WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||

«Александар Васић СРПСКА МУЗИЧКА КРИТИКА И ЕСЕЈИСТИКА XIX И ПРВЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА КАО ПРЕДМЕТ МУЗИКОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА* Апстракт: Почетком 2006. године навршиле су се две ...»

-- [ Страница 7 ] --

први српски музички лист, Библиотекар, Београд 1969, год. XX, бр. 4, стр. 261– 267; Стогодишњица „Гудала“ – првог српског музичког часописа, Гудало, Кикинда 1986, бр. 11, стр. 12–18; „Гудало, најстарији музички часопис у Србији“, Банатска периодика XIX и XX века, зборник радова, Матица српска (Одељење за књижевност и језик) – Институт за књижевност и уметност (Серија: Историја српске књижевне периодике, 7) – Градска библиотека „Жарко Зрењанин“, Нови Сад – Београд – Зрењанин 1995, стр. 113–119; Написи о музици, позоришту и књижевности у „Јединству“ Петра Коњовића, Зборник Матице српске за друштвене науке, Нови Сад 1983, књ. 75, стр. 159–167. (прештампано у ауторкиној књизи Прилози за историју српске периодике, Библиотека Матице српске /Едиција „Трагови“, књ. 3/, Нови Сад 1993, стр. 66–72); „Корнелије Станковић у војвођанској штампи“, Корнелије Станковић и његово доба, зборник радова с научног скупа одржаног од 27. до 29. октобра 1981, поводом обележавања 150-годишњице композиторовог рођења, САНУ (Научни скупови, књ. XXIV, Одељење ликовне и музичке уметности, књ. 1) – Музиколошки институт САНУ, Београд 1985, стр. 205–225. (прештампано у ауторкиној већ цитираној књизи изабраних студија и чланака Прилози за историју српске периодике... стр. 86–101).

Верослава Петровић, „Руски оперски певачи и београдска музичка критика и публика“, Руска емиграција у српској култури XX века, зборник радова, том II, Филолошки факултет (Катедра за славистику и Центар за научни рад), Београд 1994, стр. 171–178; Иста, Вајлдова и Штраусова „Салома“ на сцени Народног позоришта у Београду, Театрон, Београд, лето 1997, год. XXII, бр. 99, стр. 30– 35. (Ни Верослава Петровић не помиње мр Зденку Петковић као своју претходницу на истој теми.) Dubravka Frankovi, „Gostovanja hrvatskih muzikih umjetnika u Beogradu u kritikom fokusu Miloja Milojevia“, Miloje Milojevi – kompozitor i muzikolog, radovi s naunog skupa odranog povodom stogodinjice umetnikovog rodjenja, Udruenje kompozitora Srbije, Beograd 1986, str. 255–270; Ista, „Petar Konjovi – muziki kritiar Hrvatske njive 1918. godine“, Живот и дело Петра Коњовића, зборник радова с научног скупа одржаног од 25. до 27. октобра 1983, поводом 100-годишњице композиторовог рођења, САНУ (Научни скупови, књ. XLIII, Одељее ликовне и музичке уметности, књ. 2) – Музиколошки институт САНУ, Београд 1989, стр. 139–152.

Недостатак историјске библиографије, у вези с периодиком, посебно отежава рад на упоредној науци о књижевности (видети нпр. Петар Буњак, Преглед пољско-српских књижевних веза /до II светског рата/, Славистичко друштво Србије /Славистичка библиотека, књ. IV/, Београд 1999, стр. 129). Рецепција европске књижевности код Срба се великим делом одигравала у листовима и часописима, и зато би израда једног опсежног библиографског manuala била више него пожељна.

Загребачка библиографија излазила је од 1956. до 1986. године, најпре под насловом Bibliografija rasprava, lanaka i knjievnih radova, а од 1965. г. и осмог тома под насловом Bibliografija rasprava i lanaka. Обухваћене су следеће области: наука о књижевности (књижевност уопште), теорија књижевности, упоредна књижевност, историја југословенских књижевности, историја страних књижевности, књижевне периодичне публикације, историја народне књижевности, књижевна друштва, југословенска поезија, инострана поезија, историја (историја уопште, помоћне историјске науке, археологија, документација, граа), историја југословенских народа, ликовне уметности и музика. Пред распад СФРЈ очекивао се излазак петнаесте књиге која је требало да обради театрологију, али се, нажалост, та књига није појавила.

Народна скупштина Републике Србије усвојила је овај закон 8. децембра прошле године; уп. Службени гласник Републике Србије, Београд, 12. децембар 2005, год. LXI, бр. 110, стр. 26–27.

Колико нам је познато, једини изузетак представља магистарска теза Александре Н. Кесеровић, Izvori estetikog gledita Pavla Stefanovia i njegova metodologija analize muzikog dela. Теза је урађена под руководством проф. др Милана Дамњановића и одбрањена је 1993. године. С обзиром на тему наше расправе, магистарски рад колегинице Кесеровић представља само делимичан изузетак, јер она Стефановића као музичког писца сагледава у оба његова стваралачка периода: првом, од 1934. до 1941. године, и другом, од 1948. до 1985. г.

Рад је одбрањен 2002. године, а ментор је била проф. др Даница Петровић.

Шири резиме свога дипломског рада М. Кокановић је објавила под насловом О музици у часопису „Босанска вила“, у Зборнику Матице српске за сценске уметности и музику, Нови Сад 2004, бр. 30–31, стр. 103–116. Недавно је изашао још један прилог М. Кокановић посвећен домаћој музичколитерарној историји:

Написи о музици у крфском „Забавнику“, Свеске Матице српске, Нови Сад 2006, бр. 45 (Серија уметности, св. 10), стр. 67–74.

Aleksandar Vasi

SERBIAN MUSICAL CRITICISM AND ESSAY WRITING

DURING THE XIXTH AND THE FIRST HALF OF THE XXTH

CENTURY AS A SUBJECT OF MUSICOLOGY RESEARCH

The beginning of 2006 marked two decades since the death of Stana Djuri-Klajn, the first historian of Serbian musical literature. This is the exterior motive for presenting a summary of the state and results of up-to-date musicology research into Serbian musical criticism and essay writings during the XIXth and the first half of the XXth century, alongside the many works dedicated to this branch of national musical history, recently published. In this way the reader is given a detailed background of these studies – mainly the authors' names, books, studies, articles, as well as the problems of this branch of Serbian musicology.

The first research is associated with the early years of the XXth century, that is, to the work of bibliography. The pioneer of Serbian ethnomusicology, Vladimir R. Djordjevi, composed An Essay of the Serbian Musical Bibliography until 1914, noting selected XIXth century examples of Serbian literature on music. Bibliographic research was continued by various institutions and experts during the second half of the XXth century: in Zagreb (today Republic of Croatia); the Yugoslav Institute for Lexicography, Novi Sad (Matica srpska);

and Belgrade (Institute for Literature and Art, Slobodan Turlakov, Ljubica Djordjevi, Stania Vojinovi etc). In spite of the efforts of these institutions and individuals, a complete analytic bibliography of music in Serbian print of the last two centuries has unfortunately still not been made.

The most important contributions to historical research, interpretation and validation of Serbian musical criticism and essay writings were given by Stana Djuri-Klajn, Dr Roksanda Pejovi and Dr Slobodan Turlakov.

Professor Stana Djuri-Klajn was the first Serbian musicologist to work in this field of Serbian music history. She wrote a significant number of studies and articles dedicated to Serbian musical writers and published their selected readings. Prof. Klajn is the author and editor of the first and only anthology of Serbian musical essay writings. Her student Roksanda Pejovi published two books (along with numerous other factually abundant contributions), where she synthetically presented the history of Serbian criticism and essay writings from 1825 to 1941. Slobodan Turlakov, an expert in Serbian criticism between the World Wars, meritorious researcher and original interpreter, especially examined the reception of music of great European composers (W. A. Mozart, L. v.

Beethoven, F. Chopin, G. Verdi, G. Puccini etc) by Serbian musical critics.

Serbian musical criticism and essay writings were also the focus of attention of many other writers. The work quotes comments and additions of other musicologists, but also historians of theatre, literature and art, philosophers, aestheticians, sociologists, all members of different generations, who worked or still work on the history of the Serbian musical criticism and essay writings.

The closing section of the text suggests directions for future research.

Firstly, it is necessary to begin integral bibliographical research of texts about music published in our press during the cited period. That is a project of capital significance for national science and culture; realization needs adequate funding, the involvement of many academic experts, and time. Work on bibliography will also enable the collection and publication of sources: books and articles by Serbian music writers who worked before 1945. A separate problem is education of scholars. To study musical literature, a musicologist needs to be knowledgeable about the history of Serbian literature, aesthetic theory, and theatre, national social, political and cultural history, and methodology of literary study. That is why facilities for postgraduate and doctorial studies in musicology are necessary at the Faculties of Philology and Philosophy.

UDC 78.072(497.11)''18/19''

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||
 Похожие работы:

«New Atlanteans 2007 ISBN 978-1-897510-03-2 New Atlanteans 657 Chemaushgon Road RR#2 Bancroft, Ontario K0L 1C0, Canada Printed by Lulu http://stores.lulu.com/spiritualheart От начала появления на нашей планете людей Бог учит нас тому, какими Он хочет нас видеть, в чём смысл наших жизней на Земле и как его осуществлять. Пронаблюдаем то, как Он это делал ещё со времён Атлантиды — и до наших дней. Увидим то, что Он учит нас всё время одному и тому же через всех Мессий и пророков, лишь чуть разными...»

«ТЕЗАУРУСНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ Сборник научных трудов Выпуск 18 Под общей редакцией профессора Вл. А. Лукова Москва 2009 Печатается по решению Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета Тезаурусный анализ мировой культуры : сб. науч. трудов. Вып. 18 / под общ. ред. Вл. А. Лукова. — М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009. — 87 с. В сборнике помещены работы, в которых представлены теоретические аспекты тезаурусного научного подхода и результаты...»

«СИММЕТРИЯ ПРИРОДЫ И ПРИРОДА СИММЕТРИИ Философские и естественно-научные аспекты СОДЕРЖАНИЕ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ СИММЕТРИЯ В НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ ГЛАВА 1. IММЕТРIА § 1. Истоки понятия симметрии § 2. История и значение пифагорейского учения о золотом сечении ГЛАВА 2. СИММЕТРИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ § 1. Отрицание отрицания в истории познания кристаллографической симметрии. Нуль- и трехмерные группы симметрии § 2. Симметрия — одно- и двумерная § 3. Континуумы, семиконтинуумы, дисконтинуумы ГЛАВА 3. ПОСТРОЕНИЕ...»

«Николай Викторович Стариков Кто заставил Гитлера напасть на Сталина Кто заставил Гитлера напасть на Сталина: Питер; СПб; 2008; ISBN 978-5-388-00128-3 2 Николай Стариков: Кто заставил Гитлера напасть на Сталина Аннотация Эта книга – о том, кто подтолкнул Гитлера совершить самоубийственное нападение на Сталина. Об истинных творцах и вдохновителях самой страшной катастрофы в истории России – 22 июня 1941 года. Тех, кто давал Гитлеру и его партии деньги и помог им придти к власти. Показывается...»

«УТЬЩЩЩО Первый^^вдеститель Министра образования _А.И.Жук 2012 г. Регистрационный № ТД - М. /тип. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ Типовая учебная программа для учреждений высшего образования по специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) СОГЛАСОВ СОГЛАСОВАНО Председат^ ического Начальник Управления высшего и объедине му среднего специального образования образо Министерства образования РесцубгаШ Беларусь ьченко С.И.Романюк ГЖ) 2012 г. Проректор по научнометодической работе...»

«Др. Абдул Рахман б. Абдул-Карим аш-Шеха. Иисус в Коране Иисус в Коране Др. Абдул Рахман б. Абдул-Карим аш-Шеха. Перевод EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (E.I.R.C) & Мухаммада аль-Гарби Иисус в Коране Иисус в Коране Др. Абдул Рахман б. Абдул-Карим аш-Шеха перевод: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (E.I.R.C) & Мухаммада аль-Гарби Проверка: Nalgiev Kharun © Все права на книгу принадлежат автору. Автор разрешает перепечатывать или переиздавать эту работу, если целью вышеуказанных действий является...»

«СВЯТИЛИЩЕ ПОСОБИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 2013 2 СОДЕРЖАНИЕ Урок 1 28 сентября — 4 октября Небесное святилище................................... 5 Урок 2 5—11 октября Небо на земле...................................... 17 Урок 3 12—18 октября Жертвы............................................. 29 Урок 4 19—25 октября Уроки святилища.......................»

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Статью С. Вострикова редколлегия решила опубликовать как повод для дискуссии. Действительно ли поддержание военно-политической напряженности между соседними странами отвечает национальным интересам России? И не оборачивается ли в современном мире столь циничная геополитическая стратегия бумерангом? Редакция приглашает продолжить обсуждение этих вопросов. С.В. ВОСТРИКОВ Карабахский кризис и политика России на Кавказе Восточная политика России, призванная служить важной...»

«Региональная общественная организация РУССКОЕ АФОНСКОЕ ОБЩЕСТВО Издательство Аркаим, 2009 П риветствую создателей и читателей книги, издание которой является логическим завершением акции по сбору добровольных пожертвований на восстановление памятника-часовни национальному герою России, великому князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Воздвигнутая в 1885 году по решению Государя Императора Николая I усыпальница князя Пожарского долгие годы являлась местом паломничества и поклонения россиян,...»

«275 ЛЕТ История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве http://history.museums.spbu.ru/ История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве http://history.museums.spbu.ru/ История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве http://history.museums.spbu.ru/ ьг. ЬБК 63.3 0-53 Олссич Н. 0 S3 Господин студент Императорского Санкт-Петербургского университета. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. — 208 с. ISBN 5-288-02283-6 Герой книги —...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.