WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |

«Александар Васић СРПСКА МУЗИЧКА КРИТИКА И ЕСЕЈИСТИКА XIX И ПРВЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА КАО ПРЕДМЕТ МУЗИКОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА* Апстракт: Почетком 2006. године навршиле су се две ...»

-- [ Страница 6 ] --

год. обрадила одјеке оперске премијере Саломе у београдској штампи тридеАлександар Васић Српска музичка критика и есејистика...

сетих година прошлог века. Учинила је то у својој магистарској тези Prisustvo Oskara Vajlda na srpskohrvatskom jezikom podruju. Теза је састављена под менторством проф. др Виде Е. Марковић и одбрањена је на Катедри за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду. Дактилографисани примерак ове, за музиколога корисне расправе, може се наћи у Библиотеци београдске Катедре за англистику: инв. бр. 19245, сигн. 378; видети пето поглавље наведене магистарске радње, стр. 37–42, као и хронолошку библиографију, стр. 99–100. Сажету верзију своје магистарске расправе ауторка је објавила под насловом Рецепција дела Оскара Вајлда на српскохрватском језичком подручју (1901–1970), Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад 1990, бр. 38, стр. 111–137. Штраусова Салома обрађена је на стр. 121–122. и 134.

Најновије дело проф. Турлакова: Историја Опере и Балета Народног позоришта у Београду (до 1941), I–II, Издавачи: аутор и „Чигоја штампа“, Београд 2005.

Иначе, колико нам је познато, библиографија Слободана Турлакова нигде није публикована. Непотпуни су, због застарелости, подаци које доносе југословенска и српска лексикографија; уп. Leksikon jugoslavenske muzike, knj. 2, Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krlea“, Zagreb 1984, str. 480; Ko je ko u Srbiji '96. Intelektualna, umetnika, politika, finansijska, vojna, sportska elita Srbije (selektori i urednici za klasinu muziku, muzikologiju i muziku kritiku: Dejan Despi i Aleksandar Vasi), „Bibliofon“, Beograd 1996, str. 595. Зачудо, библиографија професора Турлакова није представљена, чак ни избором (?), тамо где би се с правом очекивала; в. поменуту књигу др Роксанде Пејовић, Писана реч о музици у Србији: књиге и чланци (1945–2003), Факултет музичке уметности – „Сигнатуре“, Београд 2005, стр. 207. и даље: „Библиографија музичких, етномузиколошких и етнокореолошких књига и чланака чији су аутори ступили у музички живот после 1945. године (избор)“.

Петар Коњовић, Милоје Милојевић, композитор и музички писац, Српска академија наука (Посебна издања, CCXX, Одељење ликовне и музичке уметности, књ. 1), Београд 1954.

Никола Херцигоња, „Музиколошки опус Др Војислава Вучковића. Фрагменти есеја“, Војислав Вучковић, уметник и борац: лик – сећања – сведочанства (редактор Властимир Перичић), Нолит, Београд 1968, стр. 129–161. (Прештампано у ауторовој збирци Napisi o muzici, Umetnika akademija, Beograd 1972, str. 115– Војислав Вучковић, Уметност и уметничко дело, есеји и студије о уметности и музици, текстуалну редакцију извршио и написао есеј о Вучковићу као музикологу Душан Плавша, Нолит, Београд 1962; Актуелност естетичко-социолошких теорија Војислава Вучковића, Градина, Ниш, мај 1968, год. III, бр. 5, стр. 36–43; поново у ауторовој књизи Musica humana, еseji i studije, Akademija umetnosti, Novi Sad 1990, str. 29–46.

„Стеван Мокрањац и савремена критика“, Стеван Ст. Мокрањац (1856–1981), посебно издање часописа „Pro musica“, Београд 1981, стр. 41–44; Osvrt na neke napise o Mokranjcu u vojvoanskoj tampi krajem prolog i poetkom ovoga veka, Zvuk, Sarajevo 1981, br. 2, str. 54–61; такође у: Развитак, Зајечар 1983, год. XXIII, бр.

2, стр. 80–86. итд.

Дисертација је одбрањена 1981. год. на Филозофском факултету Универзитета у Београду; уп. Филозофски факултет 1838–1998, период 1963–1998, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд 1998, стр. 610. Објављена је у енглеском преводу: The Tradition and Avant-Garde. The Arts in Serbian Culture between the Two World Wars, East European Monographs, No. CLX, Boulder;

Distributed by Columbia University Press, New York 1984.

Даница Петровић, „Музика у Сербском народном листу Теодора Павловића“, Теодор Павловић и његово доба, зборник радова с научног скупа одржаног у Матици српској 22. и 23. маја 1986. године поводом 150-годишњице појаве Сербског народног листа, Матица српска (Одељење за друштвене науке), Нови Сад 1989, стр. 217–226; Иста, О певању и појању у „Србско-далматинском магазину“, Зборник о Србима у Хрватској, Београд 1989, бр. 1, стр. 199–209.

Vlastimir Trajkovi, „Miloje Milojevi – stota godinjica od rodjenja kompozitora“, Miloje Milojevi – kompozitor i muzikolog, radovi s naunog skupa odranog povodom stogodinjice umetnikovog rodjenja, Udruenje kompozitora Srbije, Beograd 1986, str. 9–38. Видети нарочито стр. 19–23. где су у полемичком маниру сугерисане вредности Милојевићевог музикографског поступка.

Мелита Милин, „Написи о авангарди у београдским музичким часописима између два светска рата“, Српска авангарда у периодици, зборник радова, Матица српска – Институт за књижевност и уметност (Серија: Историја српске књижевне периодике, 8), Нови Сад – Београд 1996, стр. 479–492; „Тонови нарицања, меланхолије и дивљине“ – зенитистичка побуна и музика, Музикологија, Београд 2005, бр. 5, стр. 131–144.

Sonja Marinkovi, Praka generacija u previranjima ideja socijalne umetnosti, необјављена магистарска теза одбрањена 1983. год. на Катедри за историју музике и музички фолклор Факултета музичке уметности у Београду (ментор:

проф. Властимир Перичић). Делове своје тезе који обрађују ставове Војислава Вучковића, ауторка је изнела под насловом Војислав Вучковић и нови реализам, Нови Звук, Београд 1993, бр. 2, стр. 23–33. (на енглеском: New Sound, Belgrade 1993, No. 2, pp. 23–32).

Катарина Томашевић, „Преламање традиционалних и модерних погледа на музичку уметност у Летопису Матице српске између 1895. и 1914. године“, Традиционално и модерно у српским часописима на почетку века (1895–1914), зборник радова, Матица српска (Одељење за књижевност и језик) – Институт за књижевност и уметност (Серија: Историја српске књижевне периодике, 6), Нови Сад – Београд 1992, стр. 355–363; Иста, Проблеми проучавања српске музике између два светска рата, Музикологија, Београд 2001, бр. 1, стр. 25–47.Tijana Popovi, Tekstovi o muzici Petra Bingulca kao fakt i kao umetniki doivljaj, Zvuk, Zagreb 1989, br. 1, str. 19–31.

Јелена Глигоријевић, Написи у часопису „Караџић“ у вези с народном и црквеном музиком, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, Нови Сад 1993, бр. 12–13, стр. 101–114.

Александар Васић, Литература о музици у „Српском књижевном гласнику“ 1901–1941, 274 стр. Необјављена магистарска теза одбрањена 19. маја 2004. г.

на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду (ментор: проф. др Даница Петровић); Духовна музика у написима Милоја Милојевића, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, Нови Сад 1994, бр. 15, стр. 155–164; „Оперске критике Милоја Милојевића у Српском књижевном гласнику“, Српска музичка сцена, зборник радова (приредиле Ана Матовић, Мелита Милин, Надежда Мосусова и Катарина Томашевић), Музиколошки институт САНУ, Београд 1995, стр. 224– 238; „Војислав Вучковић у Српском књижевном гласнику“, Сто година Српског књижевног гласника. Аксиолошки аспект традиције у српској књижевној периодици, зборник радова, Матица српска (Одељење за књижевност и језик) – Институт за књижевност и уметност (Серија: Историја српске књижевне периодике, 14), Нови Сад – Београд 2003, стр. 213–224; Српска пијанисткиња ЈованАлександар Васић Српска музичка критика и есејистика...

ка Стојковић, Темишварски зборник [Матице српске], Нови Сад 2002, бр. 3, стр. 51–62. (видети нарочито стр. 56–58, где је изложена анализа једне значајне критике Јована Јовановића Змаја о Јованки Стојковић); Музикографија Српског књижевног гласника и идеологија југословенства, Музикологија, Београд 2004, бр. 4, стр. 39–59; Музички критичар Густав Михел, Исто, стр. 167–195; Положај авангарде у српској музичкој критици и есејистици прве половине XX века – Српски књижевни гласник, Музикологија, Београд 2005, бр. 5, стр. 289–306;

Рецепција европске музике у музичкој критици Српског књижевног гласника (1901–1941), Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2005, књ. 34/2, стр. 213–224; Српски књижевни гласник и национална уметничка музика, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, Нови Сад 2005, бр. 32–33, стр. 101–116; „Српски књижевни гласник и пољска уметничка музика“, 110 година полонистике у Србији, зборник радова, Славистичко друштво Србије, Београд 2006, стр. 243–256.

Неда Векић, Написи о музици у мостарској „Зори“ (1896–1901), Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, Нови Сад 1995, бр. 16–17, стр. 203– 212; Богдан Ђаковић, Написи о музици у недељнику „Нови Сад“ (1924–1941), Исто, Нови Сад 1996, бр. 18–19, стр. 207–220; Драгана Стојановић-Новичић, „Божидар Јоксимовић као музички писац и његов однос према Мокрањчевом раду (полемика у вези са делом Српске народне песме и игре с мелодијама из Левча), Симпозијум Мокрањчеви дани 1994–1996, зборник радова, „Мокрањчеви дани“, Неготин 1997, стр. 129–133; „Музика у публикацијама општег типа у другој половини 19. века. (дела Милана Ђ. Милићевића и Владимира Карића)“, Исто, стр. 145–150; Написи о музици у „Цариградском гласнику“ (1895–1909), Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, Нови Сад 2000, бр. 26– 27, стр. 81–103; Посматрати друге, открити себе: музичке критике Михаила Вукдраговића, Нови Звук, Београд 2001, бр. 18, стр. 37–50.

Dragan M. Jeremi, O filozofiji kod Srba (VIII): Poeci marksistike filozofije, Savremenik, Beograd, januar 1968, god. XIV, knj. 27, sv. 1, str. 58–74. (о Војиславу Вучковићу уп. стр. 69–70). Овај чланак ушао је у састав Јеремићеве постхумно издате књиге: О филозофији код Срба, Плато (Библиотека „На трагу“, 12), Београд 1997, стр. 165–167; Милан Ранковић, Историја српске естетике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1998. (Професор Ранковић пише о Војиславу Вучковићу, али и о послератним нашим музичким естетичарима као што је Драгутин Гостушки.) Sreten Petrovi, Izmeu konzervativne teorije i avangardnog ukusa. O teorijskim stavovima Vojislava Vukovia, Trei program, Beograd, III (leto) 1980, br. 46, str. 229–247. (Библиографија Сретена Петровића саопштена је двапут: Анали Филолошког факултета, Београд 1979, књ. XIII:

биографије и објављени радови наставника и сарадника, стр. 307–310; Анали Филолошког факултета, Београд 1986, књ. XVII: објављени радови наставника и сарадника, стр. 233–236.) Миодраг Шуваковић, Естетика музике XX века у Србији. Део I: Увод у естетику музике, Нови Звук, Београд 1999, бр. 14, стр.

83–99; Део II: Неиманентна и иманентна естетика музике, 2000, бр. 15, стр.

127–142; Део III: Посебне естетике музике, 2001, бр. 17, стр. 86–107.

Издање Музеја позоришне уметности СР Србије, Београд 1979.

Милана Бикицки, „Српски музички лист“ Исидора Бајића, Зборник Матице српске за друштвене науке, Нови Сад 1964, књ. 39, стр. 166–170; „Гудало“:Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |
 Похожие работы:

«Уже много десятилетий Сталинский террор является одной из самых востребованных тем в американской историографии Советского Союза. Несмотря на то, что было выпущено много научных работ, основанных на архивном материале, уточняющих и дополняющих картину репрессий в СССР, концептуально исследование этой темы вряд ли продвинулось дальше 1990-х гг. Именно тогда происходили наиболее ожесточенные дебаты между консерваторами, приверженцами тоталитарной теории, и ревизионистами о масштабах, инициаторах,...»

«ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ по РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ на 2014 год БИБЛИОГРАфИчЕСКИй УКАзАТЕЛЬ Майкоп 2013 ББК 91 П15 С о с т а в и т е л и : С. Х. Мугу, М. Б. Юхимчук Р е д а к т о р : А. Ш. Сообцокова О т в е т с т в е н н ы й з а в ы п у с к : Б. А. Кикова П15 Памятные даты по Республике Адыгея на 2014 год : биб лиогр. указ.  / Нац. бка Респ. Адыгея, Отд. краевед. и нац. лит.  ; [сост. С. Х. Мугу, М. Б. Юхимчук]. – Майкоп : Качество, 2013. – 95, [1] с. : ил. ISBN 9785970304259 ISBN 978-5-9703-0425-9 © Мугу С....»

«Под ред. Елены Здравомысловой и Анны Темкиной САНКТ -ПЕТ ЕРБУРГ 2000 Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. Под ред. Е.Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: издательство Дмитрий Буланин, 2000. Хрестоматия представляет собой сборник переводов текстов, ставших классикой феминистской теории второй половины ХХ в. Большинство из них переведено впервые. Благодаря им читатель сможет познакомиться с дебатами особого н ап ра влен ия сов ременн ой соц иа льной теории, порожден ной женски м движением...»

«Программа вступительного испытания (устный экзамен) по дисциплинам Общая психология, Психология личности, Социальная психология, Психологи труда, Основы экономической психологии для поступающих на направление подготовки магистратуры 37.04.01 – Психология Общая характеристика психологии как науки. Понятие предмета и объекта науки. Значение психических явлений в жизни человека. Связь психологии с другими науками. Характеристика основных отраслей психологии. Особенности психологии как науки....»

«УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе _ проф. Н.К.Замов ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ “Сделки с недвижимостью” Цикл ДС – дисциплины специализации Специальность: 021100 – “Юриспруденция” Принята на заседании кафедры гражданского права и процесса КГУ (протокол №_ от 2003 года) Заведующий кафедрой доц. З.Ф. Сафин Утверждена Учебно-методической комиссией юридического факультета КГУ (протокол №_ от 200 г.) Председатель комиссии доц. Е.К. Алексашкин КАЗАНЬ – 2003 г. 2 Рабочая программа дисциплины Сделки с...»

«   Эта книга содержит руководство, которое поможет читателю достигнуть гармонии с миром, душевного и физического здоровья. Адресована всем интересующимся вопросами философии, культурологии, психологии и религиоведения.    ВВЕДЕНИЕ На протяжении всей жизни человек делает труднейший выбор – каким быть, как поступать. В последнее время наука сделала громадные шаги в познании мира, но представления о смысле жизни по-прежнему не удовлетворяют людей. Во все времена человек хотел быть счастливым....»

«Ответственный редактор серии проф. ЛЛ.Т.Степаняни НАК Н Е А. А АВ Проблема выводного знания в Индии ЛОГИКО~ Э.Л.ЗАБОЛОГНЫХ эпистемологические воззрения Дигнаги и его идейных преемников Москва Издательская фирма Воаочная литература РАН 2002 УДК 16(540) ББК 87.4(5Инд) К19 Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) согласно проекту Ns 00-03-16046 Ответственный редактор В.А.Бочаров Редактор издательства Т.А.Дубянская На первой сторонке переплета —...»

«Э О, 2006 г., № 3 © В.А. Шнирельман ЛЕВ ГУМИЛЕВ: ОТ ПАССИОНАРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДО НЕСОВМЕСТИМОСТИ КУЛЬТУР Не секрет, что сегодня книги Л.Н. Гумилева не только находят огромный читательский спрос, но и широко используются в преподавании. Почему же их автор имеет массу поклонников в современной России? Чем они подкупают читателя? К их несомненным достоинствам относятся видимая эрудиция автора, виртуозный художественный стиль, стремление совмещать несовместимое, желание дать простые объяснения...»

«217-я жизнь. Блог бывшего экстрасенса Заряна 2 Книга Заряна. 217-я жизнь. Блог бывшего экстрасенса скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! 3 Книга Заряна. 217-я жизнь. Блог бывшего экстрасенса скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Заряна 217-я жизнь. Блог бывшего экстрасенса 4 Книга Заряна. 217-я жизнь. Блог бывшего экстрасенса скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Мужчина: – Зачем Бог создал вас, женщин, такими...»

«УДК 159.96 ББК 88.6 The secret of the soul Uing out-body experiences to understand our true nature Copyrigth © 2001 by William Buhlman © София, 2010 ISBN 978-5-399-00162-3 © ООО Издательство София, 2010 ОГЛАВЛЕНИЕ Всем, идущим духовной тропой............... 9 Опыт Вне Тела............................... 10 Часть 1. Свидетельства...................... 13 1. Вне тела: встречи и послания............ 15 2. Внетелесные...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.