WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 20 |

«1 Пятницкий Игорь Владимирович (1910-2000). “ Доктор химических наук, профессор, заведовал кафедрой аналитической химии Киевского университета. Окончил Киевский ...»

-- [ Страница 8 ] --

Його використовують для спектрофотометричного визначення металів – осмію та паладію. Гетероциклічний азобарвник 4-(2-піридилазо резорцин) (ПАР) використовують для спектрофотометричного визначення багатьох d-металів. Для визначення органічних речовин обидва ці барвники раніше не використовуються. Хоча для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів часто використовують органічні реагенти, однак їх застосування є утрудненим, оскільки вимагає використання органічного середовища, в багатьох випвдках вони є не дуже селективним і чутливим. Серед барвників для визначення сульфаніламідів використовують алізарин і його похідні, однак методики з їх використанням є низькочутливими та малоконтрасними.

Нами встановлено, що діазосолі сульфаніламідів, отримані в середовищі 0,5 М хлоридної кислоти, взаємодіють з тропеоліном О та ПАР у лужному середовищі при рН=10-11 утворюючи сполуки синього кольору – дисазобарвники із співвідношенням сульфаніламід:азобарвник=1:1 при 1,5-кратному надлишку барвників, інтенсивність поглинання яких при =595±5 нм пропорційна концентрації сульфаніламіду у досліджуваному розчині. Діазотування сульфаніламідів можна проводити при кімнатній температурі та при 0°С. Використання льодяної бані дозволяє скоротити тривалість стадії діазотування до 10 хв, в порівнянні з діазотуванням при 20°С, що триває 30 хв. Реакційними центрами в даних барвниках є резорцинова група, оскільки інші азобарвники, які не містять цієї групи не вступають в реакції азосполучення із сульфаніламідами.

Межі визначуваних концентрацій сульфаніламідів при використанні тропеоліну О 0,4мкг/мл, а при використанні ПАР – 0,5-10 мкг/мл при відносній похибці визначення менше 3Розроблені нами методики апробовані при аналізі однокомпонентних фармацевтичних препаратів та багатокомпонентних ветеринарних препаратів. Присутність наповнювачів (крохмаль, тальк, Ca стеарат, глюкоза, поліетиленгліколь), та інших діючих речовин, зокрема антибіотиків не впливають на взаємодію сульфаніламідів з досліджуваними азобарвниками. Отримані результати свідчать про конкурентну спроможність розроблених методик щодо більшості спектрофотометричних методик визначення сульфаніламідів.

СОРБЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ КАЛІКСАРЕНІВ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ВИЛУЧЕННЯ SR ТА CS З ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

БЄЛІКОВ К.М., БРИЛЬОВА К.Ю., ГРЕБЕНЮК М.М., ГРИГОРОВА Г.В., ЩЕРБАКОВ І.Б-Х., НТК «Інститут монокристалів» НАН України, м. Харків, belikov@isc.kharkov.com Проблемі радіаційного забруднення навколишнього середовища приділяється велика увага у всьому світі. Міжнародна комісія з радіаційного захисту в своїх останніх рекомендаціях висунула більш жорсткі вимоги до доз іонізуючого випромінювання, що є небезпечними для людини, в першу чергу до вмісту - і -випромінюючих радіонуклідів в об‘єктах довкілля (The 2007 Recommendation of the International Commission on Radiological Protection. Elsevier, ICRP Publication 103, March 2007). Sr та Cs є одними з найбільш небезпечних радіонуклідів. Sr, будучи хімічним аналогом кальцію, здатен заміщати останній у кістках та тканинах і піддівати опроміненню кістковий мозок та кровоносну систему (ГДК для вод в Україні – 2 Бк/л), Cs заміщує калій в м‘язах.

Жоден з існуючих на цей час методів радіаційного контролю не дозволяє проводити вимірювання низьких концентрацій цих ізотопів без їх попереднього концентрування. Селективна екстракція таких радіонуклідів є складною і остаточно не вирішеною науковою і технологічною проблемою.

Відомо, що деякі каліксарени, функціоналізовані амідними угрупованнями, здатні ефективно та селективно зв'язувати стронцій. За своїми характеристиками каліксаренаміди значно перевищують відомі стронцієві комплексоутворювачі – похідні дициклогексано-18-краун-6; похідні калікс[4]арен-краун-6 мають феноменальну цезієву селективність ( Cs/Na 30000).

В роботі вивчаються сорбційні характеристики матеріалів, отриманих імпрегнуванням похідних калікс[6]-, калікс[8]-аренів та калікс[4]арен-краун-6 в матрицю сополімеру стіролу і дивінілбензолу. Встановлено оптимальні умови сорбції (в статичному режимі) іонів Sr та Cs на таких сорбентах – час встановлення рівноваги в системі «сорбент-розчин», pH середовища, співвідношення компонентів системи.

Максимальна сорбційна ємність матеріалів становила 5,3 та 9,1 мг/г, ступінь вилучення – 90 та 60 % для Sr та Cs відповідно.

с. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького

ОСОБЕННОСТИ ТИТРИМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ С

ПРИМЕНЕНИЕМ РЕАКТИВА К.ФИШЕРА

НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины, просп.Ленина, 60, Харьков, Украина, Вода даже в следовых количествах может резко влиять на полезные свойства функциональных материалов. В акваметрии наиболее часто используется метод "классического" титрования по К.Фишеру, нередко выполняющий роль арбитражного. Однако его применение не исключает появления значимых систематических погрешностей в результатах анализа. К сожалению, за редким исключением опубликованные методики не имеют полноценного метрологического обоснования. Нами показано, что применение широко рекламируемых автоматизированных электрометрических методов титрования с использованием реактива К.Фишера зачастую отягощено значимыми систематическими погрешностями в результатах, а воспроизводимость результатов, получаемых при помощи концентрированного реактива К.Фишера значительно хуже, чем в случае варианта с разбавленным реактивом К.Фишера.

Несмотря на универсальность, высокую специфичность и чувствительность, титриметрический метод К.Фишера имеет ряд ограничений и недостатков [1]. Для минимизации случайных и исключения систематических погрешностей при визуальном титриметрическом определении воды в метаноле и -оксиде алюминия по методу К.Фишера оптимизированы условия титрования. С целью устранения влияния поверхностной влаги в пустом титровальном сосуде и элиминирования метанольного эффекта предложено предварительно связывать поверхностную влагу реактивом К.Фишера перед каждым анализом. В большинстве случаев определение влажности твердых объектов сводится к определению воды, экстрагированной из пробы в соответствующий органический растворитель. Для титриметрического определения влажности Al2O3 воду из пробы следует извлекать в метанол в течение не менее 15 минут, после чего полученную суспензию титруют реактивом К.Фишера. Показано, что применение раствора фонового красителя (метиленовой сини) в метаноле облегчает титрование суспензий. Получены концентрационные зависимости sr для методик определения воды в спиртах и в -Al2O3, которые удовлетворительно описываются уравнениями прямой. Пределы определения воды (Хlim) с помощью титриметрических методик оценивали как значение концентрации, которому соответствует максимально допустимая для количественного анализа чистых веществ случайная погрешность, характеризуемая относительным стандартным отклонением s r=0.3 (Хlim для метанола, этанола, изопропанола, соответственно, составляет 0.09, 0.02 и 0.03 мг/мл; для -Al2O3 – 0.09 мас.%).

[1] - Т.А.Бланк, Л.П.Экспериандова / Развитие cовременных методов акваметрии химических веществ (Обзор) // Вестник Харьковского университета. 2008. Сер. Химия. – Вып. 16(39), № 820. – С. 27-38.

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЕННЯ ДЛЯ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕСТ-МЕТОДІВ АНАЛІЗУ

-Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченко - Дніпропетровський національний університет імені Олеся.Гончара В запропонованих тест – методиках в якості матеріалів носіїв використовували папір – основу для експрес – тестів, метилкремнієву кислоту, тонкий шар силікагелю, желатинову плівку, пінополіуретан (ППУ), тканини зі синтетичних та натуральних волокон. Іммобілізовані реагенти наступних класів: триарилметанові, тіазинові, єйродинові, акридинові, азо – та діазосполуки.

Для кожної із матриць досліджено залежність ступеня утримання реагентів (R) від кислотності середовища, їх спектрофотометричні та сорбційні характеристики в звичайних умовах та в статичних умовах під дією випромінення надвисоких частот.

Відомо, що під дією мікрохвильового (МХ) випромінення спостерігається тепловий та нетепловий ефекти. До перших можна віднести об‘ємний нагрів зразку, а до другого – поляризацію та іонізацію молекул, а також резонансне поглинання енергії молекулами, що призводить до порушення структури рідини та послаблення сольватації, впорядкування структури твердих полімерних матриць та виникнення деформацій у їх будові. Доведено, що інтенсифікації процесу сорбції аналітів в умовах мікрохвильового поля сприяє нетепловий фактор. МХ-випромінення впливає на індикаторні полімерні матриці. Структурування полімерів під дією фізичного поля викликає випрямлення полімерних ланцюгів та виникнення напруги у полімерній матриці. Внаслідок чого можливо звільнення додаткових центрів комплексоутворення та як наслідок збільшення ефективності сорбенту.

В залежності від досліджуваних умов R досліджуваних регентів змінюється від 50 до 99%. У спектрах реагентів на матрицях спостерігаються зсуви максимумів поглинання на 2- нм у порівнянні зі спектрами поглинання у розчині. В залежності від типу індикаторної матриці розрізняємо: паперова матриця - батохромний зсув; матриця на основі силікагелю -гіпсохромний зсув; ППУ чи тканинні матриці - гіпсохромний або батохромний зсув смужки поглинання. Для всіх індикаторних матриць спостерігається тенденція збільшення ступеня утримання реагентів при фіксації зсуву смужки поглинання по відношенню до водного розчину. Запропоновані ізотерми сорбції в умовах дії мікрохвильового поля свідчать, що при концентрації реагенту 0,1 % ( 2,5 мМ) шар молекул реагенту встигає утворитися на поверхні індикаторної матриці за 1-10 хвилин.

Розроблені методики тест – визначення з інтенсифікацією процесів сорбції в мікрохвильовому полі загальної лужності, кислотності, твердості води на основі індикаторних паперових матриць; визначення кислот, лугів на основі тонкошарових індикаторних матриць; визначення Zn (II), Со (II), Ni (II), Al(III), Be (II) на основі тканинних чи ППУ індикаторних матриць забезпечують суттєве скорочення часу аналізу, покращення кольорометричних характеристик забарвлених сполук та сорбційних й метрологічних характеристик індикаторних матриць. Тривалість аналізу 3 - 15 хвилин; Sr 0,3.

Розроблені методики застосовані для аналізу природних та стічних вод.

с. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького

ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАУРИЛСУЛЬФАТУ НАТРІЮ В КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБАХ

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», tanya_bubel@mail.ru Суміші поверхнево – активних речовин (ПАР) знаходять широке застосування в різних галузях промисловості, що зумовлює потрапляння і накопичення їх в навколишньому середовищі. Також є важливим дотримання необхідної концентрації ПАР у рецептурах косметичних засобів, так як перевищення цього вмісту може зашкодити здоров‘ю людини: викликати подразнення, хвороби та алергічні реакції. Тому важливою і актуальною задачею є розробка чутливих безекстракційних методик кількісного визначення ПАР в різних об‘єктах, в тому числі й в косметичних засобах.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 20 |
 


Похожие работы:

«ПРИНЯТО Ученым советом ИГХ СО РАН Протокол № 7 от _20 июня 2012 Председатель Ученого совета ИГХ СО РАН член-корреспондент РАН В.С. Шацкий _ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (АСПИРАНТУРА) 25.00.36 Геоэкология (по отраслям) Иркутск 2012 год 1 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОТРАСЛИ 1.1. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной профессиональной образовательной программы...»

«Tom Butler Bowdon 50 Success Classics: Winning Wisdom for Life and Work from 50 Landmark Books Издательство: Астрель, ACT 2006 г. 50 книг и великих идей, которые помогут вам изменить свою жизнь — это первое и только краткое введение в классические произведения, посвященные вопросам трансформации жизни. Это уникальное руководство, которое признает право каждого на более успешную и полную смысла жизнь, а, кроме того, показывает, что к цели самосовершенствования можно идти самыми разными путями....»

«ОЧЕРКИ ПО ОЗЕРОВЕДЕНИЮ ВТОРАЯ ЧАСТЬ Ч f I Б И&Л и О Г Е КА | Лз^-КГР'-'.ДСНвГО | Гидрокея ор.;;:сгического Института гимиз ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕ'СКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАД. 1960 -АННОТАЦИЯ.. В книге рассматриваются некоторые вопросы общего озероведения, касающиеся озерного лОжа (морфология и морфометрия, донные отложения), химических свойств озерных вод, испарения, водного баланса, уровня, волнения и динамики прибрежной области. Книга предназначена для научных работников и инженеров,...»

«8-9 апреля 2013 года ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ УДК 546.881.5:542.942.7:542.61 ЭКСТРАКЦИЯ ВАНАДИЯ (V) ТРИОКТИЛАМИНОМ Курбатова Л. Д., Корякова О. В., Валова М. С., Гырдасова О. И., Янченко М. Ю. ФГБУН Институт химии твердого тела УрО РАН Экстракция является наиболее перспективным методом получения чистых и высокочистых соединений ванадия. Экстракционные процессы имеют ряд преимуществ перед методами сорбции, осаждения и другими процессами очистки и разделения. Они отличаются высокой производительностью,...»

«Сегодня, полагаясь на фармакологию и врачей, неко торые из нас стали забывать о том, что лечит Природа, а медицина ей лишь помогает. Со многими заболевания ми организм в состоянии справиться сам, поскольку обладает естественными защитными силами. Надо только вовремя поддержать его, и самыми надежными помощ никами в этом могут стать лекарственные растения — неоднократно испытанные средства, применявшиеся для лечения. Давно доказано, что практически все лекарственные растения, которые сейчас...»

«К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ФИЗИКИ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ОПТИКИ Т. П. Кравец 1 ОПТИКА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ. Интерес к оптике, практической и научной, отмечается уже на самых ранних стадиях развития русской науки, В Физико-математическом институте Академии Наук ещё недавно можно было видеть огромные вогнутые зеркала, шлифованные руками сподвижника Петра, известного Брюса. Член С.-Петербургской Академии Леонард Эйлер разработал здесь один из первых опытов волновой теории света, а другой её...»

«ХИМИЯ Учебно-методический комплекс по дисциплине для студентов направления бакалавриата 250100 Лесное дело Самостоятельное учебное электронное издание СЫКТЫВКАР 2012 1 УДК 54 ББК 24 Х 46 Рекомендован к изданию в электронном виде кафедрой целлюлозно-бумажного производства, лесохимии и промышленной экологии Сыктывкарского лесного института Утвержден к изданию в электронном виде советом технологического факультета Сыктывкарского лесного института Составители: кандидат химических наук, доцент Н. К....»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.