WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 |   ...   | 57 | 58 || 60 | 61 |   ...   | 76 |

«п Москва Прогресс” 1989 ББК81 У 58 Рецензенты: чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачев, доктор филологических наук А. В. Суперанская, доктор филологических наук В. К. Ж ...»

-- [ Страница 59 ] --

М і к 1 о з і с Ь Р. Біе Ві1с1ип§ сіег зІаізсЬеп Регзопеппатеп. —Бепк$скгі/іеп йег К. Акайетіе іег М$$етска/1еп, РМоІо^ізсЬ-ЬізІогізсЬе Сіаззе, X, \іеп, 1860, рр. 215— 330; переиздание (вместе с двум я другими работами Миклошича об и м ен ах ), НеісіеіЬеге, 1927.

М і 1 е ] к о \ з к а Н. Рггусгепек сіо Ьасіап пай іт іо п а т і іазпуті тіезгкапсб Ыохобгойи па рггеіотіе XVI і XVII \іеки (па росізіаіе поо^госігкісЬ кзщб каЬаІпусЬ). — Зіаіа огіепіаШ, XI, 1962, рр. 367— 394. В работе представлен полезный материал, в объяснении которого есть несколько грубых ош ибок.

N і с Ь о 1 з о п І.С. Апошаііез йапз ГассепШаиоп йез пошз йе Гашіііе гиззез. — Ёхийеъ зіаеь еі е$і-еигорёеппе$, X, 1965, рр. 20— 25.

О г 1 о М.М. егзисЬ сіег ВеиІип§ аІІгиззізсЬег Еіееппатеп аиз сіет КаЬагсІіпізсЬеп. — 2еі($скгі/і/йг81а\Шік, X, 1965, рр. 212— 224. Работа не выдерживает никакой критики.

К о § і с Р. ІлСпа і рогосІіСпа ішепа и іегіки (Ргіпоз ргоиСаапіи пахе апігоропіт у е ). — Кай ]щовІаетке акагіеті/е гпапозіі і ит/еіпозіі, СССІІІ, 1955, рр. 211— 231.

Исследование древних сербохорватских имен, полезно дополняющее работу Т. Маретича (см. в ы ш е ).

З а Г а г е і с г І. Роізкіе ігпіопа росЬойгепіа Иіезкіе^о. —І^ гук Рокі, XXX, 1950, рр. 11 3 -1 1 9.

8 а 1 у & А. Еі§еппатеп ипсі сіаіпіі 2изаттегіЬап§епІе8. VI. Р атіііеп п атеп, іп АІГгесІ Зепп апсі Апіоп 8а1у$. — ІдгІегЬисИ йег ШаиЫсНеп БсНгфвргасНе, V, Неіс1е1Ьег§, 1968, рр. 483— 489. Очерк об окончаниях и типах ударения в литовских фамилиях.

8 е 1 і § С е А.М. Ыашепапс1егип§еп іп 888К. — БІажНе КипйзсНаи, VI, 1934, рр. 3 8 -4 2. Исследование, основанное частично на работе Шпильрейна (см. выш е) и личных наблюдениях автора.

8 е п п А. Ілйіиапіап Зигпатез. — Атегісап Біаіс агиі Еаві Еигореап Кеіем/, IV, 1945, рр. 1 27-137.

8 Ь е е 1 о С. Ыагізка зіоіапзкіе па -кеіі. — 8утЬо1ае рЬі1о1о§ісае іп Ьопогет ИоШі Тазгускі. госіа-агхгаа-Кгако, 1968, рр. 303— 314. Важное исследование, в котором устанавливается белорусское происхождение фамилий на -кевич.

8 1. С 1 а і г - 8 о Ь е 1 1 ]. 8оше К етагкз оп іЬе Ргопипсіаііоп оГКиззіап 8игпатез іп іЬе Еп&НзЬ-зреакт§ \огШ. — ТЬгее рарегз іп 81аопіс зіисііез, апсоиег, 1958, рр.

8 о Ь о (і а I. 8іагоСе§кй озоЬпі ]шёпа а па§е рГцтеп*. РгаЬа, 1964, 317 рр. Ос­ новательное описание чешских фамилий, возникш их до XV в.; работа включает в себя весьма полную библиографию славянской ономастики (с. 209— 36). Эта биб­ лиограф ия была завершена автором в 1968 г. и опубликована в: 2ргаойа] пш іорізпё к о т ізе С8А, X. РгаЬа, 1969, рр. 4 4 5 — 476.

роізкіе] сіо гоки 1958 Цсгпіе. Кгако, 1960, XXII + 336 рр.

Т Ь о т з е п V. Зашіейе Айіапсіііп^ег. I. Сорепка^еп, 1919, рр. 389— 414. Собрание древнерусских имен скандинавского происхождения с рассмотрением их этимо­ логии. Английский оригинал этой работы опубликован под названием: ТЬе Кеіаііоп Ьеіееп Апсіепі Киззіа апсі 8сапс1іпаіа апсі іЬе Огі§іп оГ іЬе Кииіап 8іаіе. ОхГогсІ апсі Ьопгіоп, 1877, рр. 131—141.

І І п Ь е § а и п В.О. Ьа Г ^ и е п с е сіез п о т з сіе Гатіііе гиззез. — ІІпіешіё ІЛЬге сіе Вгихеііез. Аппиаіге йе ІтііШІ йе РНйоІо^іе е{ йН Ы оіге Огіепіаіез еі Біаез, XVII, 1966, рр. 3 1 -4 2.

II п Ь е § а и п В. О. Ье п о т сіе Сеог§ез еп г т з е. — Ііпіегзііё ІіЬге сіе Вгихеііез.

Аппиаіге йе ІтІііиХ йе РЫІоІо%іе еТ й ’ Ыоіге Огіепіаіеъ еі 51ае$, VI, 1938, рр. 323— 329.

І І п Ь е § а и п В.О. Ьез п о т з сіе Гатіііе сіи с1ег§ё г т з е. — Кеие іез ёшсіез зіаез, XX, 1942, рр. 4 1 -6 2.

II п Ь е § а и п В.О. Ьез п о т з сіе ГатШе гиззез еп -а%о. — Біисііа Біаіса Асайетше Бсіепііагит Нищагісае, XII, 1966, рр. 4 1 5 — 418.

І І п Ь е § а и п В.О. Киззіап З и т а т е з Оегіесі Гго т АрЬеііс В аріізтаі Ы атез. — МеІЬоите Біаопіс Біисііез, I, 1967, рр. 4 9 — 51.

І І п Ь е § а и п В.О. 8огіа1е 8сЬісЬіип§еп іп гиззізсЬеп Р атіііеп п атеп. — Бізриіаопез асі т о п ііи т осаЬиІа аііогигг^ие п о т іп и т зі§піЯсаІіопез регііпепіез (10. Іпіегпаііопаіег Коп§гей Гйг ЫатепГог5сЬип§), II, іеппа, 1969, рр. 365— 370.

І І п Ь е § а и п В.О. Зігисіиге сіез п о т з сіе Гатіііе гиззез. — Тгоізіёте Соп§гёз іпіегпаііопаі йе іо р о п у тіе еі (ГапіЬгоропутіе, II: Асіез еі Мётоігех, Ьоиаіп, 1951, рр. 433— 436.

21- II п Ъ е § а и п В.О. ІІкгаіпіап апсі Ки$$іап 8 и т а т е $ іп -уіуп, -іхіп, апсі -іііп. — ЗутЬоІае іп Ьопогет Сеог§і.ЗЬееІо, МипісЬ, 1971, рр. 4 4 5 — 447.

V а 8 т е г М. Бег Ы ате Саагіаіе. — 2еіІ8сИгі/і /й г зіаізске РИіІоІо%іе, XVII, 1941, V а 8 т е г М. Зіисііеп йЬег 08і5Іаі8с1іе Регзопеппатеп. I. АЫеііипдеп оп Ргаиепп атеп. — 2еіІ$скгі/і /й г вІаівсНе РНіІоІоре, XXVIII, 1960, рр. 342— 347. В работе рас­ сматриваются русские метронимические фамилии.

V а 8 ш е г М. ікіп^егзригеп іп КиШапсІ. — ЗіігищЪегіскІе йег Ргеи$і$скеп Акайет іе йег \і$зепзсИа/іеп, Ріііі-Іш і. К1а88е, 1931, рр. 649— 674. Исследование в основ­ ном посвящено географическим названиям, образованным от скандинавских личных имен. Полезное дополнение к работе В. Томсена (см. в ы ш е ).

\ о 1 і п е г М. 2иг Рга§е йег ВеЬапіі1ип§ езіеигораізсііег Регзопеппатеп іп Кийкий. — РезгзсЬпП: Гиг Мах азгпег г и т 70. СеЪигІ$Іа§. іезЬайеп, 1956, рр. 570— 576.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОММЕНТАРИИ

* Различие меж ду русски м и западноевропейскими я зы к ам и в отнош ении того, к ак и м обра­ зом индивидуальное и м я становится р о д о в ы м, г.е. ф ам илией, сущ ественно глубже. Дело в то м, что в России на протяж ении практически всей ее истории сосущ ествовали две принципиально отличные антропоиимические модели: одна м одель яв л я л ас ь частью ж ивой ономастической сис­ тем ы, д ругая - искусственной структурой, при м енявш ейся д л я официального норм ализованного обозначения индивидуума в док у м ен те, причем именно вторая м одель претерпела значительное историческое развитие и легла в основу соврем енной русской ф ам илии. П редметом книги Б. О. Унбегауиа явл яется ф ам ил ия к а к часть второй м одели, хотя д л я анализа этого явления автор и использует ф а к ты, к оторы е следует отнести к естественной, не норм ализованной стороне русской оном астики. Если принять указанное разграничение, то различия м еж ду русской и запад­ ноевропейской ф ам илией будут леж ать не в плане противопоставления основны х словообразова­ тельны х моделей, а в плане, так сказать, антропоним истической ситуации. В России ф ам илия с исторической точки зрения явл яется частью обозначения человека в д о к у м е н т е,т.е. частью искус­ ственно норм ализованной системы, тогда к а к в западноевропейских я зы к а х ф ам ил ия явл яется частью естественной антропоиим ической модели.

В России сущ ествовала и по сей день сущ ествует естественная антропоним ическая модель, к о то р ая практически не отличается от антропоиим ической м одели, леж ащ ей в основе официаль­ ной (вполне тож дественной народной) западноевропейской системы ф ам илий. Эта д ревн яя рус­ ская система характеризовалась наличием у в с я к о г о индивидуум а (по крайней м ере, м уж ского пола) имени, присваем ого ем у роди телям и, и прозвищ а, присваем ого ем у его социум ом, напри­ мер: Упиръ Л и хо й, свящ енник (1047, - здесь и далее в с к о б к а х указы в ается год письменной ф иксации имени, а сами имена даю тся в соврем енной о р ф о гр аф и и ); Д о б р ы н я Д о л го й, ростовс­ к ий боярин (1 1 7 7 ); К орм ан Постник, п ск ов ск и й посадник (1 3 4 3 ); Я з ы к М ош на, послух (до 1 4 2 7 ); П алка Мотовило, П алка М яско, оба крестьяне (1495, если т о л ь к о П алка - не умеиьш.

ф о р м а от П а в е л ); Тон кой С ком орох, новгородски й крестьянин (1 5 3 9 ); Ждан П опка, боярский человек (1 5 5 2 ); Субота Осетр, новгородец (1 5 7 2 ); Семерый Н аливайко, казац ки й старшина (1 5 9 7 ); Нечай Ряб, сотский (1 5 9 8 ); Н еустройко, прозвищ е Четыре З д о р о вь я, волж ский к азак (1607) и т.п. ( Т у п и к о в Н. М. О ю в а р ь древн ерусск и х личны х собственны х имен. - Записки О тделения русской и славянской археологии имп. Р усского археологического об-ва, т. 6. СПб., 1903, с. 74, 75, 314, 320, 3 3 2 ). И м я и прозвищ е внеш не (м орф ологи чески) ничем не различаются, м ож но лиш ь утверж дать, что одни антропоним ы предпочитались в качестве им ени, к а к то: Важен, В оробей, В орона, В орон, Второй, Гневаш, Г о ло ва, Г о л уб ь, Г о р я и н, Губа, Девятой, Д о б р ы н я Д розд, Друж ина, Д убин а, Ждан, Ж ила, Ж ук, Замятия, Заяц, Злоба, Истома, К алина, Китай, Козарин, К озел, К ом ар, К онь, К опос, К орова, Кот, К р и во й, Курбат, К ур, Лапа, Л исица, Л ю б им, Май, М алой, М еньш ой, М олчан, М ороз, М ыш ь, Найден, Невежа, Неждан, Н еклю д, Н екрас, Нелю б, Н ем ир, Н еуп о к о й, Неустрой, Нечай, Н о ви к, О всяник, Одинец, О л ух, Онтоман, П ервой, П лохой, П оздей, Постник, П оспел, Прибыток, Путило, Путята, Пятой, Ратман, Р удак, Р усак, Р усин, Салтан, Семой, Скурат, Смирной, С оловей, Старой, Субота, С увор, С ум орок, Сухан, С ухой, Том ило, Третьяк, Тур, У грим, Ушак, Х о м я к, Х у д я к, Чудин, Шадра, Шарап, Ш емяка, Шестой, Шило, Ширяй, Ш ум ило (имена Б а к у н, К алина, Китай, К ур, Онтоман, возм ож н о явл яю тся уменьш. ф орм ам и соответственно от А в в а к у м (А м б а к у м ), К а л л и н и к, Тит, К ир, А в т о н о м ); н еск о л ь ко иной список, вклю чаю щ ий и менее употребительные имена с м.. Т у п и к о в Н. М. У каз.соч., с. 65, 66. Напро­ тив, другие антропонимы, по-видим ом у, предпочитались в качестве прозвищ а: Баран, Баш м ак, лова, Д о л го й, Зеленой, Зубатой, З у б, К азак, К ороткой, К осой, Костырь, К ош ель, К ош ка, К узнец, Литвин, Л обан, Л ях, Нос, Н ем ой, Образец, Овчина, Орел, Погожей, П риход ец, Пешей, Рагоза, Р удой, Серой, Собака, Соболь, С окол, Сорока, Соха, Татарин, Толстой, Ус, Х орош, Х ром ой, Чермной, Черной, Шишка, Щека, Щербина, Щука. А нтропоним ы обеих групп, т.е. и им ена, и проз­ вищ а, имели в принципе оди наковы е ш ансы стать р о д о в ы м и м ен ем, т.е. ф ам илией (при этом ф ам илии м огли о ф орм л яться специальны м с у ф ф и к со м или сохранять ф орм у антропонима. Отсю­ да, меж ду прочим, следует, что д л я больш ой части ф ам илий в силу ф орм ального неразличения имени и прозвищ а остается непонятны м, от имени или от прозвищ а образована ф ам и л и я, хотя при этом ясно, что такие ф ам илии, к а к, наприм ер, Б ессо н о в, В б л к о в, В оронин, Зййцев, Истомин, М а й ко в, Н е к лю д о в, Н екрасов, Н д в и к о в, Пут илов, Т о м й ли н, Ш ум илов, естественнее рассматривать к а к произведенны е от имен (т.е. точно т ак же, к а к И ванов, Н и к о л а ев и т.п.), а не от прозвищ.Pages:     | 1 |   ...   | 57 | 58 || 60 | 61 |   ...   | 76 |
 


Похожие работы:

«К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ МУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КОВАЛЕВСКИЙ ЛЕС ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА Санкт-Петербург 2010 2 1. ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 1.1. Историческое значение места С Ковалевским лесом связан один из самых значимых периодов в истории советского террора – красный террор, положивший начало тридцатипятилетней эпохе насилия и убийств. Начиная с осени 1918 это место служило местом казни заложников и осужденных контрреволюционеров. Здесь, примерно в 900 метрах от Рябовского шоссе, сохранился...»

«Яды в нашей пище Взрывная волна токсикантов окружающей среды в пищевых цепях: избранные аспекты, факты и аргументы Вольфдитрих Эйхлер Книга известного ученого из ГДР посвящена чрезвычайно важной и актуальной проблеме – накоплению ядов в окружающей среде и распространению их по пищевым цепям. Рассмотрены эпизоды из истории применения инсектицидов, гербицидов и т.д., биоцидное действие тяжелых металлов (ртути, кадмия, свинца и др.), хлорорганических соединений, удобрений и других потенциальных...»

«Книги и люди. Люди и судьбы. Сплетение судеб. Толчком, побудившим меня вспомнить старую историю и еще раз вгляде­ ться в ее героев стала книга Записки флота капитана Головнина о его nриключе­ ниях в плену у японцев в и годах, с приобщением замечаний его о 1811, 1812 1813 Японском государстве и народе. Она относится к тем книгам, которые можно читать и перечитывать много раз, черпая в них заряд душевной бодрости и заново восхищаясь людьми, сумевшими одолеть судьбу в самых неблагоприятных обстоя­...»

«А. Л. Арефьев Русский язык на рубеже XX – XXI веков Москва • 2012 УДК 37.013.78 ББК 81.2Рус А80 Арефьев А. Л. Русский язык на рубеже XX-ХХI веков. [Электронный ресурс]. — М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, А80 2012. – 450 стр. 1 CD ROM. ISBN 978-5-906001-12-2 В настоящей работе анализируются тенденции в функционировании русского языка в бывших советских республиках и зарубежных странах в период после распада Советского Союза, а также кратко освещается история русскоязычного...»

«РЕКА ВРЕМЕНИ. 2011 Уфа – 2011 1 УДК 947 (470. 55 / 58) ББК 63.3 (2) (2 Рос. Баш) Отв. редактор: доктор исторических наук М.И. Роднов Рецензент: кандидат исторических наук Н.М. Александров (Ярославль) Река времени. 2011 / Сборник статей. – Уфа, 2011. – 146 с. Третий сборник статей сотрудников отдела истории и истории культуры Башкортостана ИИЯЛ УНЦ РАН (ранее вышли в 2000 и 2004 гг.) составили в основном работы, подготовленные по теме Мир южноуральской усадьбы XVII – начала XX вв. Это первый в...»

«Балканская война. 1912-1913 гг. Проект Военная литература: militera.lib.ru Издание: Балканская война. 1912-1913 гг. — М.: Изд. Н.И. Пастухова, 1914. Книга в сети: militera.lib.ru/h/balkanwar/index.html Иллюстрации: militera.lib.ru/h/balkanwar/ill.html OCR и правка: Смолянин (small_yanin@rambler.ru) Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru) {1}Так обозначены ссылки на примечания. Примечания после текста. Балканская война. 1912-1913 гг. — Издание Товарищества издательского дела и книжной...»

«№ № Современная жизнь Церкви п/п книги Церковь и общество Битва за Россию. Высокопреосвященный Иоанн 1 7 Митрополит С.-Пб и Ладожский Время церкви. Владимир Семенко 2 20 К истории русской интеллигенции (революция Толстого). 3 73 Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Мудрость небесная и земная. Св. О. Стеняев. 4 103 О тайне человеческой жизни. Иоанн Сан-Францисский, 5 135 (Шаховской). Роуз, Серафим. Православие и религия будущего. 6 163 Происхождение жизни. Факты. Гипотезы....»

«Жалованная грамота Ивана IV СпасоПрилуцкому монастырю 1578 г. из собрания Ростовского музея М.С. Черкасова В собрании Ростовского музея, наряду со множеством других ценнейших источников, хранится подлинная жалованная тарханно-оброчная и обельно-несудимая, заповедная и проезжая грамота Ивана IV игумену вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря Иоакиму от 20 декабря 1578 г.1 Список с неё ХVII в. имеется в собрании Н.К. Никольского (архив Петербургского Института истории РАН).2 Грамота по списку...»

«Константин Платонов Занимательная психология Издательство РИМИС – лауреат Литературной премии им. Александра Беляева 2008 года. Текст печатается по изданию: К. Платонов. Занимательная психология. – Издание 5-е, исправленное. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 288 с., ил. – (Серия Азбука психологии). Учтены более поздние литературные правки Г. Платоновой. Художественное оформление книги выполнено с использованием образного ряда иллюстраций, созданных художником В.Н. Грибко для издания: Платонов К.К....»

«§ 1. ВИДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. В наиболее общем виде социологическое исследование можно определить как систему логически последовательных методологических, методических и...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.