различито да било каква генерализација не би била корисна. Са друге стране, карта је јединствена форма комуникације.

Картографија је развила посебно теоријски и практични део и укључује серије типично картографских операција које су заједничке за прављење свих карата.

2. Све карте су смањене. То значи да прва одлука картографа мора да се односи на димензионални однос између реалног света и карте. Ово се назива размер.

Према самој природи све карте су прикази просторних односа. Други важан задатак картографа је трансформација сферне површине у раван.

3. С обзиром да је свака карта смањење и да има дате циљеве, трећи велики задатак картографа је генерализација. Мора се поједноставити, где је то потребно, и планирати да се ураде већа или мања графичка наглашавања у односу на намену оних категорија података који се уносе.

4. Следећи велики задатак картографа је дизајнирање графичких карактеристика карте. Карта мора бити читљива, симболика или нотација мора одговарати циљу карте. Целина мора бити јединствено састављена како би постигла ефикасан графички израз. Остваривање графичких комуникација као и било којих других, мора се пажљиво планирати тако да прималац буде у стању да добије пренешену информацију на најбољи начин. Ова фаза картографског метода укључује разне врсте операција: дизајнирање, технику приказа, избор величина и типова слова, спецификацију дебљине линија, избор боја и сенки, аранжирање разних врста елемената унутар карте, креирање легене и сл. Картографски дизајн је комплексан али, као и код писања речи, комуникације графичким симболима могу се научити.

5. Пети аспект картографског метода је права конструкција или цртање карата и њихова репродукција. Картограф мора бити упознат са свим процесима како би ефикасно дизајнирао своју карту и имао добру и економичну конструкцију и репродукцију. (Robinson S.A., 1989) Концептом метакартографије (творац Асланикашвили) одређују се:

а) предмет картографије, као науке о конкретној просторности објеката стварности и њиховој временској промени, б) метод картографије, као картографски метод моделовања, који се састоји из картографских форми логичких операција сазнавања и в) језик карте, којим се реализују форме логичких операција и преко кога се картографија везује са другим наукама.

Картографија, као наука, има предмет свог сазнања објективно постојећих појава узајамног размештаја (конкретан простор) материјалних предмета и појава (природних и друштвених), а такође и временску измену тог поретка (конкретног простора).

Картографија има свој метод, који се зове картографски метод. То је метод картографског моделовања, односно научног моделовања конкретног простора било којих природних и друштвених појава. Картографија има свој специфичан и објективни језик назван језиком карте, помоћу којег се материјализују форме логичких поступака, који учествују у процесу картографског моделовања.

Картографски метод представља систем специфичних картографских форми, логичких поступака и то: картографског поређења, анализе и синтезе, апстракције и уопштавања, генерализације и моделовања.

Говорећи о методама сазнања у Картографији Асланикашвили разликује два појма:

1. картографску методику и 2. картографски метод.

Картографска методика је систем посебних поступака везаних за све етапе састављања, израде и употребе карата.

Картографски метод укључује картографску методику. Управо он представља један систем специфичних картографских форми, логичких поступака и то:

• картографско поређење, • картографска анализа и синтеза, • картографска апстракција и уопштавање, • картографско моделовање.

На графикону 1 дата је повезаност картографске методике и картографског метода сазнања. Види се да се на основи картографске методике, схваћене као јединство практично-техничких метода, издиже картогрфски метод.

КАРТОГРАФСКИ МЕТОД САЗНАЊА

КАРТОГРАФСКО МОДЕЛОВАЊЕ

КАРТОГРАФСКА АПСТРАКЦИЈА И УОПШТАВАЊЕ

КАРТОГРАФСКА АНАЛИЗА И СИНТЕЗА

КАРТОГРАФСКО ПОРЕЂЕЊЕ

КАРТОГРАФСКА МЕТОДИКА

(ЈЕДИНСТВО ПРАКТИЧНО-ТЕХНИЧКИХ МЕТОДА)

Графикон 1. Картографски метод сазнања и картографска методика Картографско поређење (компарација) јавља се неодвојиво од процеса израде карте. Оно се у основи изражава као просторно поређење у времену и временско у простору, а односи се на разнородне садржаје објеката картографског истраживања.

Свако поређење остварује се у одређеној логичкој вези наведених основа поређења између разних аспеката појава које се пореде. По Асланикашвилију, поређењем се успоставља конкретна специфична форма опште закономерности појава која се предпоставља а такође и потврђује као хипотеза.Pages:     || 2 | 3 | 4 |
 


Похожие работы:

«Великий дух и беглецы Кир Булычев 2 Книга Кир Булычев. Великий дух и беглецы скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! 3 Книга Кир Булычев. Великий дух и беглецы скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Кир Булычев Великий дух и беглецы 4 Книга Кир Булычев. Великий дух и беглецы скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! 5 Книга Кир Булычев. Великий дух и беглецы скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг!...»

«www.atmakriya.ru Оглавление • Предисловие от Вамадева........................................................................ 3 • О чем эта электронная книга? • Как появилась эта электронная книга • Что случилось потом?.............................................................................. 4 • Предисловие Махаватара Бабаджи •...»

«Европейская интеграция: развитие социального диалога и повышение качества общественного обслуживания EPSU FSESP EGD Европейская интеграция: развитие социального диалога и повышение качества общественного обслуживания Данный текст разработан при поддержке Европейской Комиссии Европейская интеграция: развитие социального диалога и повышение качества общественного обслуживания Пособие для тренеров ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ Данное пособие - результат совместного проекта Европейской Федерации...»

«Практический менеджмент или управление для управляющих Курс лекций г. Алматы 2007 1 От сердца к сердцу, от профессионала к профессионалу Институт Директоров – это многопрофильный тренинг-центр, занимающийся развитием персонала управления казахстанских предприятий и организаций. Наши преподаватели проводят до 100 семинаров и тренингов в год. Кредо института: Мы обучаем только тому, что умеем делать сами. Институт Директоров Казахстан, Алматы, пр. Сатпаева, 29б, к. 14. т. 8 727 2693966, 3922124,...»

«ПРАВИЛА режима в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящие Правила режима в многостороннем морском грузопассажирском пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Усть-Луга (далее - Правила режима) разработаны в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 963 О порядке установления режима в пунктах пропуска через государственную границу...»

«Выпущено в свет центральной синагогой Бейт Менахем - ХАБАД Любавич Марьина Роща, Москва, Россия Выпущено в свет центральной синагогой Бейт Менахем - ХАБАД Любавич Марьина Роща, Москва, Россия Краткий путеводитель по законам и обычаям месяца Адар г. 5773 Время зажигания свечей, начала и исхода суббот в путеводителе указано для Москвы. Время начала молитв указано для центральной синагоги Бейт Менахем - ХАБАД Любавич Марьина Роща, Москва, Россия,, И эти поднимутся для благословения: уважаемые...»

«Об этой книге Эта книга представляет собой набор идей различных построек и сооружений для детей, которые нетрудно будет реализовать читателям и другим умельцам. Поэтому она является, скорее, книгой о том, ЧТО строить, нежели КАК строить. Ее началом послужили карандашные наброски, которые я сделал несколько лет тому назад. В то время я знал, что наступит момент, когда мой сын подрастет и заинтересуется подобными вещами. Тогда я еще был не слишком стар и помнил все то, что я сооружал или хотел...»

«Кормчая книга Геннадий Прашкевич 2 Книга Геннадий Прашкевич. Кормчая книга скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! 3 Книга Геннадий Прашкевич. Кормчая книга скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Геннадий Прашкевич КОРМЧАЯ КНИГА 4 Книга Геннадий Прашкевич. Кормчая книга скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! 5 Книга Геннадий Прашкевич. Кормчая книга скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Часть II...»

«Полуночный лихач Елена Арсеньева 2 Книга Елена Арсеньева. Полуночный лихач скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! 3 Книга Елена Арсеньева. Полуночный лихач скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Елена Арсеньева Полуночный лихач 4 Книга Елена Арсеньева. Полуночный лихач скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! 5 Книга Елена Арсеньева. Полуночный лихач скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Часть I...»

«Комитет по правам ребенка Рассмотрение докладов, представляемых государствами-участниками в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах Первоначальные доклады государств-участников, подлежащие представлению в 2011 году Узбекистан* ** [24 января 2011 года] * В соответствии с препровожденной государствам-участникам информацией относительно обработки их докладов настоящий документ до направления в...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.