WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 20 |

«1 Пятницкий Игорь Владимирович (1910-2000). “ Доктор химических наук, профессор, заведовал кафедрой аналитической химии Киевского университета. Окончил Киевский ...»

-- [ Страница 15 ] --

При потенціометричному титруванні 18-МФК аскорбіновою кислотою (АК) спостерігали чіткі перетини, які відповідають утворенню двох-, чотирьохелектронної та недосить чіткий перетин – шестиелектронної сині (ГПС). Окисно-відновні формальні потенціали двох- (ГПС-2) та чотирьохелектронної (ГПС-4) синей, розраховані за даними потенціометричного титрування 18МФК аскорбіновою кислотою при рН = 4, дорівнюють 0,73 та 0,31 відповідно.

Електронні спектри ГПС-2 та ГПС-4 мають характерні для відновлених молібденових ГПА структури Кеггіна смуги поглинання у видимій та ближній ІЧ ділянках спектра. Максимум основної смуги поглинання розчину двохелектронної сині при рН = 4 знаходиться при 790 нм, молярний коефіцієнт дорівнює 1,1710 моль лсм. Для чотирьохелектронної сині ці показники — 680 нм та 2,1610 моль лсм. Ці смуги,як правило, пов‘язують з посиленими через делокалізацію електронів d-d переходами B2 B1 та B2 E відповідно. У спектрах поглинання гетерополісиней присутнє плече в області 950 нм, смуги в цій області відносять до міжвалентних переносів електрона Mo Mo між октаедрами MoO6.

Таким чином, 18-молібдодифосфат (жовта форма) є достатньо сильним окисником, а його відновлені сині форми – відновниками, реакції окиснення – відновлення перебігають досить швидко, що дозволяє використовувати його як для визначення відновників, так і окисників. Показана також можливість одночасного визначення окисника і відновника в одній пробі.

Були розроблені достатньо чутливі прості СФ методики визначення АК в соках, фармпрепаратах, мясних виробах, одночасного визначення АК та нітрит-іонів у м‘ясних продуктах, парацетамолу (ПЦ) в фармпрепаратах, сумісного визначення ПЦ та АК. Розроблена також тестметодика визначення нітрит-іонів в інтервалі концентрацій від 20 до 500 мг/л та АК. Для цього запропоновано простий спосіб одержання тест-смужок на целюлозі для тест-визначення АК та нітрит-іонів.

с. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЯ ІОНІВ SC(III), GA(III) ТА IN(III) У ПРИСУТНОСТІ

ДЕЯКИХ О,О-ДИГІДРОКСИЗАМІЩЕНИХ АЗОБАРВНИКІВ

ПИСАРЕВСЬКА С., ДУБЕНСЬКА Л.

Львівський національний універистет ім. І. Франка, хімічний факультет, кафедра аналітичної хімії, вул. Кирила і Мефодія 6/8, 79005, м.Львів pysarevska_s@yahoo.com Відносно новим напрямом у електрохімічному аналізі є застосування органічних реагентів для визначення іонів металів. Основними перевагами вольтамперометричних методик з використанням органічних сполук різних класів є висока селективність та чутливість визначення.

Підвищення вибірковості аналізу зумовлене специфічною взаємодією чи розділенням піків іонів з близькими потенціалами відновлення в результаті утворення хелатів різної стійкості. Методики є високочутливими, а особливо низькі межі виявлення металів одержують при використанні попереднього адсорбційного нагромадження на електроді та каталітичних ефектів. Застосування комплексоутворення з електроактивними органічними реагентами дозволяє значно розширити можливості вольтам-перометричних методів для визначення іонів металів з потенціалами відновлення в далекій катодній області. Розроблено методики, які ґрунтуються на відновленні лігандів з утворених хелатів. Аналітичний сигнал, що реєструється, є пропорційним до концентрації комплексної сполуки і, відповідно, до концентрації іонів металу.

Метою цієї роботи було дослідження взаємодії іонів Sc(III), Ga(III) та In(III) з деякими о,о-дигідроксизаміщеними азобарвниками – еріохромом червоним В (ЕЧВ), еріохромом чорним Т (ЕЧТ), кальконом (КЛК) та кальцесом (КЛС) для розроблення вольтамперометричних методик їх визначення. Взаємодія іонів Sc(III), Ga(III) з усіма дослідженими азобарвниками та In(III) з ЕЧВ та ЕЧТ супроводжується зміною забарвлення розчинів та змінами у електронних спектрах поглинання. Утворені комплексні сполуки є електроактивними, відновлення яких характеризується виникненням нових піків на вольтамперограмах азобарвників. У випадку хелатів Sc(III) та In(III) реєструється один додатковий пік відновлення (Р'), тоді як відновлення Ga(III) з усіма дослідженими азобарвниками характеризується появою двох додаткових піків (Р' та Р''), які не спостерігаються за відсутності органічних реагентів. Нові піки (пік Р' у випадку систем Ga(III)– азобарвник) зумовлені відновленням ліганду з комплексної сполуки. Лінійна залежність між аналітичним сигналом та концентрацією металів дозволяє визначати їх з добрими метрологічними характеристиками. Такі характеристики для деяких систем наведені у таблиці.

Нами було досліджено вплив деяких катіонів та аніонів на вольтамперометричне визначення Sc(III), Ga(III) та In(III) з азобарвниками. Перевірена правильність вольтамперометричного визначення Sc(III), Ga(III) та In(III), розроблені методики їх визначення в модельних розчинах, сплавах та ґрунті.

КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ІОНІВ SC(III), GA(III) ТА IN(III) З ДЕЯКИМИ

О,О-ДИГІДРОКСИЗАМІЩЕНИМИ АЗОБАРВНИКАМИ

ПИСАРЕВСЬКА С., ДУБЕНСЬКА Л., ПЛОТИЦЯ С., ЛЕВИЦЬКА Г.

Львівський національний універистет ім. І. Франка, хімічний факультет, кафедра аналітичної хімії, вул. Кирила і Мефодія 6/8, 79005, м.Львів pysarevska_s@yahoo.com Дослідження комплексоутворення є важливим етапом при розробленні нових методик визначення, оскільки розуміння процесів, що відбуваються в системі дає можливість оптимізувати умови проведення аналізу і, як наслідок, покращити метрологічні та аналітичні характеристики.

Метою цієї роботи було дослідження хелатоутворення іонів Sc(III), Ga(III) та In(III) з еріохромом червоним В (ЕЧВ), еріохромом чорним Т (ЕЧТ), кальконом (КЛК) та кальцесом (КЛС).

Іони Sc(III) та Ga(III) утворюють комплексні сполуки з усіма дослідженими азобарвниками (R), про що свідчить зміна забарвлення розчинів органічних реагентів у присутності іонів металів та відмінність електронних спектрів поглинання R та систем R–Ме(ІІІ). Іони In(III) утворюють комплексні сполуки лише з ЕЧВ та ЕЧТ. Ознакою утворення хелатів іонів Sc(III), Ga(III) та In(III) з азореагентами є також реєстрація нових катодних піків, зміщених в область негативніших потенціалів відносно піків відновлення вільних азобарвників. Виникнення додаткових піків спричинене відновленням лігандів з комплексних сполук.

Для встановлення співвідношення компонентів в комплексних сполуках та оцінки стійкості хелатів використовували методи ізомолярних серій та молярних відношень у вольтамперометричному варіанті. Спектрофотометричні методи застосовували лише для дослідження Ga(III)– ЕЧВ, Ga(III)–КЛК та Sc(III)–КЛС, оскільки значне перекривання абсорбційних спектрів в області максимумів поглинання інших систем (за винятком хелатів Sc(III), Ga(III) та In(III) з ЕЧТ, що досліджені іншими авторами) унеможливлює їх використання. Встановлено, що іони Sc(III) з ЕЧВ, КЛК та КЛС, а In(ІІІ) з ЕЧВ, ЕЧТ утворюють комплексні сполуки із співвідношенням компонентів Ме:R=1:2 і приблизно однакової стійкості (загальна константа стійкості є в межах 10 -10 ). Хелати іонів Ga(III) з ЕЧВ утворюються при співвідношенні Ga:ЕЧВ=1:2, а з КЛК та КЛС – 1:3. Стійкість комплексних сполук Ga–КЛК та Ga–КЛС є на 3-5 порядків вищою, ніж стійкість Ga–ЕЧВ.

металів М(ОН)і, що входять до складу комплексів. Методом, розробленим Назаренком, було визначено, що в межах рН 4,5-5,5 участь у комплексоутворені беруть іони Sc та Ga. При рН в межах 7,5-8,9 іони Sc(ІІІ) та Ga(ІІІ) вступають в комплексоутворення у формі МеОН, а In(III) – у формі In(ОН)2. Також цим методом було обчислено кількість іонів Гідрогену, що витісняються іонами металів з іонів лігандів при утворенні комплексних сполук.

с. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького

НОВЫЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРНЫХ БЕНЗИНОВ И ЛЕГКИХ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ФРАКЦИЙ НА ОСНОВЕ ДИЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ХЕМОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Национальный технический университет «ХПИ», vasiliy-rudnev@mail.ru Диэлектрическая проницаемость является важной характеристикой бензинов, что подтверждается многочисленными публикациями и патентами по определению на ее основе важных свойств топлив, например, октанового числа. Однако интегральные свойства диэлектрометрической проницаемости часто препятствуют применению метода при изучении широкого спектра бензинов. Поэтому актуальным является разработка подхода по использованию диэлектрометрических измерений и других данных о физико-химическом составе бензинов и легких газоконденсатных фракций для классификации и идентификации образцов с применением хемометрических методов.

В данной работе предлагается новый подход к классификации бензинов и легких газоконденсатных фракций, который включает: (і) измерение значений диэлектрической проницаемости исходного образца; (іі) фракционную перегонку бензинов с отбором узких фракций в различных температурных диапазонах (в качестве температурных диапазонов отбора фракций были выбраны следующие: начало кипения – 75 °С, 75 – 120 °С, 120 – 190 °С); (ііі) измерение значений диэлектрической проницаемости полученных фракций; (iv) классификацию образцов с использованием кластерного анализа или обученных нейронных сетей. Для исследования были выбраны по 5 образцов товарных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, а также легких (бензиновых) фракции газовых конденсатов, добываемых на территории 7-и газоконденсатных месторождений Украины.

Применение предложенного подхода для классификации бензинов показало надежную дифференциацию товарных бензинов от легких фракций: все образцы были правильно отнесены к соответствующим группам. На основании диэлектрометрических данных исходных бензинов и их узких фракций удалось классифицировать товарные бензины по марке с погрешностью 4,5 %. Для классификации легких фракций по месту добычи исходного газового конденсата потребовалось использование дополнительных данных, таких как плотность и объемные доли узких фракций. Погрешность отнесения легких газоконденсатных фракций к месту их добычи в этом случае составила 14,3 %.

Результаты классификации бензинов и легких газоконденсатных фракций с использованием нового подхода сравнивались с результатами классификации по результатам исследования компонентного состава тех же образцов методом газожидкостной хроматографии. В последнем случае также удалось безошибочно отделить товарные бензины от легких газоконденсатных фракций. Ошибка при классификации товарных бензинов также составила 4,5%. Однако ошибка при классификации легких газоконденсатных фракций по месту добычи оказалась меньше и составила 5,7 %.

Предложенный подход является экспрессным и более дешевым по сравнению с классификацией на основе спектроскопических и хроматографических данных и может быть рекомендован для практического использования при контроле качества бензинов и в криминалистических исследованиях.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДІЇ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ ПРИ ПРОБОПІДГОТОВЦІ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Мікрохвильове та ультразвукове випромінювання успішно використовують для прискорення пробопідготовки при багатоелементному аналізі біологічних та медичних об‘єктів. Біологічні об'єкти, які мають органічну матрицю, традиційно складні для аналізу через низький вміст мікроелементів - забруднювачів і значності матричних впливів. Використання дії фізичних полів дозволяє значно скоротити час процесу аналізу та кількість реактивів. Будова та структура біомедичних зразків, кількісний та якісний склад білкової матриці, вміст внутрішньої вологи, визначають спосіб пробопідготовки та ефективність використання випромінювань різних видів. Класифікація аналізуємих проб, яка заснована на їх фізичному стані та обумовлена масовою часткою води, дозволила спрогнозувати реакційну здатність білкових матриць, характер і ступінь поглинання пробами мікрохвильової та ультразвукової енергії.Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 20 |
 


Похожие работы:

«ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Курсовая работа Синтез и рентгенографические исследования фаз, полученных в боросиликатных системах с висмутом и свинцом. выполнила студентка 314 группы Ефимова К.О. Научные руководители доцент, доктор химических наук, профессор Е.Л. Белоконева, ведущий научный сотрудник, доктор геолого-минералогических наук О.В. Димитрова Рецензент кандидат геол-мин. наук старший научный сотрудник Н.А.Ямнова Москва 2009 1 Оглавление: Стр. 3...»

«КафедраНовые материалы и технологии УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ Органическая химия Для специальности 150601.65 Материаловедение и технология новых материалов Дзержинский, 2010 г. УМК разработан _ Терехов Андрей Аркадьевич_ (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество разработчиков) Протокол заседания кафедры _ (название кафедры) № от 2010_ г. Заведующий кафедрой // (фамилия, имя, отчество) (подпись) СОГЛАСОВАНО Протокол заседания выпускающей кафедры _ № от 20 г....»

«ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра кристаллографии и кристаллохимии КУРСОВАЯ РАБОТА Корунд: основные свойства, кристаллогенезис, получение Студент Шипилова Елена Серафимовна группа 112 Научный руководитель Волкова Елена Александровна МОСКВА 2012г. Содержание Введение Разновидности корунда Происхождение и месторождения драгоценных корундов: рубинов и сапфиров Генезис кристаллов корунда Основные свойства Химический состав Кристаллическая структура Нахождение в природе Синтез корунда и его...»

«УДК 619:616-002.159 ГНИЕНИЕ ЖИВОГО ТЕЛА П.А. Кулясов, докторант кафедры ветеринарной патологии. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (Саранск), Россия Аннотация. Рак является смертельным заболеванием на поверхности Земли и способен образовываться и уничтожать живое существо. Весь растительный и животный мир в процессе своего исторического развития не только эволюционировал, но и боролся всю свою жизнь. На протяжении всего времени, отведенного природой на его развитие, он...»

«Garland Publishing, Inc. New York London 3 Б. Албертс Д. Брей Дж. Льюис М. Рэфф К. Робертс Дж. Уотсон МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ 2-е ИЗДАНИЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ В 3-х томах 1 Перевод с английского канд. биол. наук Т.Н. Власик канд. биол. наук В. П. Коржа, канд. биол. наук В.М. Маресина, Т.Д. Аржановой, Г. В. Крюковой под редакцией акад. Г. П. Георгиева, д-ра биол. наук Ю.С. Ченцова Москва Мир 1994 4 ББК 28.070 М75 УДК 576.32/36 Федеральная целевая программа книгоиздания России...»

«Введение Добрый день, уважаемые читатели! Мы снова встречаемся с вами на страницах моей новой книги, и сегодня речь пойдет об уже знакомом вам золотом усе, а точнее, о том, как он помогает спра виться с бессонницей. Я уже говорила в своих книгах, что у природы су ществует множество лекарственных растений, способ ных помогать человеку в самых разных ситуациях. Ле чение травами имеет богатейшую историю, уходящую корнями в такое далекое прошлое, что и представить невозможно. За многие века своего...»

«        НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ           Проект Разработка интегрированной национальной программы для рационального управления химическими веществами и реализации СПМРХВ в Республике Узбекистан был реализован при техническом содействии Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР) и финансовой помощи Трастового фонда Программы быстрого старта для СПМРХВ                                               Ташкент 2012 г.  2 Оглавление...»

«Анастасия Геннадиевна Красичкова Красноухие черепахи Настоящее издание адресовано широкому кругу любителей животных. В книге рассказывается об особенностях содержания в домашних условиях красноухих черепах, даются практические советы по кормлению и лечению наиболее распространенных заболеваний. Введение В настоящее время любители домашних животных держат в своих квартирах не только привычных кошек, собак, попугаев и хомячков, но и различных экзотов. Особенно популярны в последние годы различные...»

«Учебно-метод компл. Специальность 020201 Фундаментальная и прикладная химия Квалификация (степень) выпускника - специалист Нормативный срок освоения 5 лет Форма обучения – очная Махачкала 2011 г. согласовать: как на ваших 2 Содержание Стр. 1. Общее положение.. 3 2. Список рекомендуемых специализаций подготовки выпускников по специальности 020201-химия. 3 3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы.. 4 4. Учебный план.. 4 5. Примерные программы дисциплин. 11 6....»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.