WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 || 3 |

«АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ личныхъ и географическихъ именъ, упоминаемыхъ въ изданіи Ніевсиой Старины 1886 г., въ томахъ XIV, X V и X V I 1 ). Амфитеатровъ, Филаретъ, митр, ...»

-- [ Страница 2 ] --

Кирилогичъ, Іосифъ, ученый XVII ст., XVI 512.

Кириллъ, кіевскій митрополитъ XIII в., XV, 293.

Кириллъ Лукарисъ, константиноп.

патріархъ, XV, 263.

Кисели, XIV, 827 и слд.

Киселі, Адамъ, кіевскій воевода, XIV, 826—831.

Кистяковскій, А. О., проф. у-та Кишка, Янъ, литов. магнатъ XVI Кіево-печерская лавра; монографія 2 6 — 4 8, 293—306, 384 — 409, 500—521.

Кіевская Академія; о нача.ч ея, XIV, 482—494.

Кіевскія смуты прошлаго столтія,

9 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Котлубаны, р., притокъ Сейма, Курбскій, кн. А. М.. запад.-рус.

Котляревскій, А. А., историкъ и слависту XVI, 173.

Котляревскій, И. II., ыалорусскКушниръ, Даніилъ. мліевскій ктипис., XIV, 809, XV 6 4 0 - ^ 4 1. тору вирша о его сожженіи, Кошовенко, ВасилШ, шпіиктт нойо- X I V, 202—205.

слобод. полка, XIV, 3 4 1 — 3 4 2.

тель, XVI в., XIV, 600.

Кочубей, В. Л., генер. обозный, ХІ, 404, XV, 409. XVI, 759.

Кошевыхъ запорожскихъ списокъ, 40-хъ гг., XIV, 464—465.

Краевскій, А. А., изв. журна- Руси, XIV, 621—622. XV, 748 — Красноперичъ, Ив., полтав. пол- Лазаревъ, Василій, запор, войск, Кременчугъ, г., XV, 484. Лахтыновичи. князья, XVI, 506.

Кречетпиковъ, калужскій губ., Лебедевъ, А. С.; редензія на его Кроковскій, Іоасафъ, кіевск. митр., X I V, 722—725.

Крымъ-Гирей, крымскій ханъ, XIV, статей въ его изданіяхъ, X V, Кукольнику И. В., писатель, XVI, 464.

Кукуево-городище, с. Харьков.

губ., XV, 484.

Кулажинцы, е., имніе АфендиX V, 732, XVI, 154, 504.

ковъ, XV, 444.

Кулакокскій, Василій, нжинскій Левенцы, дворяне; исторія рода, Кулешу кіевскій бурмистръ, XVI, Левицкій, И. С., совр малорус, Кулишъ, II. А, литераторъ и Левшинъ, Платону москов.митроп., 175, 308, 737, XVI, 174—175. Лелевель, польскій истор., X V, Кулябки, дворяне; исторія рода, канцел., XVI, 684.

Куницкій, Кириллу кіев. викар., 672, 683.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

дворянинъ; стихотв. его, XIV, Лизогубъ, Андрей, конотопскій Мазараки, С. А., археологъ-любиеотникъ, XIV, 9. тель, XV, 764—766.

Лисаневичъ, Г. И., генер.-лейтен., Мазепа, Адамъ, черниг. подчані., Лобановъ-Ростовскій, ки. Я. П., Мазепа, Иванъ, гетманъ; разсказъ малорос. генер.-губерн.; письма о любовной его интриг, XVI, Лобановъ, кн., флигель-адъютантъ, упом., XIV, 3, 7 — 1 3, 122, Лозка,-Стефанъ, мозырскій марша- 396, 3 9 8, 4 0 0, 401, 409, Ломиковскіе, дворяне; исторія рода, XVI, 453, 507, 573.

XIV, 10—16.

Ломиковскій, йванъ, ген. асаулъ Лонгиновъ, А. В ; о книг его «Червенскіе города», XV, 1 4 6 — Лопань, р., XV, 465, Лопухинъ, кн., гепер.-лейтенантъ, Хі, 709 — 910.

Лукашевичъ, П. А., собиратель малоруск. думъ и псенъ, XIV 204.

Лукомскій, Стефанъ, яготин. еотв., X V, 294.

никъ, XVI, 702.

Лыки, дворяне, XV, 239. Малицкій, Іероей, кіев. митропоЛьвовъ, кн. П. Л., участникъ литъ-, X V I, 518.

крымскаго похода 1687 г., XIV, Лсники, с. кіев. у., XV, 40. Мануйловичъ, Иванъ, глуховскій Лсницкіе, дворяне; исторія рода, еотникъ, X V, 451.

XV, 459—455.

Лсовичи, с. кіев. губ., XV, 748 — 749.

Лянцкоронскій, Предславъ, гетархіеп., X I V ; 832.

манъ, XV, 6, 8.

Лясота, Эрихъ, дипломатъ ими. Рудольфа I I, XIV, 42, 45 57—9, 66, XV, 295, 633.

Мавроени, русскій посолъ къ Керимъ-Гирею въ 1770 г., XIV. Мацевичъ, Арсеній, рост, митр., Мацевекій, слависгъ, X V I, 299, Мицкевичъ, Адамъ, польск. поэтъ, Мелетій, александрійсіс. патріархъ, Мелешковичъ, Семенъ, кіев. войтъ, каштелянъ, XV, 295.

Мелешки, дворяне, X V, 5 6 7 — 5 6 8.

Менгли-Гирей, крымск. ханъ, X V, X V, 447, 449.

Меневичи, дворяне, X V, 296.

Мигура, Ал—дръ, изъ числа Могила, Петръ, кіевскій митроп, Миткевичъ. Иванъ, сотпикъ, XIV, 514, 726 — 727.

Мизко, Н., екатерпно лав. пом- Могиленко, гетманъ, X I V, 3 0 6 — Миклошичъ, Францъ, изв. сла- полковникъ, XV, 627.

вистъ, XV, 456—457, 459, Мокрицкій, Григорій, офиціалъ епископъ, X V I, 121 — 123.

Милашевичъ, запорож. кошевой, Миллеръ, О. И., проф. СПБ уМордовцевъ, Д. Л., совр. ромата, X I V, 243—244.

Милорадовичи, дворяне, XV, полковникъ, XVI, 394.

Мильцы. е., имніе Левенцовъ, XV, 448.

Милютинъ, Н. А., статсъ-секреМошковскіе, князья, XV, 297.

тарь по дламъ Царства Пол.' Милюшки, е., имніе ЛомиковМстиславскіе, князья, XV, ^97.

скихъ, XIV, 14.

Минихъ, графъ, фельдмаршалъ, Миславскій, Самуилъ, кіев. митро- скій генер -губерн., XV, 180.

нолитъ, XVI, 114, 400, 508, Мышецкій, кн., историкъ начала Мисловскій, Аанасій, печерскій 516.

Митюра, Иванъ, еотникъ, XIV, Надеждинъ, журналистъ и ученый 40-хъ гг., XIV, 658.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Наливайко, гетману XIV, 1 5 3 — 154.

Напо.іеонъ I. ими., X I V, 8 1 8 — Нарбуты,дворяне, X V, 568.

Наумовичъ, Андрей, изъ числа кіево-печер. ученой братіи XVII ст., X V I, 512.

Неговскій, руководитель украин.

кружка (1852—5 гг.) въ ХарьОлегу кн. рыльскій конца X I I I в., ков, X I V, 102.

Негребецкій, Иларіонъ, нечерскій Нейманъ, Ц. Г.; о книг его «Пишу икгаійзкіе», X V, 1 5 3 — Немировичи, князья. X V, 298. Ольгердовичи, X V I, 553—555.

1687 г., XIV, 275—277. Оранскій, Іосифъ, печер. архим., Никифору печерскіп архиман- Орансьій, Кириллу новомосковдрита X V в., X V I, 510. скій протоіерей, XVI, 821 — Николай, печерскій архим., X V I, XIV, 12, X V, 528, X V I, 759.393—394,398,401—402, XIV, Орловъ графъ, М. О., декабриста, Никольскій, Исидоръ, СПБ. ми- Осколъ, р., X V, 482.

трополита, X V і 615, XVI, Остенъ-Сакенъ, графъ Ф. В., фельдмаршалу X V, 628, X V I, 638.

Никонъ, печерскій, игуменъ, XVI, Остроградскій, Миргород, полковникъ, X I V, 2.

Новаки,с,, имніе Кулябокъ, XVI, Острожскіе, князья, X V, 295.

X V I т.; замтка къ портрету, 67—68, 74, 238, 240—243, Новоборовая, е., старобл. уз., ©строжскіе-Лохвицкіе, ново-оскольXIV. 1 0 6 - 1 0 7. скіе дворяне, XIV, 350 — 351, Огульцьі, с. Харьков, губер., X V, Острожское братство, X V, 1 5 6 — Острянпнъ, гетманъ, X I V, 585. Поорпница, е., имніе ЛомиковОтвиновскій, польскій мемуаристъ, скихъ, X I V, 11.

X V I I — X V I I I ст., X V I, 522, ІІорохня, Андрей, войсковой старшина, X V, 4 6 0.

Очеретовье, е., пмніе Кулябокъ, ІІотаповъ, правитель воронежскаго антіохійскаго Макарія, X V, 300, •Потоцкій, графъ Вацлавъ, X V I, Павелъ I Петровичъ, имп., X I V, Потребичъ-Гречаный,еодоръ, бунX V, 139 — 142. 389, чуковый товарищъ, X V, 4 5 1.

ІІрозоровскій, кн. А. А., Харьков. Палій, Семенъ, козац полковникъ, Протасііі', нечерскій архим. XVI XIV, 44—45.

Пугачевъ, Е., самозванецъ, XV, Пересвтовъ, новооскольскій воевода, XIV,' 358.

Полоцкій, Дмитрій, кіевскій войтъ, 356, X V, 304, 379 391, 3 9 5,

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

СІІІЙ архим., X V I, 611.

Пишчевичу А. С., изъ его записокъ, XIV, 173 — 183, 3 8 7 — 394; объ его автобіографіи, X V, 727—731.

Плетенецкій, Елигей, печерскій архим., основатель кружка ученой публицисту X V I, 112. Романовичу монастырскій сотникъ. XIV, Подлипное, е.. импіе Кулябокъ, XVI, 469.

XVI в., 260—261.

Радзивиллы, князья, XV, 56, 59.

Радзивиллъ, кн.,Криштофъ,троцкій воевода, XIV, 142—144, 154, Радиловка, е., хорол. у., имні Кулябокъ, XIV, 4, 5.

Раевскій, П., авторъ многихъ раз- Румянцевъ, гр. П. А Задунайскій, Разстебинъ о. на Днпр, XVI, Разумовскій, граф. А. Г., XV, 762.

ману XIV, 6, 343, XV, 5 3 2 — 533, 751, XVI, 182 — 183, Сабаневъ,. А., археологъ-любитель, XV, 560—562.

Рачинскій, графъ Эдуарду XVI, Садыкъ-паша, см. Чайковскій.

Рей, Николай, польскій ученый Самара, р., X I V, 674—676, 680, Самборы (Великій и Малый), с. Серапіону печерскій игумену законотоа. у., X V, 7 4 8 — 7 5 ), тмъсуздальскійеписк.,Х, 402, 271, 274—276, Х У, 394, 397, Сербинъ, И.., лубенскій полковникъ, X I V, 3.

Самойлову генералу Х У І, 6 7 — Сигизмундъ I, король до.іьскій, Саморядовка, с. суджая у., Х І У, Сигизмундъ I I Августу король Сангурскій, Павелъ, Чернигов, Сануновъ, А.-, о книг его «Ви- Сигизмундъ Корибутовичъ, князь, Свпдзинскіе, дворяне, Х У, 568. товарищу авт. лтописи., XVI, Свистуновъ, правитель Харьков, Симону суздальскій еписк. X V I I Свчка, Леонтій, лубенскій пол- Синюха, р., XIV, 674—576.

Свнтоиоікь Изяславпчъ, в. « Н С. Скальковскій, А. А.; о книг его Святославъ Четвертинскін, кн. Геупом., XV, 521.

деонъ, кіев. митрополиту X V I, Святославъ, кн. липецкій, XIV, 470.

Святославъ Всеволодовичу в кн.

кіевскій, XV, 170.

Свяюславъ Ярославичу в кн.

кіевскій, XV, 33—34.

44—45, Сейсъ, соврем, оріенталистъ, XV, 349 — 355.

Сементовскій, авторъ книги «Кіевъ и его достопримчат.», X V, 151.

Сем енъ Александровичъ, кн. кіевXVI, 398—399.

скій, X V, 615.

Сенковскій, О. И., изв. литератору X V I, 469.

архим., X V, 305, 3 9 6, 4 9 4, XVI, 575.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Слудкіе князья, ХУ, 207.

Слуницы, волынск. дворяне, ХУ, 263—57 0.

Сиирницкій, Антоній, Воронеж, Смирнова, О.; по поводу воспоминаній ея о Гогол, XIV, 381 — 402.

ХУІ ст., XIV, 1 6 2 - 1 6 3. Ступницкій, польскій историкъ, Смотрнцкій, Мелетій, архіеп. по- XV, 459.

лоцкій, ученыйXVII, ст., XV, 259. Суворовъ, А. В., свтл. кн. ИгалійСновъ, р, прнтокъ Десны, XIV, XVI, 6 4 — 6 5.

Снгиревъ. собиратель народн. Скинъ, кіев. губерн. XVIII ст., Соколинскіе князья, XV, 297 — Сула, р., ХУ, 482.

Софроній, печерскій архим. XVI 531.

Сошальскіе, дворяне, XVI, 1 3 6 — Сычевскій, Иванъ, кіевекій войтъ, Сребннцкій, Никодимъ, переяслав. Слецкій, А. К.; о книг его епископъ XVIII ст., XVI, 1 1 5 — «Острожская типографія», X I V, Срезневскій, И. И., изв. славистъ, Срко, Иванъ, когаевой атаманъ, Срібненское (полтав. губ.) братТ.

ство, XVI, 184— Ставрополь, г., XV, 480.

скій историкъ, XVI, 553—554.

скій) польскій король, XV, 5 5 4 — Старицкій, М. П., малоруск. драТарновскій, В. В. ; рисунки Шевматургъ, ХУ, 187.

Стайки, с. надъ Днпромъ, ХУ, Стаховскій, Антоній, Чернигов.

архіеп., XIV, 5 7 4 — 5 7 5.

Стемпковск'й, владимірскій староТепловъ, Григорій, членъ малорос.

ста, XIV, 827 - 828.

Стефанъ печер. игуменъХІ, 508.

XIV. 139 — 148, XV. 58, 246, 257," 528, XVI, 322, Стефанъ IV (Томара), молдав. гоТетеря, гетманъ, XVI, 3 0 6 — 3 0 7.

сподарь, XIV, 51.

Стогій, П. С., живописецъ-самоX I V, 45.

учка, XIV, 380.

Товкачевка, с. прилуц. у., X I V, цикла», XV, 3 3 9 — 3 4 2 ; упом.

Толочки, князья, XVI, 505. Халецкіе, дворяне, XV, 298.

Томары, дворянеДІ, 116—121. Ханенко, гегманъ, XIV, 10—11.

Тохтамышъ гирей, кубанскій се- Харьковъ, г., XV, 489.

Тризна, Іосифъ, печерскій архим., 744.

Трипольскіе, дворяне, XVI, 531. XIV, 113—114, 407—408, XV, Трилсы, с. васильков у., XVI, 7, 452—453, XVI, 154, 1 5 8 — Трощинскій, Д. П., полт. губ. мар- Хиельницкій, Юрій, гетюничъ, И. Лобанову-Ростовскому, X V I, Ходкевичъ, Ал-дръ, XIV, 140, Трубежъ, р., XV, 149. Ходкевичъ, Г. А., литовскій гетТуманскій, Осинъ, старшій войско- манъ, XV, 238—239.

вой канцеляристъ, X V I, 6 7 6 — Ходкевичъ, ІОрій, жмудскій старо-.

Туптало, Дмитрій св., ростовскій Холмское братство; разборъ его хим., X V, 2 9 8 — 2 9 9, 397, 404, Холмскій нраздникъ 8 сентября, Тышкевичи,графы. XV, 296—297. Хорвата, I. И., екатеринослав. губ.

Тятинскій, печатникъ XVI ст., XV, Хортица, о. на Днир; монографія, XIV, 41—90; упом., XIV, Уголъ, р., X V, 169—172.

Украикцевъ, Е И., московскій Успенскій, Г. И., изв. писатель, Успенскій, Филоей, кіевскій митХрущовъ, едоръ, путивльскій воероп, XV, 615, 621, XVI, 519.

Ухачъ-Охоровичъ, авторъ этнограФич. замтокъ; некрологъ о немъ, XV, 186—187.Pages:     | 1 || 3 |