WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |

«Zbir raportw naukowych. Zbir raportw naukowych. „Perspektywy rozwoju bada naukowych w Z 40 21 wieku”. (27.02.2013 - 28.02.2013 ) - Szczecin: Wydawca: Sp. z o.o. Diamond ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 330+082

ББК 94

Z 40

Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»

Druk I oprawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»

Adres wydawcy I redacji: Warszawa, ul. Wyszogrodzka,16

e-mail: info@conferenc.pl

Cena (zl.): bezpatnie

Zbir raportw naukowych.

Zbir raportw naukowych. „Perspektywy rozwoju bada naukowych w

Z 40

21 wieku”. (27.02.2013 - 28.02.2013 ) - Szczecin: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading

tour», 2013. - 68 str.

ISBN: 978-83-63620-93-6 (t.5) Zbir raportw naukowych. Wykonane na materiaach Miedzynarodowej NaukowiPraktycznej Konferencji 27.02.2013 - 28.02.2013 roku. Szczecin.

Cz 5.

УДК 330+082 ББК 94 Wszelkie prawa zastrzeone.

Powielanie i kopiowanie materiaw bez zgody autora zakazany.

Wszelkie prawa do materiaw konferencji nale do ich autorw.

Pisownia oryginalna jest zachowana.

Wszelkie prawa do materiaw w formie elektronicznej opublikowanych w zbiorach nale Sp. z o.o. «Diamond trading tour».

Obowizkowa odniesienia do zbioru.

ISBN: 978-83-63620-93-6 (t.5) "Diamond trading tour" © Перспективы развития научных исследований в 21 веке SPIS /СоДержание SEKCJA 25. EKoNomIKA.

(ЭКономичеСКие наУКи) 1. Домбровська н.р

УДоСКонаЛеннЯ орГанІЗаЦІЇ оБЛІКУ ФІнанСоВиХ реЗУЛЬТаТІВ ДІЯЛЬноСТІ ПІДПриЄмСТВ УКраЇни В УмоВаХ КомП’ЮТерниХ ТеХноЛоГІЙ 2. Сагайдак р.а

УДоСКонаЛеннЯ оБЛІКУ Та аУДиТУ КаПІТаЛЬниХ ІнВеСТиЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ГоСПоДарЮВаннЯ 3. Юхименко В.

меТоДиКа оЦенКи ЭФФеКТиВноСТи УПраВЛенчеСКиХ ТеХноЛоГиЙ 4. маркович І.Б.

ПраВоВа Та ГроШоВа СиСТеми В ІнСТиТУЦІЙномУ ЗаБеЗПеченнІ ФУнКЦІонУВаннЯ УКраЇни 5. R.Skrynkovskyy, I. Kaminska

FEATURES oF INTERNATIoNAL TRADE IN SERVICES

6. Сергеенкова о.В., Шабельник Т.В.

анаЛиЗ ПроГраммноГо оБеСПечениЯ По реаЛиЗаЦии ФУнКЦиЙ БанКоВСКиХ оПераЦиЙ В УКраине 7. Васильев Ю.В., Шабельник Т.В

оСоБенноСТи иСПоЛЬЗоВаниЯ инТернеТ-БанКинГа УКраинСКими БанКами В СоВременнЫХ УСЛоВиЯХ 8. mirza Khidasheli

ADVANTAgES oF ThE BANK BASED FINANCIAL SySTEm DURINg

TRANSITIoNAL PERIoDS

9. mushkudiani Z.

ThE FACToRS INFUENCINg FINANCIAL STABILITy oF ThE BANK

10. Глушко І.В

КЛЮчоВІ ПроБЛеми ВиКориСТаннЯ СТраТеГІчноГо ПЛанУВаннЯ У КомерЦІЙниХ БанКаХ 11. Задворнева е.П., Головина е.а.

оСоБенноСТи инВеСТироВаниЯ и реаЛиЗаЦии инВеСТиЦионноЙ ПоЛиТиКи В реСПУБЛиКе КаЗаХСТан 12. Dobrovenko o.

ThE RELATIoNShIP BETwEEN STRATEgIC PLANNINg AND CoRPoRATE PERFoRmANCE 13. Харинович-Яворская Д.о.

анаЛиЗ и ТенДенЦии раЗВиТиЯ ТерриТориаЛЬноЙ орГаниЗаЦии роЗничниХ ТорГоВиХ СеТеЙ В ЗаПаДноЙ УКраине Perspektywy rozwoju bada naukowych w 21 wieku 14. Khoma V. P

PRoSPECTS oF REgIoNAL SPIRIT INDUSTRy mARKETINg PRoVIDINg wITh RAw mATERIALS 15. алимжанова Г.Д., нарбаева Г.К.

ПроБЛемЫ и ПерСПеКТиВЫ аГроПромЫШЛенноГо КомПЛеКСа реСПУБЛиКи КаЗаХСТан 16. Kolodiychuk A.V.

PARK NAUKI “PoLITEChNIKA KIJowSKA” JAKo INNowACyJNA STRUKTURA oPARTA NA UCZELNI I JEgo RoLA w ZwIKSZANIU RoZwJU INNowACyJNEgo PRZEmySU NA UKRAINIE 17. Цыбульская Л. а.

КоммерЦиаЛиЗаЦиЯ инТеЛЛеКТУаЛЬноЙ СоБСТВенноСТи В БиЗнеСе Перспективы развития научных исследований в 21 веке ПОД- СЕКЦИЯ 1. Бухгалтерский учет и аудит.   доцент, к.е.н., Чортківський інститут підприємництва і бізнесу УДоСКонаЛеннЯ орГанІЗаЦІЇ оБЛІКУ ФІнанСоВиХ реЗУЛЬТаТІВ ДІЯЛЬноСТІ ПІДПриЄмСТВ УКраЇни В УмоВаХ КомП’ЮТерниХ В умовах комп’ютерної обробки даних бухгалтерська інформація має більш ширше використання, ніж при ручному її опрацюванні. Сучасні засоби автоматизації дають змогу практично повністю вирішити проблему точності та оперативності інформації.

Усі сучасні бухгалтерські програмні продукти, в тому числі для реєстрації облікової інформації про доходи, витрати і фінансові результати, дають змогу вести не тільки синтетичний, але й аналітичний та оперативний облік. Сучасні комп’ютерні програми бухгалтерського обліку включають великий набір типових рішень, що забезпечують основні ділянки обліку та адаптовані до сучасних умов господарювання.

Однак, на кожному конкретному підприємстві є свої особливості обліку, які неможливо заздалегідь передбачити. Часто виникає необхідність особливим чином вводити, збирати і аналізувати документи чи окремі дані, виконувати нестандартні дії чи готувати індивідуальні звітні форми [1, с.205]. Існує багато спеціальних програм, які використовуються для ведення бухгалтерського обліку в Україні, серед яких найвідомішими та найпоширенішими в застосуванні є: “1С: Бухгалтерія 7.7”, “Парус”, “БЭСТ-ПРО”, “Конкорд”, “Бухкомплекс” та інші.

Для розв’язання, за допомогою обчислювальної техніки, будь-якого завдання необхідно створити певні умови. Ця проблема вирішується розробкою і впровадженням інформаційних технологій та видів забезпечення [2, с.187].

Автоматизована система обробки економічної інформації обліку фінансових результатів з використанням АРМ бухгалтера передбачає вирішення таких завдань, як облік витрат виробництва та операційних витрат підприємства; облік процесу Perspektywy rozwoju bada naukowych w 21 wieku реалізації та виокремлення отриманих доходів; формування фінансових результатів.

Це забезпечить підприємствам своєчасно обліковувати та контролювати: отримання від покупців платежів за реалізовану готову продукцію (товари, надані послуги, виконані роботи); реалізацію продукції в національній та іноземній валютах; облік курсових різниць; розрахунки по податку на додану вартість, митним зборам та іншим обов’язковим платежам; витрати виробництва, достовірність визначення виробничої собівартості та собівартості реалізації готової продукції; загальновиробничі витрати та їх розподіл; операційні, фінансові та інвестиційні витрати; фінансові результати в розрізі видів діяльності [3, с.187].

При дослідженні ринку бухгалтерських програмних засобів, які використовуються підприємствами України для ведення обліку доходів, витрат і фінансових результатів, було встановлено, що можливості програм різні та доцільність їх використання обирається підприємствами самостійно в залежності від специфіки їхньої діяльності.

Особливостями бухгалтерських програм щодо ведення обліку доходів, витрат і фінансових результатів є наступні. “1С:Бухгалтерія 7.7”, “Бухкомплекс” – завдяки вбудованій мові програмування дає змогу реалізувати складні алгоритми введення та обробки інформації з оперативного обліку витрат на виробництв, здійснювати зведений їх облік, визначати собівартість як всієї продукції так і за окремими її видами. “Конкорд”, “БЭСТ – 4” – для визначення собівартості готової продукції можна використовувати розширену аналітику по рахунку 23 “Виробництво”, розкривши інформацію, принаймні, в двох розрізах: за типами витрат і за видами готової продукції. Програма містить широкі можливості аналітичного обліку операційних витрат та доходів від реалізації. “Галактика” – включає в себе не тільки компоненти, призначені для експлуатації на підприємствах будь-якого профілю, але й містить перелік спеціалізованих модулів, що автоматизують процеси управління виробництвом промислової продукції та її реалізації.

Аналізуючи вищенаведену інформацію, можна зробити наступні висновки.

По-перше, всю сукупність програмних продуктів, що використовують для обліку витрат та доходів від реалізації, умовно можна поділити на два види: програми бухгалтерського обліку, які призначені для ведення бухгалтерських проводок та формування звітності; спеціалізовані робочі місця з оперативного обліку та аналізу договірної роботи. По-друге, програмні продукти для побудови балансу в свою чергу можна поділити на групи в залежності від обсягу функціональних можливостей, програмної структури та в залежності від вартості. По-третє, багатофункціональна система коштує досить дорого, тому більш доцільно буде придбати програмний продукт з інтегрованими можливостями та налагодити її для потреб власного підприємства. По-четверте, найкраще обирати програму, яка має широку підтримку розробником програмного забезпечення та набула широкого розповсюдження (1С:

Бухгалтерія 7.7, “Галактика”, “Конкорд”).

Отже, вдало обрана облікова програма зможе забезпечити для підприємств:

по-перше, автоматизоване вирішення всього комплексу завдань бухгалтерського обліку, планування, аналізу фінансово-господарської діяльності, а також внутрішнього контролю; по-друге, одержання оперативної інформації, що постійно змінюється; по-третє, можливість одержання зведених фінансових, податкових та Перспективы развития научных исследований в 21 веке статистичних звітів, а також, за потреби, самостійного створення специфічних форм звітності внутрішнього користування.

1. Сопко В.В. Інформаційні технології в організації облікового процесу / В.В.Сопко // Актуальні проблеми економіки, 2001 – №1 – с.205- 2. Сопко В.В. Мета і принципи автоматизації бухгалтерського обліку / В.В. Сопко, М.М. Бенько / Актуальні проблеми економіки, 2010 – №12 – с.186- 3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: [Навч. посіб.] / С.В.Івахненков – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

Perspektywy rozwoju bada naukowych w 21 wieku ПОД- СЕКЦИЯ 1. Бухгалтерский учет и аудит.   доцент, к.е.н., Чортківський інститут підприємництва і бізнесу УДоСКонаЛеннЯ оБЛІКУ Та аУДиТУ КаПІТаЛЬниХ ІнВеСТиЦІЙ Інвестиційна діяльність зумовлює якісні зміни в економічних відносинах, призводить до тісної взаємодії окремих елементів і учасників процесу відтворення суспільного продукту. Це висуває нові вимоги до системи управління інвестиційними процесами, як визначальними чинниками цього відтворення. Загалом система управління інвестиційною діяльністю базується на економічному розмежуванні її суб’єктів як власників ресурсів і результатів виробництва. Формування цієї системи передбачає пошук принципово нових методів управління з урахуванням інтересів всіх суб’єктів і характеру економічних відносин, що складаються між ними.

Важливі функції у процесі господарської діяльності підприємства виконують капітальні інвестиції. В кінцевому разі вони забезпечують ефективну та прибуткову діяльність.

З огляду на це особливої актуальності набуває опрацювання досконалих методик обліку і аудиту капітальних інвестицій у діяльності підприємства з урахуванням положень міжнародних і національних стандартів, а також з використанням сучасних інформаційних технологій.

Значний внесок у дослідження теорії обліку і аудиту інвестиційної діяльності зробили праці багатьох вітчизняних учених і практиків. Авторами цих досліджень є вітчизняні вчені: В.В. Бабич, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, Н.І. Дорош, З.В. Задорожний, М.В. Кужельний, Я.Д. Крупка, В.В. Сопко та інші науковці.

На сучасному етапі розвитку бухгалтерських програм пріоритетною можна вважати розробку таких рішень, які забезпечують адекватність, оперативність і маловитратність переналагодження згідно з вимогами, які змінюються. Слід зважати, що функціонально окремі підсистеми повністю або частково перекривають можливості один одного. Виходячи із цього необхідно здійснити організаційні і методичні заходи, які, на нашу думку, можуть посилити роль обліку і контролю капітальних інвестицій.

Систематизація різних точок зору дослідників дає можливість уточнити, що капітальні інвестиції – це внутрішні інвестиції підприємства в основний капітал, які передбачають капітальне будівництво та придбання основних засобів, придбання та виготовлення інших необоротних активів підприємства, з метою нарощення і отримання в довгостроковому періоді доходу, а також витрати, пов’язані з поліпшеннями об’єктів основних засобів, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання даних об’єктів.Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |
 


Похожие работы:

«1.2. Полная материальная ответственность руководителя Полную материальную ответственность несет руководитель организации. В статье 277 Трудового кодекса РФ определено, что руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный своими действиями или бездействием организации, в том числе и упущенную выгоду (эти случаи определены федеральным законодательством). В этом случае не требуется заключения специального договора о полной материальной...»

«Стихотворения Проза В двух книгах Книга вторая Издание подготовили Т.М.ГОЛьЦ, A.A. ГРИШУНИН, H. Н. ХОЛМУХАМЕДОВА МОСКВА НАУКА 2001 УДК 820/89 ББК 84(0)5 О 46 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ В.Е. Багно, Н.И. Балашов (заместитель председателя), МЛ. Гаспаров, А.Н. Горбунов, АЛ. Гришунин, Р.Ю. Данилевский, Н.Я. Дьяконова Б.Ф. Егоров (председатель), Н.В. Корниенко, Г.К. Косиков, А.Б. Куделин, A.B. Лавров, АД. Михайлов, И.Г. Птушкина (ученый секретарь), И.М. Стеблин-Каменский, С.О....»

«Институт избирательных технологий -В.В.ПОЛУЭКТОВ ОТ ДВЕРИ К ДВЕРИ Полевые технологии в избирательных кампаниях Москва Русская панорама 20042 В.В.Полуэктов. ОТ ДВЕРИ К ДВЕРИ. Полевые технологии в избирательных кампаниях. - М.: SPSL-Русская панорама, 2002. - 240 с., табл., 110 библ. (Серия Профессионалы: просто о сложном) ISBN 5-93165-065-2 Книга представляет собой практическое пособие по ведению одного из двух базовых направлений работы в избирательных кампаниях – организационномассового...»

«Януш Леон Вишневский НА ФЕЙСБУКЕ С СЫНОМ Лица, места и события, о которых говорится на страниц этой книги, выдуманы автором, а их возможное совпадение фактами, местами или реально существующими лицами но случайный характер. Правда, время от времени такое как раз и происходит. Ирена Вишневская (1914–†1977) 20 апреля 2011 года Мой день рождения У нас в аду, сыночек, нынче рождение Гитлера отмечали. А и то сказать, сыночек, — событие-то для нас немаловажное. Мало кто заслугами сво так...»

«ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ МОСКВА 2010 ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА ББК 74.58р Ф18 Составители: М.В. Абакумов, Б.И. Березин, Е.А. Григорьев, Д.В. Камзолкин Рисунки: Е.В. Макарова Факультет вычислительной математики и кибернетики: Краткие сведения для поступающих. – М.: Издательский отдел Ф18 факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова (лицензия ИД №05899 от...»

«9-1968 50 комсомольских лет Борис Пастухов, Секретарь Центрального Комитета ВЛКСМ ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. Иногда думается: а почему бы нам не создать антологию комсомольских биографий? Такую, в которой судьбы разных людей, живших и боровшихся в различное время, сливаясь в единый поток, образно и документально составили бы биографию комсомольских поколений? Это была бы уникальная книга. Перед читателем предстал бы огромный мир нового ощущения жизни, новой морали, мир возвышенных идеалов. Такой...»

«1. Предлагается использовать результаты решения задачи идентификации закрепления кольцевой мембраны для диагностирования повреждений элементов конструкций состоящих из кольцевых мембран. ИМех УНЦ РАН 2. При прорыве трубопровода, находящегося под водой, нефть и нефтепродукты разливаются на поверхность, загрязняя окружающую среду. Подводные течения и ветер могут унести нефтяное пятно далеко от места утечки. Поэтому визуально определить место прорыва трубопровода по пятну нефти на поверхности не...»

«ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ЛЕСОУСТРОЙСТВУ И ТАКСАЦИИ специальность 250110 Лесное и лесопарковое хозяйство (базовой подготовки) п. Правдинский 2011 Примерная программа профессионального модуля Проведение работ по лесоустройству и таксации (базовой подготовки) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 250110 Лесное и лесопарковое хозяйство Организация-разработчик: ФГУ...»

«Центр образования вчера, сегодня, завтра. Сценарии открытых уроков Москва 2 I. ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 1679 Вчера, сегодня, завтра. 2. Развитие познавательного интереса детей дошкольного возраста по средствам проектной деятельности 3. Проектная деятельность в начальной школе 4. Роль проектной деятельности в развитии личности ребенка 5. Влияние разных форм учебной деятельности на познавательное развитие учащихся.19 II. ПРОЕКТ дошкольного отделения ГОРОД ДЕТСТВА 6. Математика Четные, нечетные числа...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.