WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«Александар Васић СРПСКА МУЗИЧКА КРИТИКА И ЕСЕЈИСТИКА XIX И ПРВЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА КАО ПРЕДМЕТ МУЗИКОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА* Апстракт: Почетком 2006. године навршиле су се две ...»

-- [ Страница 1 ] --

Александар Васић Српска музичка критика и есејистика...

Александар Васић

СРПСКА МУЗИЧКА КРИТИКА И ЕСЕЈИСТИКА

XIX И ПРВЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА КАО ПРЕДМЕТ

МУЗИКОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА*

Апстракт: Почетком 2006. године навршиле су се две деценије од

смрти Стане Ђурић-Клајн, првог историчара српске литературе о музици. Спољашњи повод, удружен с чињеницом да је у новије време објавен значајан број научних радова посвећених овој области српске музичке историје, стоји иза одлуке да се изнесу преглед, стање и резултати досадашњих музиколошких истраживања српске музичке критике и есејистике XIX и прве половине XX века. Читаоцу се даје на увид елабориран историјат ових истраживања – главна ауторска имена, књиге, расправе, чланци – као и проблеми из ове области српске музикологије.

На крају рада указано је на правце и задатке будућих испитивања националне музикографије до 1945. године.

Кључне речи: српска музичка критика – XIX и XX век, српска музичка есејистика – XIX и XX век, српска музикологија – XX век.

Научна истраживања српске литературе о музици – музичке критике, есејистике и публицистике – започета су пре једног столеа, и то радом на библиографским пословима.

Првих година XX века, Владимир Р. Ђорђевић (1869–1938), пионир српске етномузикологије, почео је да прикупља грађу за историу наше музичке уметности и културе. Његов Оглед српске музичке библиографије до 1914. године1 пре свега је водич кроз штампане, литографисане и рукописне музикалије српских композитора, као и појединих странаца који су компоновали према нашим музичким темама и мотивима. У другоме своме делу Оглед доноси библиографски преглед домаћих текстова о музици – расправа, обимнијих критика, чланака, брошура и др. Међутим, из ауторовог предговора јасно се може закључити да његова намера није била да састави потпуну, већ селективну музичку библиографију српских листова, часописа и посебних публикација. Зато је за данашњу музикологију овај невелики одељак Ђорђевићеве књиге више од историјског неголи практичног интереса. Висока редуцираност понуђеног библиографског извода представља неотклоњиву препреку да би ово, иначе, * По природи ствари, рад прегледног карактера нужно мора садржати обиман документациони материјал. Због обимности тога материјала напомене и коментари су дати као засебна целина, после главног текста.

Музикологија 6 – 2006 Musicology фундаментално дело, могло послужити као исцрпна и тиме поуздана основа при изради историје српске музичке критике и есејистике XIX века.

Од времена када је заслужни Владимир Р. Ђорђевић довршио свој пионирски рад, па до појаве наше наредне библиографије написа о музици, проћи ће седам деценија. Године 1984. Југославенски лексикографски завод „Мирослав Крлежа“ у Загребу објавио је тринаести, а две године касније и четрнаести том капиталне ретроспективне библиографије расправа и чланака на језицима југословенских народа, у временском распону од краја XVIII века до завршетка Другога светскога рата.2 Две књиге Лексикографског завода садрже најопсежнији репертоар библиографских података о српској и југословенској музичкој критици, есејистици и публицистици; о музиколошким, естетичким и етномузиколошким студијама и огледима; о полемичким написима, некролозима и разноврсним белешкама о музици. Засебну научну и практичну вредност имају допунски регистри објављени у четрнаестом тому; тамо је, наиме, разрешен већи број шифара и псеудонима, расветљено је ауторство одређеног броја непотписаних чланака о музици. Свакако, овим двема књигама историчар српске музикографије и музикологије XIX и прве половине XX века добио је до данас најбоље помоћно средство за свој научни рад. Међутим, и оно се мора користити опрезно.

Из предговора који је уредништво потписало у тринаестој свесци произлази да је загребачка Bibliografija рађена in extenso. То, нажалост, није тако. Из необјашњених и нејасних разлога изостао је велик број библиографских података који воде порекло из корпуса српске штампе.3 Такође, у приручнику није саопштен засебан попис дневних и периодичних листова, часописа, алманаха, календара, зборника и других сличних публикација из којих су музички подаци црпени. Наши непосредни увиди указују на то да није консултована целокупна југословенска дневна и периодична штампа, као и да из прегледаних извора нису преузете све доступне библиографске реалије о музици. Године 1994. појавио се, у издању Музеја позоришне уметности Србије, Летопис музичког живота у Београду 1840–1941. Слободана Турлакова. Турлаковљево дело представља први покушај целовите реконструкције музичког живота српске престонице од времена када је Србија била мала вазална кнежевина, па до тренутка када је Краљевина Југославија ступила у светски рат.5 Писац је у својој библиографији сабрао чињенице о одржаним концертима, оперским и балетским представама и музичком репертоару, који су током тих Александар Васић Српска музичка критика и есејистика...

изванредно динамичних, еманципаторских стотину година српске културне историје померали хоризонт очекивања овдашње музичке публике. Историчару српске литературе о музици од помоћи ће бити и Турлаковљеви додатни библиографски подаци о музичким рецензијама објављеним у нашој штампи поводом појединих концерата или музичких позоришних представа. Аутор Летописа није сматрао својом обавезом да систематично бележи сва критичка реаговања у вези с одређеном музичком манифестацијом, јер је циљ његовог дела, као што смо видели, био другачије врсте. Међутим, и овај избор из старије српске музичке критике и публицистике употпуњује познавање историје писане речи о музици код Срба.Библиографске податке од интереса за историју српске музичке критике и публицистике прикупљали су и овдашњи филолози. Троје сарадника београдског Института за књижевност и уметност, на дугогодишњем, изузетно значајном научноистраживачком пројекту Историја српске књижевне периодике, своју пажњу управили су на књижевне, позоришне, ликовне, музичке и филмске рубрике водеих београдских гласила. Најпре је, 1989. године, Видосава Голубовић сачинила селективну културноисторијску библиографију листова „Време“, „Политика“ и „Правда“, и то за период од 1914. до 1925.

године. Истим методолошким и тематским критеријима руководила се Марија Циндори-Шинковић која је 1992. год. објавила библиографски пресек дневника „Политика“ и „Правда“, за раздобље 1904–1907. Она ће 2002. године издати и наставак овога свог рада, сада за године 1908, 1909, 1910. и 1911. Дуго потискиваној теми домаће историографије и библиографике – српском културном животу за време немачке окупације 1941/1944 – окренуо се у својој пионирској библиографији Бојан Ђорђевић. Све четири библиографије које је Институт за књижевност и уметност објавио у заједници с Матицом српском садрже драгоцене, зналачки одабране примере српске музичке критике и публицистике.

Најзначајнији лексикографски центар код Срба – Матица српска у Новом Саду – издала је библиографије једног броја наших старијих листова и часописа. Тако историчару српске литературе о музици стоје на располагању подаци о чланцима (о музици) које су објавили „Летопис Матице српске“, „Седмица“, „Матица“, „Млада Србадија“, „Даница“, „Застава“, „Вила“, „Јавор“ и „Стражилово“. Великим знањем и трудом историчара књижевности и библиографа Љубице Ђорђевић и Станише Војиновића наша култура обогаћена је потпуном библиографијом вероватно најбољег часописа у историји српске књижевности – „Српског књижевног гласника“ – и то за обе серије, за ону до 1914. године, као и за ону у међуратном периоду.8 За музиколога чија је истраживачка област старија српска литература о музици, те су књиге од темељног значаја, јер је „Српски књижевни гласник“, поред дневника „Политика“, главни, најобимнији и најбогатији извор за историју српске музичке критике и есејистике прве половине прошлог века.

Па ипак, како се из изложеног може наслутити, музиколог усмерен на обухватно виђење српске музичке критике и есејистике XIX и прве половине XX века мораће предузимати сопствена библиографска истраживања. Јер, упркос вредним напорима појединаца и установа, остаје неиспуњена потреба за потпуном музичкоаналитичком библиографијом нововековне српске штампе. За (тек) пола столећа организоване, институционалне научноистраживачке делатности, тематски и истраживачки приоритет српске музикологије били су, разумљиво, домаћи композитори и њихова остварења.10 Прва историја српске музике методолошки је конципирана као историја музичке уметности, а подаци о музичким писцима и текстовима дати су елементарно, па и недовољно.11 Готово ниједан историјски приказ српске музике не поклања посебну, већу пажњу развојним процесима домаће музикографије.12 До интензивнијег рада на тумачењу и вредновању српске литературе о музици дошло је у двема последњим деценијама прошлог века.

Најзначајнији допринос историјском истраживању и проучавау наше писане речи о музици дали су Стана Ђурић-Клајн, Роксанда Пејовић и Слободан Турлаков.

Своје бављење домаћом музикографијом Стана Ђурић-Клајн (1909–1986) отпочела је у годинама непосредно пред избијање Другог светског рата.13 Најпре се у „Звуку“, музичком часопису чији је оснивач и уредник била, јавила као критички приказивач текуће југословенске литературе,14 да би убрзо иступила и са својим првим прилогом историјском проучавању наше писане речи о музици.

Наиме, из године 1940. потиче њен историјски преглед југословенских музичких часописа.15 После ослобођења, она се посветила састављању студија о српским музичким писцима – Петру Коњовићу, Војиславу Вучковићу и Исидори Секулић;16 за штампу је приредила изабране радове Коњовића и Вучковића.17 Стана Ђурић-Клајн је много радила и на пољу музичке лексикографије и објавила, поред осталог, низ чланака о српској музичкој критици, нашим критичарима, есејистима, музиколозима и музичким часописима.18 Из њеног пера потиче прва, до данас једина, антологија српског есеја о музици. Александар Васић Српска музичка критика и есејистика...

Прошло је двадесет година од смрти овога пионира српске музичке историографије. За то време српска музикологија објавила је нове чињенице и нова тумачења из области историје домаће критике и есејистике. Аналитичка апаратура савременог музиколога обогаћена је модерним методологијама – како с подручја науке о музици, тако и из сфере суседних дисциплина. Научни рад данашег тумача националног музичкокњижевног наслеђа одвија се у друштвенополитичким околностима ослобођеним стега комунистичке епохе. Зато не треба да чуди што се савремени професионални читалац књига и студија Стане Ђурић-Клајн неће у свему сложити са својом значајном претходницом. Данас нећемо подржати одређене чињеничне, методолошке и вредносне, каткад и идеолошки мотивисане процене првог историчара српске музике.

Тако, на пример, пишући о Станиславу Винаверу, Стана ЂурићКлајн, између осталога, каже и следеће: „Ако оставимо по страни музичке критике које је [Винавер] између 1925. и 1929. писао у Времену, у којима се огледају час бизарност става, час необјашњиви узлети одушевљења, понекад интуитивно дубоко проникнута оцена, а каткада духовита досетка – остало што је Винавер писао на тему музике није обимно...“.20 Иако у интерпретативном аспекту објективна, оцена Стане Ђурић-Клајн није и довољно јасна, односно потпуна, када је реч о опсегу Винаверовог музичкокритичког рада.Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
 Похожие работы:

«ПОДВОДНИКОВ СОВЕТСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА УРОЖЕНЦЕВ г. ХАРЬКОВА И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ХАРЬКОВ – 2010 Межународная общественная организация Союз инвалидов-подводников ФОРПОСТ Харьковское областное отделение Межународной общественной организации Союз инвалидов-подводников ФОРПОСТ ХАРЬКОВ – 2010 УДК 629.5:355 ББК 39.427.5+68.661.112 Т.35 Издательский центр Фарватер submariners Книга Памяти моряков-подводников Военно-Морского Флота СССР, уроженцев г....»

«ЗАМ ЕЧАТЕ/1 ЬН ЫХ !IЮДЕЙ Cefu.Я (uozfar.pui Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ВЫПУСК 1378 (1178) ЧЕРНЕНКО МОСКВА МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 2009 УДК 342.5(47+57)(092) ББК 66.3(2Рос)8 П75 © Прибытков В. В., 2009 © И:щательство АО •Молодая rвардия., ISBN 978-5-235-03250-7 художественное оформление, 2009 ОТ АВТОРА На политическом небосклоне советской эпохи его звезда горела недолго. Константин Устинович Черненко на вершине власти находился чуrь больше года. Его...»

«Рецензент: д-р ист. наук, заслуженный деятель науки РФ, проф. В.Г. Тюкавкин (зав. кафедрой отечественной истории МГПУ) 2 Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. Курс лекций: Учеб. пособие по спец. “История”.—М.: Высш. шк., 1999.—431 с. ISBN 5-06-003210-8 XIX столетие, насыщенное глубокими противоречиями, автор рассматривает как одну из величайших переломных эпох. В книге нашли отражение царствование Александра I, проекты М.М. Сперанского, Отечественная война 1812 г., аракчеевщина, движение...»

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ НОРМАТИВНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ НОМЕНКЛАТУР СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЮРИСПРУДЕНЦИИ* П. С. БАЛЕЕВСКИХ* *, А. И. МУРАНОВ*** Настоящая работа посвящена вопросу о том, когда и какими норма­ тивными актами принимались и изменялись номенклатуры специальностей научных работников в той их части, которая относится к юридическим на­ 1 укам. Как известно, такие номенклатуры использовались и используются в государственной системе аттестации научных и...»

«Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец Pax Americana Онлайн версия книги – http://www.worldcrisis.ru СОДЕРЖАНИЕ От авторов Введение Глава I – Общие рассуждения Глава II - Новая экономика Глава III – Фондовый рынок США: история роста и крах Глава IV – Махинации с корпоративной отчетностью Глава V – Статистика на службе экономики Глава VI – Предпосылки долгового кризиса и угрозы, исходящие с сопряженных рынков Глава VII – Макроэкономические проблемы Глава VIII – Экономические...»

«Откуда у хлопца Испанская грусть? М. Светлов. Гренада, 1929 Испания очень музыкальная страна, а песета хорошо...»

«p_sreda@mail.ru Издается с ноября 1995 года Традиции Короткой строкой ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ. С 1 июля еженедельно газета Пущинская сре да будет выходить на 24 х полосах. ТОЛЬКО У НАС: информация о самых значимых и интересных со бытиях, происходящих в городе и губернии; местные и областные законодательные акты; комментарии профессионалов; истории о судьбах наших земляков; детская страничка и советы хозяйкам; новости спорта; бесплатные билеты в кинотеатр; частные объявления....»

«Иосиф Флавий. Иудейская война: Беларусь; Минск; 1991 ISBN 5-338-00653-7 Аннотация В первом своем сочинении, О войне иудейской, Иосиф Флавий по живым впечатлениям повествует о разрушении Иерусалима и о войне римлян с евреями, предпослав подробному рассказу об этом событии краткий очерк (1 и 2 книги) всего случившегося со времени взятия Иерусалима Антиохом Епифаном до отступления от Иерусалима Цестия Галла, правителя Сирии, и разгрома его войск иудеями. Иосиф Флавий Иудейская война Предисловие...»

«В ЦЕЙТНОТЕ: ЗАМЕТКИ © Laboratorium. 2011. № 2: 70–89 О СОСТОЯНИИ РОССИЙСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ Сергей Соколовский Сергей Соколовский, антрополог, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Адрес для переписки: ИЭА РАН, Ленинский пр., д. 32а, Москва, 119991, Россия. SokolovskiSerg@mail.ru. Обзор состояния научной дисциплины относится к маловостребованным жанрам, что может объясняться своеобразием тех ситуаций, в которых возникают поводы к его написанию....»

«Н О В О Е издательство УДК 330.101.541 ББК 65.012.2 Б21 Издание осуществлено в рамках cовместного проекта Нового издательства и Cato.Ru Библиотека свободы Перевод с английского Максим Коробочкин Редакторы Анна Красинская, Андрей Курилкин Дизайн Анатолий Гусев Бальцерович Л. Б21 Навстречу ограниченному государству / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2007. — 92 с. ISBN 978 5 98379 083 4 Книга архитектора польской либерализации 1990 х годов и одного из крупнейших либеральных политиков XX века...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.