WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 20 |

«1 Пятницкий Игорь Владимирович (1910-2000). “ Доктор химических наук, профессор, заведовал кафедрой аналитической химии Киевского университета. Окончил Киевский ...»

-- [ Страница 17 ] --
Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ Антиоксиданти це речовини які перешкоджають проходженню вільно-радикальних процесів окиснення в обектах органічного та неорганічного походження. Останнього часу біоантиоксиданти знайшли широке використання в косметичній, харчовій та фармацевтичній промисловості в якості біоактивних добавок.

В літературі описано багато різноманітних методів оцінки антиоксидантної активності (АОА) біоактивних сполук – це фотометричні, хемолюмінісцентні, флуориметричні, електрохімічні, біологічні методи та комбіновані методи з використанням біологічних маркерів. Однак усі перелічені методи використовують різні модельні системи, а іноді дають притилежні один одному результати АОА, які до того ж мають різні розмірності, що не дозволяє порівнювати отримані результати між собою. Одним з найбільш простих та інформативних методів кількісної оцінки антиоксидантної активності є метод автоокиснення низших альдегідів, який базується на інгібуванні автоокиснення альдегіду до карбонової кислоти в присутності речовин, які мають антиоксидантні властивості. Але нормативних документів які б регламентували методи оцінки АОА досі не існує. Тому пошук нових підходів до визначення антиоксидантів та їх активності є сучасним актуальним завданням.

Відомо, що усі флавон – флавонові перетворення в рослинній сировині проходять під впливом УФ світла. В умовах радіолізу під дією УФ - опромінювання в присутності кисню у водно-спиртовому середовищі утворюються активні проміжні частинки (АПЧ), такі, як гідроксильний радикал - ОН', гідратований електрон - е-гідрат, атом Н, гідроксиетильний радикал ROH+, R', перекісні радикали та інші, які взаємодіють із молекулами біоактивних сполук. Флавоноїдіи під дією радикалів, що утворилися, змінюють свої оптичні властивості та функціональну активність.

Для оцінки антиоксидантної активності флавоноїдів - кемпферолу та кверцетину було використано метод стаціонарного радіолізу та досліджено їх спектральні характеристики до та після УФ - орпромінення.

УФ – орпромінення проводили в кварцевому посуді за допомогою УФ лампи КД-33Л.

Спектри оптичного поглинання водно-спиртових розчинів кемпферолу та кверцетину (рН=5,6) реєстрували на спектрофотометрі СФ-46 М при кімнатній температурі, у діапазоні довжин хвиль 250-500 нм у кварцових кюветах з довжиною оптичного шляху 30 мм. В спектрах оптичного поглинання флавоноїдів проведений радіоліз викликав батохромний зсув в видимій області спектру на 20-25 нм, що свідчить про активну взаємодію флавоноїдів із АПЧ. Час УФ – орпромінення, який необхідний для зміни структури біоактивної речовини (флавоноїда) є характеристикою її антиоксидантної активності.

с. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗНОВАЛЕНТНЫХ

ФОРМ ЦЕРИЯ В ФОСФОРНОКИСЛОЙ СРЕДЕ

СТОЯНОВ А.О., АНТОНОВИЧ В.П., СТОЯНОВА И.В., ЧИВИРЕВА Н.А.

Физико-химический институт им. А.В. Богатского НАН Украины; г. Одесса, e-mail: antonovich@te.net.ua На свойства функциональных материалов, содержащих в качестве основы или допирующих добавок соединения редкоземельных элементов, большое влияние оказывает соотношение их разновалентных форм. Проблема определения элементов в разных степенях окисления при совместном присутствии относится к трудным и актуальным задачам аналитической химии. При определении разновалентных форм церия обычно используют стандартную схему анализа: определение церия (IV); определение общего церия после переведения в одну из валентных форм; определение церия (III) по разности Сеобщ.– Се(IV).

При решении задачи определения Ce(III, IV) в пленкообразующих материалах на основе фторидов РЗЭ основная проблема состоит в необходимости переведения в раствор труднорастворимых анализируемых веществ без изменения степеней окисления церия. Нами установлено, что для растворения образцов фторидов церия наиболее эффективна не обладающая окислительно-восстановительными свойствами Н3РО4, в среде которой сосуществуют устойчивые фторидно-фосфатные комплексы Ce(III) и Ce(IV).

Для спектрофотометрического определения церия (III) в присутствии больших избытков Ce(IV) в фосфорнокислой среде использована окислительно-восстановительная реакция между перманганат-ионом и Ce(III). Содержание Ce(III) устанавливали по уменьшению окраски KMnO4. Для связывания Ce(IV) и Mn(II) в растворимые комплексы использован раствор пирофосфата натрия. Присутствие Ce(IV) и F-иона не мешают определению Ce(III).

Для определения Ce (IV) в присутствии больших избытков Ce (III) разработана методика, основанная на окислении церием (IV) окрашенных органических соединений. Проведено систематическое изучение красителей различных классов. Для определения Ce (IV) могут быть рекомендованы родамин 6Ж, бромкрезоловый пурпурный, галлоцианин, метаниловый желтый и тропеолин 0, для которых с увеличением концентрации Ce (IV) наблюдается уменьшение оптической плотности без изменения характера спектра. Оптимальный интервал кислотности – 3- М Н3РО4. Наибольшей чувствительностью обладают реакции с тропеолином и метаниловым желтым. Установлено, что на определение церия (IV) не влияют фторид-ионы, Се(III), Fe (II, III), но мешают Cr (VI), Mn (VII), V (V), которые в этих условиях разрушают окраску красителя.

Разработанные методики определения Се(III) и Ce (IV) при совместном присутствии применены к анализу материалов на основе соединений CeF4-x, позволяют проводить определение из одного раствора и обладают удовлетворительными метрологическими характеристиками.

КОНТРОЛЬ ВМІСТУ ЙОДУ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ СИРОВИНІ ТА БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, trohimenko@univ.kiev.ua Наразі у світі та Україні існує промислове виробництво спеціалізованих продуктів харчування, які додатково збагачено вітамінами, макро- та мікроелементами, зокрема, йодом. Проте, як за умов дефіциту, так і надміру необхідних елементів та речовин, незбалансований харчовий раціон, на тлі екологічних проблем, може призвести до серйозних порушень у роботі організму людини. Так, нестача йоду спричинює тяжкі захворювання щитоподібної залози, проте надмір його викликає йодоіндукований гіпертиреоз, лущення епідермісу і навіть некроз піддослідних тварин. З огляду на це, контроль вмісту йоду в харчових продуктах, сільськогосподарській сировині та біологічних рідинах є актуальною проблемою.

Метою роботи є огляд методів попередньої пробопідготовки та наступного визначення йоду в об‘єктах з органічною матрицею, а також наукометричне дослідження публікацій з аналітичної хімії йоду за останні три десятиріччя.Зазначено, що не всі нормативні документи України з визначення йоду в об‘єктах відповідають сучасним вимогам до метрологічних характеристик методик.Зазвичай, йод в об‘єктах визначають у формі йодиду, йодату, органічного йоду чи його валового вмісту. Пробопідготовку деяких об‘єктів аналізу, наприклад, вод, деяких рідких продуктів харчування, здійснюють без мінералізації (проби розчиняють, розбавляють, упарюють чи екстрагують з них аналіт). Проте більшість об‘єктів аналізу з органічною матрицею (вуглеводнева, білкова, жирова) попередньо мінералізують шляхом сухого чи вологого озолення. Відмічено, що після мінералізації проб визначають загальний йод, а не окремі його форми.

На публікації з мінералізацією зразків щороку припадає близько 95% робіт, причому у 90% останніх описано високотемпературне лужне озолення з використанням КОН чи К2СО3 з наступною екстракцією з сухого залишку водою йоду у формі йодиду. Вологу мінералізацію зразків при визначенні йоду поділено на лужну (у середовищі сильних основ чи гідроксиду тетраметиламонію) та кислотну. Розглянуто інтенсифікацію методів пробопідготовки при визначенні йоду з використанням акустичного чи електромагнітного (ІЧ, УФ, мікрохвильове) полів.

Обговорено труднощі, що виникають при поєднанні попередніх методів пробопідготовки з наступними методами визначення, зокрема, кінетичними каталітичними методами (Се(ІV)– As(III) та Fe(III)–NO2-–SCN-).

Здійснено наукометричне дослідження публікацій за останні три десятиріччя з аналітичної хімії йоду. Наукометричні дані представлено у поділі за роками, способами пробопідготовки, методами й об‘єктами аналізу та формами йоду, що визначаються. У переважній більшості робіт (~80 %) визначають йод у формі йодиду або загальний йод (у формі йодиду після попередньої пробопідготовки). Кількість робіт з визначення однієї форми йоду у присутності іншої є незначною.

Припущено, що в найближчому майбутньому актуальним і перспективним для розвитку аналітичної хімії йоду буде удосконалення існуючих методик аналізу та поєднання їх з сучасними прискореними методами пробопідготовки. Нагальною проблемою для України буде залишатися підвищення продуктивності праці при виконанні рутинних аналізів клінічних об‘єктів і продуктів харчування шляхом використання напівавтоматичних і автоматичних систем.

с. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького

ВПЛИВ ПРИРОДИ ЗАМІСНИКА В АЗОБАРВНИКУ НА ВОЛЬТ АМПЕРНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ІОНІВ RU(IV).

Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра аналітичної хімії Використання різноманітних органічних реагентів в вольтамперометрії платинових металів дозволяє розробити методики їх визначення з різними хіміко-метрологічними характеристиками, варіація яких дає змогу підібрати оптимальну методику під конкретний об‘єкт дослідження. Але слід зауважити, що наявність замісників відносно функціональної (кординуючої) групи проявляє різний вплив на реакційну здатність барвника, що супроводжується різними ефектами у вольтамперометричному аналізі.

Нами досліджувалися електрохімічні властивості азобарвників (кислотного хромового темносинього (КХТ), торону, алізаринового жовтого ЖЖ і судану ІІ). На вольтамперограмах спостерігалось поява від одного до чотирьох піків відновлення в залежності від природи азобарвника та кислотності середовища. При введені в розчин КХТ іонів Ru(IV) виникає додатковий катодний пік комплексної сполуки, який характеризується низькою чутливістю відносно концентрації металу і для аналітичного використання не бажаний. Натомість зменшення піку барвника чутливе до концентраційних змін іонів Ru(IV). На основі цього розроблено методику вольтамперометричного визначення рутенію (Сн = 2,810 М). Основною перевагою розробленої методики є чіткість полярографічних піків, більш ніж півтора порядковий концентраційний інтервал лінійності та хороша відтворюваність результатів.

При сумісній присутності алізаринового жовтого ЖЖ та іонів Ru(IV) спостерігалося збільшення першого та третього катодних піків барвника пропорційно концентрації іонів металу. На основі цього ефекту розроблено методику визначення платиноїду з Сн = 5,210 М. Дана методика характеризується достатньо широким концентраційним інтервалом та хорошою селективністю відносно інших платинових металів.

У випадку з тороном вольтамперомертичне визначення рутенію є неможливим у зв‘язку зі складністю відновлення самого барвника, зокрема наявність іонів Ru(IV) у розчинах органічного реагенту при рН 6,0-7,0 призводить до виникнення піку при потенціалі +0,1В – 0,0В.

Оскільки потенціал виникаючого піку знаходиться в крайній анодній області потенціалів застосування вольтамперометричного методу, то відтворюваність результатів була надзвичайно складною проблемою.

В розчинах судану ІІ та іонів Ru(IV) взаємодія не спостерігалася. На нашу думку це пов‘язано з тим, що метальна група в п-положені значно утруднює ароматично-неароматичні перетворення. Крім того інша метальна група в о-положені стерично утруднює утворення комплексу з металом.Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 20 |
 


Похожие работы:

«Юлия Попова Болезни желудка и кишечника Annotation Неполадки в работе желудочно-кишечного тракта способны доставить массу неприятных ощущений и иногда создают серьезную угрозу здоровью человека. Гастриты, колиты, язвенные состояния, доброкачественные и злокачественные опухоли, энтерит и дисбактериоз. от этих недугов следует беречься, а если уж заболели – начать лечение как можно раньше.Самые подробные сведения о болезнях желудочно-кишечного тракта, симптомах, причинах, методах профилактики и...»

«Рабочая учебная программа по химии для учащихся 8-10 классов Составлена на основе программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Основная школа базовый уровень 2006г. Автор О.С.Габриелян. Программу разработала учитель химии Тингаева З И Г. Мурманск 2010 г. 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Статус документа Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по химии, программы авторского курса химии для 8...»

«А.С. Коростелев С.В. Залесов Г.А. Годовалов Электронный архив УГЛТУ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ГОУ ВПО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ А.С. Коростелев С.В. Залесов Г.А. Годовалов НЕДРЕВЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕСА Учебник Издание второе, исправленное и дополненное Допущено УМО по образованию в области лесного дела в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 250201 Лесное хозяйство, 130302 Земельный кадастр и направлению 250100 Лесное дело...»

«В монографии представлен подход к мелиоративному проектированию комплексных мелиораций с позиции генетического почвоведения. На примере пойменных почв южнотаежной подзоны в пределах Томской области рассматриваются преимущества данного подхода в мелиорации. Проведенные исследования на 4 экспериментальных мелиоративных системах в поймах рр. Оби, Томи, Чулыма, Кии позволили детальнорассмотреть режимы почв (гидротермический окислительновосстановительный,агрохимический, биологический,...»

«ХИМИЯ Учебно-методический комплекс по дисциплине для подготовки дипломированного специалиста по направлению 250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов специальности 250201 Лесное хозяйство всех форм обучения Самостоятельное учебное электронное издание СЫКТЫВКАР 2012 1 УДК 54 ББК 24 Х 46 Рекомендован к изданию в электронном виде кафедрой целлюлозно-бумажного производства, лесохимии и промышленной экологии Сыктывкарского лесного института Утвержден к изданию в электронном виде советом...»

«А. Д. ШАХОВСКАЯ КАБИНЕТ-МУЗЕЙ В. И. ВЕРНАДСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДEMИИ Н А У К С С С Р М о с к в а 1959 Ответственный редактор академик А. П. ВИНОГРАДОВ ПРЕДИСЛОВИЕ Владимир Иванович Вернадский — это целая эпоха в развитии нашей науки: блестящий минералог, кристаллограф, геолог, геохимик, биогеохимик, радиогеолог, ученый-энциклопедист, глубоко интересовавшийся философией, историей науки и общественной жизнью. Вся его научная и педагогическая деятельность была тесно связана с Академией наук и...»

«БИБЛИОГРАФИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ КНЦ РАН ЗА 2012 ГОД КНИГИ Монографии Геологический институт Жамалетдинов А.А. Теория и методика электромагнитных зондирований с мощными контролируемыми источниками (опыт критического анализа). – СПб.: СОЛО, 2012. – 164 с. Кианитовые руды России: монография / В.Н. Огородников, В.А. Коротеев, Ю.Л. Войтеховский, В.В. Щипцов, Ю.А. Поленов, Ю.Н. Нерадовский, Л.С. Скамницкая, Т.П. Бубнова, А.Н. Савичев, Д.В. Коротеев. – Екатеринбург: УрО РАН, 2012. – 334 с. Горный институт...»

«Психология любви и секса. Популярная энциклопедия: АСТ, Астрель; Москва; 2010 ISBN 978-5-17-062469-0, 978-5-271-25444-4 Аннотация Любовь и секс занимают очень заметное место в жизни человечества. Из-за любви люди лишают себя жизни, пишут стихи, возводят дворцы и начинают войны. Из-за секса идут в тюрьмы и ломают себе жизнь. Ученые установили, что наша жизнь управляется четырьмя основными потребностями: самосохранения, размножения, общения и потребностью в информации. Однако сексуальную...»

«Выпуск 6. Июль 2010 КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. Цикл лекций Мир нанотехнологий Государственная корпорация Российская корпорация нанотехнологий (РосНанотех) приступила к реализации проекта по созданию цикла научно-популярных лекций Мир нанотехнологий. Целевой аудиторией данных лекций будут ученики 10-11 классов и педагоги образовательных учреждений. Основным исполнителем данного проекта является издательство Бином. Лаборатория знаний (http://www.LBZ.ru, http://www.metodist.lbz.ru ), при этом...»

«Магистерская работа на тему: Экспериментальное изучение роста кристаллов алмаза в карбонатных растворах-расплавах переменного состава Выполнила: Магистрант 2 года обучения 214 группы Солопова Н.А. Научные руководители: Академик РАН, профессор, д.х.н. Урусов В.С., Заведующий лабораторией ИЭМ РАН, профессор, д.х.н Литвин Ю.А. г. Москва, 2011 год Содержание Аннотация 3 Введение 4 1. Литературные данные 5 Карбонатные включения в природных алмазах 1.1. 5 Краткий обзор экспериментальных данных по...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.