WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 ||

«1 Пятницкий Игорь Владимирович (1910-2000). “ Доктор химических наук, профессор, заведовал кафедрой аналитической химии Киевского университета. Окончил Киевский ...»

-- [ Страница 20 ] --

Для забезпечення необхідних прецизійності та точності результатів аналізу потрібні стандартні зразки складу, що задовольняють сучасним комплексним вимогам (одні й ті ж самі зразки мають застосовуватися у твердому вигляді та в розчинах; слугувати для виготовлення градуювальних зразків для різних методів аналізу; забезпечувати наближеність складу градуювальних зразків до складу об‘єктів, що аналізуються). Цим визначається актуальність пошуку й дослідження вихідних речовин для виготовлення стандартних зразків. Одним із перспективних класів таких речовин є комплекси іонів металів з органічними лігандами, які можуть використовуватися як єдині стандартні зразки у твердому та рідкому станах, у вигляді водяних і неводяних розчинів для низки методів аналізу. Особливий інтерес привертають -дикетонати металів, що мають низку цінних аналітичних властивостей і широко застосовуються у різних галузях науки й техніки. Так, -дикетонати таких токсичних і біоактивних металів, як Pb, Cu, Cd, Cr, Ni, Fе, Zn, Mn, Hg є стійкими, при екстракції ацетилацетоном вилучаються з багатокомпонентних зразків на 99-100 %; розведені розчини ацетилацетонатів металів стабільні протягом тривалого часу.

Виявлено переваги над раніше відомими аналогами -дикетонатів металів як стандартних зразків складу в атомно-абсорбційному, атомно-емісійному з індуктивно-звязаною плазмою, рентгенофлуоресцентному та емісійному спектральному методах аналізу: показано можливість проводити градуювання у водяних та органічних середовищах, використовувати зразки у твердому стані та в розчинах; знижено межі виявлення та визначення металів у багатокомпонентних системах, що містять метали у вигляді комплексів з органічними лігандами; забезпечено точність, прецизійність, експресність визначення аналітів. Уперше досягнуто ідентичності складу градуювальних зразків та аналізованих екстрактів використанням розчинів -дикетонів в органічних розчинниках як екстрагентів, а -дикетонатів металів як стандартних зразків складу. Уперше при визначенні металів у нафтопродуктах застосовано розчини поверхнево-активних речовин для утворення емульсій, а -дикетонати металів – як стандартні зразки у вигляді розчинів, що містять такі ж самі кількості поверхнево-активних речовин. Установлено, що максимальне вилучення металів досягається при використанні розчинів поверхнево-активних речовин та дії ультразвуку; градуювальні розчини проходять аналогічні стадії обробки. Значно підвищено прецизійність і точність вимірювань – як атомно-абсорбційних, так і атомно-емісійних з індуктивнозвязаною плазмою. Розроблено нові методики визначення 9 металів в обєктах довкілля, водах різного походження, вихідних матеріалах, продуктах харчування, нафтопродуктах, що відрізняються від кращих відомих аналогів підвищеною екологічною безпечністю, експресністю, прецизійністю, точністю, більш низькими значеннями меж виявлення та визначення аналітів.

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ФРУКТОВИХ СОКІВ

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна,8, тел/факс (0562) 47-06-00, 47-33-79 landish--@mail.ru Крім органолептичних, основними якісними показниками соків, які часто беруться до уваги в комерційних операціях, є густина, вміст розчинних сухих речовин (РСР), який виражається через градуси Brix ( Brix), а також показник Ratio.

Показник Brix характеризує сумарний вміст розчинних сухих речовин (ГОСТ 51433-99). За даним показником можна судити про ступінь концентрації соку (числові вирази густини приводяться звичайно з посиланням на температуру вимірювання, наприклад, 20 С).

Конкретному значенню густини відповідає певний вміст розчинних сухих речовин.

Найвищу густину і відповідно високий вміст розчинних сухих речовин мають концентровані соки.

Ряд експертів вказують, що сухий залишок не є адекватним показником якості, оскільки складається з власне сухого залишку соку і заводських добавок.

Показник Ratio використовують для оцінки смакових якостей соків, концентрованих соків, нектарів і соковмісних напоїв. Він характеризує співвідношення між загальним вмістом цукрів, який виражається через показник Brix, і кислот, який виражається в % через показник загальної кислотності, яка титрується, продукту. Продукти із збалансованим співвідношенням цукрів і кислот мають показник Ratio, що лежить в інтервалі від 12 до 15.

Продукти з Ratio більше 15 мають переважаючий солодкий смак, з Ratio менше - переважаючий кислий.

Методично цей показник одержати складніше, ніж сухий залишок. Але і він не може служити абсолютним критерієм якості.

У кислих соках цукром коректують смак. З іншого боку, порiвняно низька собівартість цукру робить його бажаною добавкою для заміщення частини сухої речовини натурального соку. Часто виробники захоплюються подібними «смаковими поправками». У такому випадку надмірно високий вміст вуглеводів в напої може свідчити про грубі порушення технології його відновлення.

Прісні соки часто «виправляють» додаванням органічних кислот: лимонної, янтарної і деяких інших. У чистому вигляді подібні харчові добавки дорожчі за цукор, але дешевші за сухий натуральний сік. Якщо концентрація органічних кислот в напої вища за норму, говорити про «відновлений» натуральний сік буде не зовсім правомірно. З іншого боку, ми нічого не зможемо сказати про якість соку, якщо органічні кислоти будуть в нормі.

Із загальних біохімічних параметрів концентрація амінокислот – кращий показник якості. По-перше, добавки амінокислот виробниками не практикуються за рахунок їх високої собівартості. По-друге, чим вища концентрація амінокислот, тим коректніше відновлений сік, тим вища його якість. У рослинах їх концентрація достатньо низька, але вони завжди присутні, так само як і вітаміни. На відміну від останніх, амінокислоти більш стійкі до зберігання, окислення, термообробки. Якщо вони відсутні в напої, тоді це не сік.

с. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького

ОРІЄНТОВАНІ В МЕЗОПОРИСТИХ ПЛІВКАХ НАНОСТРУКТУРИ СРІБЛА

ЯК ЕФЕКТИВНІ СУБСТРАТИ ДЛЯ МЕТОДИК SERS

ГЕРМАН ТЕЛЬБІЗ

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України, g_telbiz@yahoo.com Методики SERS можуть бути використані для аналітичного виявлення та ідентифікації низьких концентрацій хімічних і біологічних речовин, які легко можна визначити за характерними коливальними частотами їх молекул. SERS є аналітичним методом, що поєднує лазерну спектроскопію комбінаційного розсіювання з оптичними властивостями (поверхневим плазмонним резонансом) наноструктур срібла та золота, що приводить до сильного зростання КР-сигналу від молекул, що перебувають в контакті з цими наноструктурами. Критичним для SERS є виготовлення субстратів з контрольовано однорідною, відносно розташування наноструктур золота і срібла, поверхнею. Існуючі методи виготовлення субстратів (літографія, вакуумне осадження на поруватих поверхнях тощо) мають ряд недоліків серед яких складність відтворення та неоднорідність розташування наноструктур на поверхні.

Мезопористі кремнеземні або титаноксидні плівкові матеріали є перспективними матрицями для виготовлення субстратів для SERS внаслідок можливості цілеспрямованого регулювання діаметру каналів та відстані між ними. Нами показано можливість виготовлення нанорозмірних плівкових матеріалів з орієнтованими в мезо каналах наноструктурами срібла. В якості прекурсорів використовували гібридні(ядро,оболонка) наночастки сріблі і золота отримані методом «зеленого» біохімічного синтезу. Отримані (в співпраці з Університетом Алабама, США) наночастки відрізняються (на відміну від одержаних за традиційними методиками) стабільністю смуги поверхневого плазмонного резонансу в умовах ультразвукової кавітації та термообробки. Такі властивості дозволяють інкорпорувати одержані наночастки в робоче тіло матриці під час золь-гель синтезу мезопористих плівок отриманих методом spin coating, та перетворити їх в просторово обмежені і орієнтовані наноструктури під час старіння і кристалізації плівкового матеріалу.

Одержані зразки досліджені як субстрати для вимірювання спектрів поверхнево підсиленого комбінаційного розсіювання світла, аналітом слугував розчин 105 М родаміну 6G.

РАЗРАБОТКА ФАЗОВОГО АНАЛИЗА ЗОЛОТА

Г. ТОДРАДЗЕ, Н. ЛОРИЯ, С. ДЖАЛАГАНИЯ, Л. АХАЛБЕДАШВИЛИ Кавказский Ал. Твалчрелидзе Институт Минерального Сырья, Xatuna50@mail.ru Для количественного определения природных форм золота изучены существующие схемы его фазового анализа. После сравнения уже существующих методов фазового анализа и внесения в них дополнительных изменений разработаны два варианта обновленных методик.

Для разработки условий фазового анализа были подобраны качественно и количественно отличающиеся образцы разных месторождений (из Грузии и Ирана), которые отличались друг от друга как по содержанию золота, так и по минералогическому составу пород. Для изучения химического состава были использованы петрографический, рентгено-фазовый, химический и спектральный методы анализа. С использованием фазового анализа подобранных образцов были определены природные формы серы и меди.

По результатам силикатного анализа было рассчитано содержание пустых пород – примесей. Для определения золота был применен атомно-абсорбционный метод анализа. В качестве растворителя золота использовали сернокислый раствор тиомочевины. Для растворения примесей золотосодержащих руд были использованы растворы NaOH, HCl+SnCl2, HNO (1:1), царская водка. Для установления оптимальных условий определения природных форм золота был проведен ряд опытов и на основе полученных результатов были подобраны соотношение твердых и жидких фаз, время контакта в открытой посуде с применением магнитной мешалки, количество навески. После уточнения условий анализа были идентифицированы природные формы золота (свободные, легко цианизируемые, связанные в виде сульфидов и заключенные в кварцитах) как по обновленной схеме, так и с использованием существующих схем. Полученные результаты находятся в полном соответствии друг с другом.

Таким образом, разработанная нами схема эффективна и исключает необходимость применения токсичного цианида натрия, сокращает время проведения анализа и уменьшает трудоемкость работы.

с.

Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 ||
 


Похожие работы:

«Ю.В. Петров ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2010 ББК 87.2 УДК 130.2 П 30 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ИЗДАНИЯ ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: проф. Г.Е. Дунаевский – председатель коллегии, проректор ТГУ; с.н.с. М.Н. Баландин – ответственный редактор издания, зам. председателя коллегии; с.н.с. В.З. Башкатов – член коллегии ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ, РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНЫХ РЕДАКЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: д.т.н., проф. А.А. Глазунов – научная редакция Механика, математика; д.т.н., проф....»

«ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Т.Н. Александрова, Л.Н. Липина Институт горного дела ДВО РАН, IGD@rambler.ru lipina@igd.khv.ru RESEARCH OF THE MAINTENANCE OF HEAVY METALS IN SOILS AND VEGETATION TO THE OPERATIVE RANGE OF THE MINING ENTERPRISE В статье приводятся результаты исследований содержания тяжелых металлов в почвах и растительности в зоне действия горнопромышленного предприятия. Выявлены зоны локального...»

«ПРОГРАММНОЕ ИЗДЕЛИЕ GIS WebServer AGRO (для баз данных ГИС Панорама АГРО версии 3.9) ПОДП. И ДАТА Руководство оператора Версия 3.9 Листов 30 ИНВ. № ДУБЛ. ВЗАМ. ИНВ..№ ПОДП. И ДАТА ПОДЛ. № АННОТАЦИЯ ИНВ. 2013 Литера ПАРБ.00128-01 34 01 GIS WebServer AGRO – серверное Web-приложение, предназначенное для удаленного доступа к системе управления сельскохозяйственным предприятием в отрасли растениеводства на основе ГИС Панорама АГРО и Земля и недвижимость. Приложение предоставляет удаленный доступ...»

«М И Н СК БГУ 2012 УДК 60(035)(075.8) ББК 30.16я2я73 В24 С о с т а в и т е л и: О. Б. Русь, А. М. Ходосовская, А. Н. Евтушенков Р е ц е н з е н т ы: кафедра биотехнологии и биоэкологии Белорусского государственного технологического университета (зав. кафедрой кандидат химических наук, доцент В. Н. Леонтьев); доцент кафедры микробиологии Белорусского государственного университета кандидат биологических наук, доцент Р. А. Желдакова © БГУ, 2012 ISBN 978 985 518 736 4 ПРЕДИСЛОВИЕ Биотехнология...»

«СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗА И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ПОЧВ Москва 2010 0 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ имени В.В. ДОКУЧАЕВА Ю. Н. ВОДЯНИЦКИЙ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗА И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ПОЧВ Москва 2010 1 ББК 40.3 В62 УДК 631.41 Рецензент доктор биологических наук И.О. Плеханова. Ю.Н. Водяницкий В62. Соединения железа и их роль в охране почв. – М.: ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии, 2010. В монографии собраны и систематизированы сведения о минералах железа...»

«Э. И. КОЛЧИНСКИЙ, А. В. КОЗУЛИНА БРЕМЯ ВЫБОРА: ПОЧЕМУ В. И. ВЕРНАДСКИЙ ВЕРНУЛСЯ В СОВЕТСКУЮ РОССИЮ?* О людях речь идет, а люди Богов не сами ли творят? А. Твардовский Феномен В. И. Вернадского, выявленный А. В. Лапо [1; 2], состоит и в том, что уже более 30 лет по экспоненте растет интерес к его жизни, научному творчеству и общественно-политической деятельности. В конце 60-х гг. взрыв публикаций о биогеохимических трудах Вернадского был вскоре дополнен — под влиянием книг И. И. Мочалова [3; 4]...»

«Рабочая учебная программа по дисциплине Неорганическая химия для ООП 050100. Педагогическое образование. Биология. по циклу Б3. В.09 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Очная форма обучения Заочная форма Курс – 1 Курс - 1 Семестр – 1,2 Семестр – 1,2 Объем в часах всего – 144 Объем в часах всего - 144 В т.ч.: лекции – 30 В т.ч.: лекции - 6 Семинарские занятия – 16 Семинарские занятия Лабораторные занятия – 46 Лабораторные занятия - 4 Самостоятельная работа – 52 Самостоятельная работа - 134...»

«Рабочая учебная программа по учебному курсу Органическая химия (базовый уровень) 10 класс 2013 – 2014 учебный год Составитель: Н.М.Хамова, учитель химии категория – высшая педагогический стаж – 23 года г. Череповец, 2013 г. Пояснительная записка Данная рабочая программа разработана на основе: 1. Закон РФ Об образовании (№ 309 – ФЗ от 01.12.2007); 2. ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010); 3. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.