WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     || 2 | 3 | 4 |

«Нкоюрыя данные для біографіи Т. Г. Шевченка. Въ недавно вышедшей во Львов (1900 г.) книг Рп.К а ііа.Саэдгойзкіеео „81иуа і вгкісе Ьізіогусгпе. Зегуа І Ь, среда ...»

-- [ Страница 1 ] --

Д о к ум ен ты, и з в ъ с т ія и з а м ъ т к и.

Нкоюрыя данные для біографіи Т. Г. Шевченка. Въ недавно

вышедшей во Львов (1900 г.) книг Рп.К а ііа.Саэдгойзкіеео „81иуа і вгкісе Ьізіогусгпе. Зегуа І Ь, среда друпіхъ очерковъ, почти

исключительно касающихся различныхъ малорусскіпь вопросовъ х),

встр чается Кйка зіоьо о г о іг іп іс г- тіе)$си гойзгппет Т а г а за

ВгегсгепЫ » (стр. 2 1 1 —224).

Что-же это за «нсколыко словъ» насколько эти «слова» для и нась новы и важны? Послдуенъ за автороіиъ и разсмотримъ по по­ рядку т новыя данным в новые выводы, къ которымъ иришелъ авторъ интересующаго насъ очерка.

Дло въ томъ, что у автора, въ его рукопнсномъ собраніи, ока­ залась одна рукопись нодь слдующиыъ ааглавіеиь: *ОЫ аіа акіи ігасіусуіпедо п а дгипсіе ЛбЪг гозі КігуІбьоЫ г іппуек о. фоіюзкіети зіи щ седо А° 1 7 7 9, й. 2 7 РеЬг. 1п Ого К ііо іе п зі, Это не что иное, какь инвентарь с.с. Кирнлловки, ІІедыиокки и Козацкой долины (іш н с. Козацкое), иріінадлежавщихъ Ксаиерію ЛюОоміірскому, полковнику русскихъ войскь, составленный ири нередач этихъ маетностей В. Дембовскому. ‘Конечно, въ данномъ случа глав­ ный интересъ предстааляетъ инвентарь с. Кярилловки, діста рожЗдсь находятся: Ьозу іе ік і^ Гогіипу па кгеааск икгаіппусЬ. -Гііір Огіік, піеішіапу Ьішап когаскі,— Ргато Ьагіпе X V I ^.—Ро{*1%і па Ывіог^^ гоіпіоіа уг Роізе.— БіаЬгозіо, ^ако Гогта теІасЬтіа гіеті%.—Ъисіое в^Ду кирпе сауіі корпе па Роіеаіи.—Ргяуйо^а Ішс, р. ДбгеГа Ьішкіетсісга, паті^зішкл сЬог%л»і Шагакіе^, —Ьиіігіка Впіасіеска. — Т оігь 7 9 —Февраль, 1901. П - OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua ШпекАЯ втлРийА* девія поэта. Но прежде чмъ перейти къ разсмотрнію данных инвентаря, авторъ намренъ сказать нско.тько словъ о сеиь Ш ев­ ченка, такъ вакъ этотъ вопросъ (1д аргала) и донын не исчерпанъ».

Въ біографіяхъ ІІІевченка (у Чалаго и у Кониссваго) говорится, имлъ двойную фамидію— Шевченко-Грушевскгй, и что Шевченко что ддь, а моясетъ быть—праддъ, йаанъ былъ «певцемъ», от­ куда и получилъ прозвище «Шевченко». Между тмъ оказывается, нгьть совершенно фамиліи что въ списк-населенія с. Кирилловки Грушевскихъ; «ни одпнъ изъ праддовъ, и даже ддовъ Шевченка не носилъ этой фамиліа. Остается допустить, что это— позднйшее, «панщизняное», добавлевіе, явившееся по неизвстной для насъ причин, и оно-то, собственно, и является прозвищсмъ, уличной фа­ милией.

Перейдемъ теперь къ названію «Шевченко». Происхожденіе его, какъ нарицательнаго отъ «швецъ», по крайней мр въ отношеніи дда Шевченка, также не подтверждается. Въ пнвентар с. Кирил­ 1779 г. встрчэется 4 названія одного и того же тина: «Ва­ ловен силь Швець, Андрій Швець, Оныстратъ Шевченко в вдова Ігапіа({) ЗяеюсгусеисКоьоа. Слдовательно, фампліа Шевченко въ эго время уже существовала. Но гд же ддъ Шевченка, Иианъ? Такъ какъ его имени не встрчается въ инвептар, то авторъ счвтаетъ возможнымъ допустить еъ полным!) правдоподобіемъ, что протопластомъ Тараса— ддомъ— былъ Оныстратъ Шевченкоу (?), хотя не исключается возможность родства по прямой линіи съ Ьапі% БгессгисЬом^. Между тмъ, какъ вааъ кажется, эта послдняя и есть не кто иная, какъ жена дда Щевченкя, Ивана: на эго указываете и несуществующее, въ Малороссіи имя І\апіа, означающая просто— «жену Ивана»

(Иваныху), и, еще боле, самая фамдлія, образованная въ иольскомъ дух— на о\уа»: очевидно, она по смерти мужа оказалась «Ше^чепчыха или «Шевчыха», а ирп записи полякомъ въ реестръ обра­ тилось въ Ш евчычухова.

Слдующій затмъ спорный вопросъ— мсто жительства роди­ телей Шевченка. Ч ілый въ своемъ труд говорптъ, что отецъ Шев­ ченка «переселился въ Моринцы», а Конисекій— «перешелъ на жи­ тельство», а въ 1816 г. снова возвратился въ Кирилловну. Авторъ вашего очерка не допускаетъ возможности послдняго (первое, само собою, не правильно) въ виду строгости административныхъ порядOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua Документы, йзвстія и замтйй. ковъ того времени: ложно было бжать, быть проданнымъ въ дру­ гое село, но добровольное переселеніе— не мыслимо.,.

Но въ данномъ случа в Кирилловна, в Моринцы принадле­ жали одному и тому же владльцу,— слдовательно, послдній ничего не нотерялъ бы, если бы его поддявный, по извстнымъсоображеніямъ и на изнсгныхъ условіяхъ перешелъ на новое жительство въ его же владніяхъ. ІЗнрочемъ, мы не настаиваемъ на своемъ утвержденіи, а лишь указываешь на возможность и такого ршевія вопроса.

Какъ же авторъ объясняетъ путаницу въ данномъ воіірос?

«Мать Шевченка была родомъ изъ с. Мора не цъ, а отецъ былъ не швецомъ и не плоттномъ, но, кикъ видимъ изъ упомянутаго инвен­ таря, землепашцемъ с. Кирилловки» (но могъ бы быть и тмъ и другимъ вмст?). «Произошла обычная исторія: мать Шевченка, чув­ ствуя нрнближеніе родовъ, захотла отбыть ихъ у родителей— отбыла, дптя окрестила у родителей и вернулась къ мужу и хозяйству».

Прекрасно... Но почему же въ метрической книгс. Морпнецъ, гд записанъ актъ о рождеыіп п крещеиіи Тараса Шевченка, ска­ зано: «у жит еля с. Моринецъ Григорія Шевченка а жены его Е ка ­ терины родился сынъ Тарасъ. Молптвовадъ н крестилъ іерей Алексй Базаринскій. Воспріемникомъ при крещеніи Вылъ Григорій Ивановъ Дяденко, житель Моринскій г). - Или предположить, что священникъ допустилъ вольную или невольную ошибку? Однако мы п на этомъ не будемъ настаивать— вонросъ этотъ пока еще открытый.

Перейдемъ дале,— къ вопросу о зажиточности семьи Шевченка.

Это наиболе оригинальная и наимене обоснованная часть въ его очерк. Взявъ за оенованіе слова поэта вь одномъ изъ его произве­ д е т е на великорусскомъ язык: «Передо мною наша бдная, старая блая хата, с ь потемнвшею соломенной крышей и чернымь «дыыаремъ», а около хагы на „иричилку*, яблоня съ краснобокими ябло­ ками, а вокругъ яблони цвтникъ, любимецъ моей незабвеиной сестры...

За вербою клуня, а за клуней... „левада",— авторъ съ достаточной наив­ ностью утверждаетъ: «тамъ въ серьеэъ о нужд не могло быть и рчи, гд лелютъ сады съ цвтами (но вдь этотъ маленькій цвтникъ— отъ соб­ с т ве н н ы е трудовъ сестры Тараса?), гд есть хорошія (?) хозяйственный постройки (?) (клуня), гд есть садъ у хаты, за садояъ огромное (?) пастКіевск. Стар. 1831, № 2, стр. 315.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua бпще (левада)». Вообще же, по словамъавтора, причина изображеніа въ мрачныхъ врасьахъ жизни Ш ев'евка какъ у біографовъ, такъ и у самого поэта, вызвана недорааумніемь между простотой, нетребо­ вательностью жизни и обычаевь тою времени и привычками и по­ требностями псевдо-цивилизаціоннымиу (!!) Наивность ли это, или что-либо большее?

Чтобы обосновать фактически свои утвержденія о зажиточности родителей Шевченка, авторъ ссылается на инвентарь с. Кирилловки 1780 г. (т. е. за 34 года до рожденія иослдняго!) и ваходитъ таыъ, второй 32, и что въ то время вообще панщины, въ смысл земель­ ной повинности, вь Кирилловна не существовало; что подати были одно лишь перечисленіе всевоззіожпыхъ повинностей и платежей за­ мст (стр. 2 2 1 ), говоря о иритсненіяхъ Любомірскаго, приводитъ лять подводы не будутъ въ состояніи»; «но это,—вамчаетъ авторъ,— лений.

Таковы новыя данныя о Шевченв, найденныя нами въ очерк за то много раздраженія по адресу «Іеккотузіпіе ореги^сусЬ в іс т а т і не нотерялъ, а только лишь выигралъ.

Письмо А. Л. Метлинснаго къ Н. И. Костомарову о проект общества для изданія малорусснихъ народныхъ книгъ.

въ Кіев уже посл ареста Костомарова, обвиненнаго въ принадлеж­ ности къ славянскому кирилло-меодіевскому обществу. Съ Метлинскимъ Костомаровъ сблизился еще въ Харьков. У пріятелей явилась мысль издавать сельское чтеніе для простого народа на малорусOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua этомъ Метл инекому, нредлагалъ подыскать сотрудников^ п жертво­ вателей и разработать программу изданія для представленія властямъ на утвержденіе; предполагалось нросить содйствія Министерства Госуд. Имуществъ въ дл распространен!» изданія между нростымъ народомъ. Метлицскій въ письмахъ Костомарову усердно разематривалъ вопросъ о правописаніи для малорусскихъ сочиненій; К. относплся къ этому нсколько скептически; М. доказыва.іъ важность вопроса. При этомъ иопутно поднимались вопросы объ исторіи малорусскаго дворянства, о поддержаніи народности и цр. Дло о кирилло-меодіевскомъ обществ, какъ извстно, окончилось печально посвящено письмо Метлинскаго, не могло осуществиться въ то время.

онъ наиечаталъ «Народный южнорусскія нсни», создавшія ему иочетное имя въ литератур.

Н. А. Ригельмана, любезно переданныхъ въ редакцію сыномъ его.

«Харьвовъ при католической церкви. 28 марта 1847. Коханый казати. Саме важийше зъ усего того, що ты до мене пишешъ, конечне е те за для тебе, що женится: се зына въ жатьтю чоловва на цлый вкъ и змна безпремана для всхъ, овроме деакихъ людей, которыхъ небагато. Бажаю тоб 8ъ будущею жинкою, Бога, а даі здоровья и всякого другого счастя, бо теперь усе для васъ обще и одинъ безъ другого стало буть начого не матимете. А я для тебе останусь также риднымъ, явъ бувъ и попереду, бо не маю и не матиму семьи, племени и роду особливого: такъ ившло жатьтя мое, а ыоже й не безъ Божого попущеніа.

покидае: нагадать хочъ про адъюнктство я не мавъ случаю та и не знаю, чи послужило бъ до того. Коли хочъ, напища до его. Письмо OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua твое дійшло до мене на страстній недли. Чувъ одъ Сементовскаго, за дворянство, пе вдаю, а равно и що зъ того буде. Я нредлагавъ, що тальки до родычивъ инше. Почувъ недавно, що Кулшъ за гра­ ницею, а Шевченко зазнайся зъ чарочками (шкода!). Чя не багато, ціьтстить(?) г) грошей задароиъ! г) Кулшъ нроенвъ збарать нидииску на чорную раду на малороспе 3); ііочавъ було збирать, а тіи рады неыае! Иасавъ еса про було и сам г я приглашать декого ипсати що можна для того благого инше! Хто жъ звриться на насъ, якъ буде на тыждень симъ пьятниць?

до неа приставь бы де хто): збврается сумма (безъ всякаго рада (и имющихъ цлію содйствовать так. обр. познаиію своего отечсственнаго н протаводйствуя распространена чужеземных*, несвойственныхъ духу и почв народа мечтаній (еще что иабудь о народ­ примру Географическаго общества и тому подобное (ты ионвмаешь, *) Очевидно въ копіи слово исковеркано: вроятно — запропастить *) Н. И. Кооюяаровъ дйствительио думалъ было купить небольшое имніе въ Кіевщин, но ватмъ отказался отъ этого плана.

’) Вроятно — по-малорусски.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua Подписчикъ вносить 10 или 15 р. сер. единовременно (кто хочетъ, уномянутыхъ сочиненій. Сочиненія должны быть одобрены, по край­ получаютъ проценты (даже 10-й) на свою сумму книгами, изданными доставляются автору въ пользу и распорнженіе (^подписчики постоян­ лтомъ въ Кіев. Если общество ршится на что-нибудь подобное, взнеси за меня: или отдаиъ лично, ила пришлю деньги, ежели дло состоится и найду участниковъ, а не то, буду подиисчикомъ на Шенченка и хорошія сочиненія.

винъ бувае, Вогъ его энае: перешли до его. Извсти, кола кому изъ чудного и, особливо по языку, дуже доброго. Якъ бы состав ився ка­ на 300 единовр. ножертвованій можно бы маги цроценты для неве­ було бъ выгодно дня кожного тукать лристаючихъ до сего дла.— Программу въ такомъ род, какъ я отчасти накинувъ, треба бъ на­ печатать и роздать ревнителямъ въ достаточномъ числ экземпляровъ (печатное много значить!) Существо дла, наир., что печатать на южноиъ язык, подразумевать н кому слдуе объявить и соблю­ дать; въ печатной же программ нечего входить вь мелочи в подроб­ ности; она должны быть приняты іасііе. Я готовь бы може пристать и до вашого плану; но ты ничого про се онять не пишешь а до *) Ііъ письму приложено стихотвореніе В^адиміра Александрова «До Т.Pages:     || 2 | 3 | 4 |
 


Похожие работы:

«ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2010 ГОД Принят Ивановской областной Думой 30 июня 2011 года Настоящий Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ивановской области от 23.06.2008 N 70-ОЗ О бюджетном процессе в Ивановской области. Статья 1 Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2010 год по доходам в сумме 23604052,1 тыс. руб., по расходам в сумме 25219532,6 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит...»

«Корпоративизм как форма отношений между государством и обществом Электронный ресурс URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Galkin_2000_6.pdf КОРПОРАТИВИЗМ КАК ФОРМА ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ: ПРЕДЕЛЫ И ОПАСНОСТИ А.А. Галкин ХОРОШАЯ КНИГА — конечно же, та, что, в отличие от средней и сла­ бой, несет в себе большое богатство информации. Но — не только. Она, что не менее важно, порождает интерес к комплексу трактуемых проблем, побу­ ждает скрупулезно анализировать содержащуюся в...»

«Breeding of wild and some domestic animals at regional zoological institutions in 61 РЫБЫ PISCES ВОББЕЛОНГООБРАЗНЫЕ ORECTOLOBIFORMES Сем. Азиатские кошачьи акулы (Бамбуковые акулы) – Hemiscyllidae Коричневополосая бамбуковая акула – Chiloscyllium punctatum Brownbanded bambooshark IUCN (NT) Санкт-Петербург (океанариум) 47; Севастополь 127 ХВОСТОКОЛООБРАЗНЫЕ DASYATIFORMES Сем. Речные хвостоколы – Potamotrygonidae Глазчатый хвостокол (Моторо) – Potamotrygon motoro IUCN (DD) Ocellate river stingray...»

«Адлер Б. Перехитрим малыша: Астрель, АСТ; М.; 2004 ISBN 5-17-022523-7, 5-271-07999-6 Оригинал: Bill Adler, “Outwitting Toddlers” Перевод: Д. А. Щербакова Аннотация Каждому из родителей знаком ужас, охватывающий при столкновении с этим маленьким, но решительным оппонентом, любимым словом которого, похоже, является НЕТ! Эта книга подскажет вам средства, при помощи которых можно превратить вашего дьяволенка в ангела, не нанося ущерба личности ребенка и не балуя его. Билл АДЛЕР ПЕРЕХИТРИМ МАЛЫША...»

«Прежде всего, хочу вас поздравить с тем, что вы решили родить ребенка, а возможно, даже сразу двоих или троих! Дети – правда настоящее сокровище! Они наполняют нашу жизнь смыслом, делают ее яркой, насыщенной, похожей на увлекатель­ ное приключение. С ними вы уж точно ни­ когда не заскучаете. Они дарят нам столько радости! Когда женщина наблюдает за хохо­ чущим малышом, в ее организме вырабаты­ вается дофамин – гормон радости, стиму­ Фадеева В. В.: Самая важная российская книга мамы. Беременн...»

«МОЖЕТ ЛИ “БОЛЬШОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ” В ШПИЦБЕРГЕНЕ С 1918 по 1940 БЫТЬ ОБЪЕСНЕНО? написано: Arnd Bernaerts, Германия, ОБЗОР1 Недавние выводы арктического потепления 1920-ых/1930-ых: 1. Естественные колебания это компонент климатической системы (Johannessen et al., 2004); 2. Природная непостоянность наиболее вероятная причина (Bengtsson, et al., 2004); 3. Солнце частичная причина потепления (Daly, 2004); 4. Теплый период 1930-ых не совпал с позитивной фазой САК (Северо-Атлантическое Колебание)...»

«SPA КНИГА Салонная СПА-косметика для ухода за руками и ногами MASURA 2012 KAORI SPA ДЛЯ РУК СПА-косметика для 4 очищения кожи от ороговевших клеток и восстановления природной мягкости кожи рук, питания, отбеливания, а также защиты ногтевой пластины. Косметика богата натуральными маслами. KAORI SPA ДЛЯ НОГ СПА-линия на натуральной 6 морской соли, богата минеральными компонентами, экстрактами трав, цитрусовыми эфирными маслами. Ароматерапия, легкость ног, заживление трещин стопы, прохладная...»

«АВГУСТ Бруно ШУЛЬЦ 1 В июле отец уезжал на воды, оставляя меня, мать и старшего брата на растерзание хмельным, белым от зноя летним дням. Одурев от их блеска, перелистывали мы эту большую книгу каникул с пылающими от света страницами, на дне которых лежала сладкая до истомы мякоть золотых груш. Сияющим утром возвращалась Аделя — как Помона из пламени раскаленного дня — и высыпала из корзины цветастые дары солнца: поблескивающую, влажную под прозрачной кожицей черешню и таинственную черную вишню...»

«ЧУДО КОРАНА ШАЙХ МУХАММАД МУТВАЛИ АШ-ШААРАВИ ( ) 1 Предисловие редактора Шайх Мухаммад Мутвали аш-Шаарави родился в Египте в 1911 году. После окончания средней и высшей подготовительной школы он поступил в университет аль-Азхар аш-Шариф, который и закончил в возрасте 28 лет. После этого долгое время занимался преподаванием, работая в известных учебных заведениях Египта и Саудовской Аравии. Кроме преподавательской и научной деятельности, Шайх был радио- и телеведущим, активно обсуждая насущные...»

«Глава 11 Зимовка в Антарктике Плавание к Новой Зеландии, — писал в письме домой Фрэнк Уайлд, один из членов команды “Дискавери”, — оказалось весьма бедным на события и не особенно счастливым. Среди моряков все больше зрело недовольство, ведь известно, что руководство людьми — серьезная проверка для каждого. Пока морской офицер не попробует командовать, он не сможет полностью оценить свои личные качества. За десять лет в звании лейтенанта Скотт так и не получил полномочий капитана. Видимо, в его...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.