WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 |   ...   | 56 | 57 || 59 | 60 |

«МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Минск 21 – 23 октября 2010 года УДК 91:378.016(476)(06) ББК 26.8Р3(4БЕИ)Я431 Редакционная коллегия: доктор ...»

-- [ Страница 58 ] --

Рэгістратар далёкасці метэаралагічнай бачнасці і празырыстаці атмасферы прызначаны для бесперапынных дыстанцыйных вымярэнняў у любых пагодных умовах і ў любы час сутак. Рэгістратар працуе як у складзе аўтаматызаваных метэастанцый, так і аўтаномна выкарыстоўваецца адпаведны датчык “Пеленг СФ-04”. Акрамя таго, датчык сігналізуе аб выпадзенні ападкаў на метэаралагічнай станцыі, ці ў аэрапорце.

Плошча прыёмнай паверхні датчыка складае 200 см2, пры дапушчальнай хібнасці вадкіх ападкаў 0,1–0,05 мм і рэгістрацыйнай адчувальнасці 0,1 мм.

Датчык для дыстанцыйнага вымярэння колькасці вадкіх (дождж), цвёрдых (снег, град) і змешаных ападкаў, а таксама для індыкацыі іх наяўнасці на метэаралагічнай станцыі. Мяжа дапушчальнай хібнасці складая не больш за % ад колькасці ападкаў пры адчувальнасці 0,1 мм.

Вымеральнік тэмпературы і адноснай вільготнасці паветра НМР45D мае дыяпазон вымярэнняў адпаведна ад –40 да + 60 оС і ад 0 да 100 %.

Для аўтаматычнага вымярэння атмасфернага ціску выкарыстоўваецца барометр БРС-1М, які працуе ў дыяпазоне 600–1100 гПа з хібнасцю 0,33 гПа.

Для рэгістрацыі сумарнай, рассеяная і адбітай сонечнай радыяцыі ўжываецца піранометр тыпа “Пеленг СФ-06” з дыяпазонам вымярэння 0,01–1, кВт/м2.

Такім чынам, АМС “Пеленг” уяўляе сабой вымяральна-інфармацыйную сістэму, якая прызначана для бесперапыннага зборa, апрацоўкі, захавання інфармацыі аб метэавелічынях на месцы ўстаноўкі датчыкаў, разліку метеавелічынь, якія не вымераюцца датчыкамі, аўтаматычнага фарміравання тэрміновых, штармавых тэлеграм і перадачы іх у цэнтр збора і апрацоўкі, а таксама для забеспячэння метэаінфармацыяй разнастайных спажыўцоў.

Аўтаматычная вымяральна-інфармацыйная сістэма функцыянуя ў адпаведнасці з дзеючымі настаўленнямі і рэкамендацыямі СМА і нацыянальнай гідраметслужбы.

Самая дасканалая сучасная АМС вытворчасці фінскай фірмы “Вайсала”складаецца з наступных кампанентаў – датчыкаў-пераўтваральнікаў фізічных велічынь: 1) скорасці і напрамку ветра; 2) адноснай вільготнасці паветра; 3) тэмпературы паветра; 4) тэмпературы паверхні глебы і на яе глыбінях; 5) ападкаў; 6) атмасфернага ціску; 7) прамой, рассеянай і сумарнай радыяцыі; 8) радыяцыйнага баланса; 9) бачнасці; 10) воблачнасці; 11) блока бесперабойнага жыўлення; 12) кранштэйна датчыкаў ветра з кабелям; 11) пераўтваральнік інтэрфейсаў; 12) ПЭВМ (манітор, сістэмны блок, прынтэр); 13) праграмнага забеспячэння, якое фарміруе аператыўную, сінаптычную, штармавую і рэжымную інфармацыю ў выглядзе тэлеграмы ў адпаведнасці з міжнародным метэаралагічным кодам КН-1.

На АМС Мінск у аўтаматычным рэжыме бесперапынна фіксуюцца ўсе віды сонечнай радыяцыі і радыяцыйны баланс, разлічваецца фотасінтэтычнаактыўная радыяцыя. Вымераныя велічыні з метэапляцоўкі праз пераўтваральныя прылады паступаюць на ПЭВМ, дзе яны па адпаведным праграмам апрацоўваюцца і захоўваюцца ў базе даных.

Структура, будова і функцыянаванне аўтаматызаваных сістэм метэаралагічных назіранняў будуць прадэманстраваны ў поўным аб’ёме на канферэнціі.

ТАБУЛЯТОМОРФНЫЕ КОРАЛЛЫ (SUBCLASSIS TABULATOMORPHA)

В СТРУКТУРЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПАЛЕОНТОЛОГИИ

Логачёв И.А.

Белорусский государственный университет, г. Минск e-mail: geo@bsu.by Палеонтология изучает органический мир прошлого. Название «палеонтология» (греч. palaios — древний, on, ontos — существо, logos — понятие, учение), которое хорошо отражает суть науки о древних существах, предложил в 1822 году французский зоолог А.М.Д. де Блэнвилль (1777-1850).

Объектами палеонтологии являются ископаемые органические остатки, по которым мы можем судить о животных и растениях, а также о грибах и бактериях, некогда живших на нашей планете.

Целью палеонтологии является воссоздание органического мира прошлого с его законами развития во времени и пространстве, а одной из главных практических задач — установление относительного возраста отложений по комплексам ископаемых остатков [3].

Одним из важнейших этапов при изучении палеонтологии студентами является проведение лабораторных занятий, в ходе которых у них формируются представления о систематике растительного и животного мира прошлого, принципах классификации и роли ископаемых остатков для стратиграфии отложений, формируются умения и навыки по определению организмов и их геологического возраста по ряду морфологических признаков.

Табулятоморфные кораллы из-за некоторых главных причин занимают одно из важнейших мест в структуре лабораторных занятий:

v во-первых, Tabulatomorpha существовали на планете на протяжении всего палеозоя, и поэтому они играют важную роль в стратиграфии отложений как всего палеозоя, так и отдельных его периодов;

v во-вторых, эти кораллы имеют простейшую морфологию скелета и являются первыми формами класса Anthozoa, поэтому они важны при систематике и при изучении эволюции всех кораллов;

v в третьих, табулятоморфные кораллы — хороший материал для палеогеографических исследований. Зная, в каких условиях обитали эти организмы, можно реконструировать биосистемы океанов Земли палеозойского возраста, изменения различных условий, которые сопровождались вспышками роста или сокращениями популяции табулятоморфных кораллов.

Изучение табулятоморфных кораллов происходит по принципам систематики и морфологии скелета: начиная с самых ранних и простых форм, заканчивая более поздними и относительно сложными формами.

Рис.1. Схема геохронологического распространения и возможных родственных связей некоторых отрядов табулятоморфных кораллов [4].Самые первые представители Tabulatomorpha — это отряд Auloporida (Є2 P), от которого пошли все остальные представители данного подкласса (рис. 1), именно с них начинается изучение на лабораторных занятиях. Главные морфологические особенности этого отряда: колонии состоят из стелющихся роговидных или конических кораллитов, соединяющихся только в местах почкования. От аулопорид произошли такие отряды, как Siringoporida, Lichenariida, Tetradiida.

Отряд Tetradiida (O2-3), главные морфологические признаки: колонии массивные, состоящие из плотно прилегающих кораллитов, подавляющее большинство которых имеет четырехугольное поперечное сечение; число септальных пластин равно четырем.

Отряд Siringoporida (O3 – P1), главные морфологические признаки: колонии кустистые из изолированных цилиндрических кораллитов, имеющих округлое поперечное сечение; кораллиты сообщаются между собой с помощью незакономерно расположенных соединительных трубочек, образующих промежуточный скелет между кораллитами.

Отряд Lichenariida (O – S1), главные морфологические черты: колонии массивные, кораллиты призматические, соединительные поры отсутствуют, септальные образования отсутствуют или развиты слабо в виде едва заметных штрихов и рядов изолированных шипиков, днища горизонтальные или слабовогнутые. От лехинариид произошли следующие отряды: Heliolitida, Favositida, Halysitida, Proporida.

Отряд Halysitida (О2 - S), главные морфологические признаки: кораллиты образуют однорядные цепочки. Число септ неопределенное или равно двенадцати.

Отряд Favositida (O2 - P2), главные морфологические признаки: колонии массивные, состоящие из плотно примыкающих друг к другу кораллитов, кораллиты призматические, с многоугольным поперечным сечением, напоминающие пчелиные соты, с чем связано название рода.

Отряд Proporida (O3-S1), главные морфологические признаки: колонии разнообразной формы, они состоят из кораллитов и пузыревидных гетероморфных компонентов между ними; кораллиты трубчатые, со звездчатым поперечным сечением; складчатые стенки и септы представлены пучками шипов. Число складок и септ равно двенадцати.

Отряд Heliolitida (O3 - D2), главные морфологические признаки: колонии разнообразной формы, состоят из кораллитов и призматических гетероморфных компонентов между ними, кораллиты трубчатые со слабоволнистыми и складчатыми стенками, несущими 12 вертикальных рядов пластинчатых септ [2,4,5].

1. Вопросы по палеонтологии. Т1.Ответственный редактор Быстров А.П.. Л.:1950. 381с.

2. Добролюбова Т.А., Кабакович Н. В., Чудинова И. И. Наставление по сбору и изучению палеозойских кораллов. М.: Наука, 1964. 66 с.

3. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. Ч. 1: Учебник. — М.: Изд-во МГУ, 1997.448 с.

4. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. Ч. 2: Учебник. — М.: Изд-во МГУ, 1997. 496 с.

5. Основы палеонтологии. Справочник для палеонтологов и геологов СССР: В 15 т.//Гл. рел Ю.А.Орлов, 1958—1964. Губки, археоциаты, кишечнополостные, черви/ Под. ред. Соколова Б.С. Т3. М.:Издво АН СССР, 1962. 487с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ МУЗЕЯ

ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ В

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Мотузко А.Н., Смолякова В.Л., Демешкевич Е.Н.

Белорусский государственный университет, г. Минск e-mail: motuzko@land.ru; geomuzeum@yandex.ru Учебная палеонтологическая коллекция в музее Землеведения начала формироваться на географическом факультете с 1994 года, когда была организована кафедра динамической геологии и в учебный план была введена специальность – геология и разведка месторождений полезных ископаемых. За 16 лет усилиями выпускников, студентов и преподавателей кафедры, а также с бескорыстной помощью коллег из России, Украины, стран Балтии, Чехии, Польши и сотрудников РУП « БелНИГРИ» была создана коллекция фоссилий, которая включает все царства ископаемых организмов и наиболее значимые для стратиграфии и корреляции геологических отложений отряды и роды фоссилий. Особо следует отметить интерес школьников, учителей, студентов и простых людей к палеонтологическим проблемам. Около 20% всех фоссилий в коллекции было собрано и передано в дар музею этими энтузиастами. В настоящее время научная палеонтологическая коллекция музея насчитывает более 3 тысяч экспонатов, а учебная – более 9 тысяч экземпляров. Это позволило начать многоплановую работу на основе материалов коллекции.

Основная задача музея – это учебный процесс. В структуре учебного процесса палеонтологические материалы используются при чтении лекций, во время проведения лабораторных занятий, при выполнении самостоятельной работы студентами, при написании курсовых и дипломных работ, в научных исследованиях студентов и преподавателей, при разработке учебнометодических пособий преподавателями, аспирантами и магистрантами. Для этих целей были собраны и систематизированы материалы для проведения лабораторных занятий по курсу палеонтология. Учебный процесс предусматривает проведение 11 лабораторных работ. Каждое занятие обеспечено фоссильными и субфоссильными палеонтологическими образцами.

Студенты изучают 10-15 тематических фоссилий, описывают и зарисовывают их в альбомы. На занятиях используются как учебные коллекции, так и научные материалы в 5-и разных вариантах. Если учесть, что лабораторные занятия проводятся с 10-12 студентами, то соответственно на каждом занятии задействовано около 500 единиц палеонтологических материалов. Кроме аудиторных занятий студенты получают задания для самостоятельной работы с палеонтологическими материалами. Для этой цели отобраны фоссилии, как дополнение к изученным материалам на лабораторных занятиях. Таким образом, студенты расширяют свои знания по палеонтологии и повторяют уже изученные и знакомые им теоретические положения.Pages:     | 1 |   ...   | 56 | 57 || 59 | 60 |
 Похожие работы:

«СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 7 ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ 9 ВВЕДЕНИЕ 11 Задачи пособия 12 Для кого предназначено пособие 12 Аспекты, связанные с культурными традициями 12 Как пользоваться пособием 12 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 15...»

«БЛОКНОТ МЕТОДИСТА ВЫПУСК 3 Ростов – на - Дону 2013 1 78.32 В 11 Содержание Итоговый документ IV Всероссийского Форума публичных 1. библиотек. г. Санкт-Петербург, 3-5 декабря 2013 г. С. 3 Резолюция Ежегодного совещания директоров федеральных и 2. центральных региональных библиотек России: Инновационные модели развития и качество библиотечного обслуживания граждан России. г. Санкт-Петербург, 22—23 октября 2013 г. С. 6 Хусточкина А. Н. Интересные идеи для библиотек. С. 11 3. Труфанова О. В. Работа...»

«Национализм и символическое производство мультиэтничности в России: национально-культурная автономия и этнический федерализм Тема настоящей статьи – то, насколько сильно понятия и представления, свойственные этническому национализму как идеологическому направлению, влияют на российские дебаты о т.н. национальной политике. Я берусь утверждать, что элементы этнического национализма оказываются необходимой составной частью той картины мира, которую разделяет значительная часть идейного...»

«Новые книги Информационный список новых книг, поступивших в единый фонд Централизованной библиотечной системы г. Архангельска. II кв 2013 г. Архангельск 2013 1 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Болушевский Сергей Владимирович. Биология : веселые научные опыты для детей и 20 взрослых / Сергей Болушевский. - Москва : Эксмо, 2012. - 95, [1] Ф-01, Ф-03, Ф-05, Ф-06, Ф-07, Ф-08, Ф-09, Ф-11, Ф-12, Ф-13, Ф-14, Ф-15, Ф-16, Ф-17, Ф-18 Большая книга экспериментов / [пер. с нем. П. Лемени-Македона]. - Москва : ЭКСМО,...»

«Отчет КС Мальты о проделанной работе с 2007 до 2013 26 сентября 2007 Конференция российских соотечественников Председатель КС Мальты приняла участие в Общеевропейской Конференции Российских Соотечественников в Праге. Конференция проводилась при поддержке Международного Совета Российских Соотечественников, Правительства Москвы, Московского Дома Соотечественников, Росзарубежцентра и другими правительственными и общественными организациями. Одной из тем для обсуждения был вопрос: о сохранении...»

«Я хочу сбросить вес Я попросил бога и бог сказал нет Я стала красивее куклы Ryobi 510 б/у цена Я тараканов дмитрий николаевич Я хочу скачать обнаженную хинату на картинке из наруто Я увидел зайца со сколькими ногами Японское шоу мать и сын онлайн Яко с нами бог песня гнесинка Яхин и менделевич валидность Я сам штукатурил New balance 576 б/у Яка ризниця в часи миж киевом и москвою Я работал на стекольном Я# l Shadow маметова кунаева вход ц Я у вас куплю фрукты оптом id=usl Я смотрю на них текст...»

«Рецензент д-р ист. н., проф. Дубовиков А. М. Кафедра Философия и культурология УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС по дисциплине История культуры зарубежных стран для студентов направления подготовки 031400.62 Культурология Учебно-методический комплекс по дисциплине Одобрено У 91 История культуры зарубежных стран / сост. Л. Ю. ЛеУчебно-методическим пёшкина, О. Н. Ганина. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – Советом университета 92 с. Для студентов направления подготовки 031400.62...»

«Линдон Ларуш О ДУХЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ А.В. Бузгалин “ПЕРЕХОДНАЯ ЭКОНОМИКА” Сибирский ун-т потребительской кооперации АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА А. МАЙОРОВА ПО АКТУАЛЬНЫМ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ Июль 2004 Людмила Туровская МОСКВА БАЗАРНАЯ Кипучая! Могучая! Никем непобедимая! Страна моя, Москва моя. Песня Былая слава, сила мнимая, Титаник, поднятый со дна. И это ты, до слёз любимая, В распад летящая страна? Тверская празднует, шикарная, Мерцая...»

«ОснОвание и н О гО 2011 УДК 141 ББК 87 Н62 Никитин В., Чудновский Ю. Н62 Основание иного – К.: Оптима, 2011. – 176 с.: илл. ISBN 978-966-7869-70-0 В книге рассматриваются конструктивные подходы к исследованию будущего. На примере развития образования и системы расселения прослеживаются основные тенденции глобальных трансформаций. Особое внимание уделено методологическим вопросам понимания времени и работы с иным. В книге описывается комплекс направлений для развертывания проекта по...»

«РОССИЙСКИЕ СОЦИОЛОГИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ИДЕЙ Автор: М. М. СОКОЛОВ (Наукометрический анализ1) СОКОЛОВ Михаил Михайлович - кандидат социологических наук, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге, сотрудник Санкт-Петербургского филиала ГУ-ВШЭ (E-mail: sokolovmikhail@yandex.ru). С момента появления в 1960-х2 индексы цитирования в научной периодике стали предметом ожесточенных дебатов. Сторонники утверждают, что изучение цитирования является лучшим способом оценить...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.