WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 20 |

«1 Пятницкий Игорь Владимирович (1910-2000). “ Доктор химических наук, профессор, заведовал кафедрой аналитической химии Киевского университета. Окончил Киевский ...»

-- [ Страница 14 ] --
Львівський національний університет імені Івана Франкаe-mail: galyna_myhalyna@yahoo.com З розвитком промисловості невпинно зростають потреби у платиновмісній сировині і, зокрема, родію, цікаві і, навіть, унікальні властивості якого дозволяють використовувати його у хімчній, скляній промисловості, у техніці при виготовленні термопар для вимірювання високих температур, технічних дзеркал прецизійних вимірювальних інструментів, ювелврних виробів та ін. Проте висока технічна цінність родію, складність отримання та незначні його запаси у природі обмежують використання цього металу. Тому і надалі є необхідність контролю вмісту цього металу у відходах виробництва з подальшою їх утилізацією та природних об‘єктах з використанням простих та доступних методів аналізу. До таких методів можна віднести спектрофотометричні, адже вони, зазвичай, не потребують дорогої апаратури та реагентів і можуть застосовуватися у більшості лабораторій.

Для визначення родію, нами вперше використано флавоноїди, зокрема морин. Як було у слаболужному середовищі, а максимальна різниця оптичних густин (А) спостерігається при рН=8 і не змінюється впродовж години. На електронних спектах світлопоглинання спостерігається поява нового максимуму світлопоглинання при 305 нм, який зростає як при збільшенні концентрації морину так і родію(ІІІ). Крім того максимум абсорбції при 392 нм, який характерний і для самого розчину морину, зменшується. Величина аналітичного сигналу лінійно залежить від концентрації іонів родію(ІІІ) у розчині в межах 0,08-1,50 мкг/мл, що дає можливість розробити нову методику спектрофотометричного визначення цього металу в складних об‘єктах.

Досліджено вплив концентрації та природи деяких аніонів, які часто використовують в якості середовища або як маскуючі агенти та вибірковість розробленої спектрофотометричної методики визначення даного металу в присутності іонів металів, більшість з яких зустрічаються в реальних об‘єктах.

Апробацію розробленої методики здійснювали при визначенні родію у родійвмісних резисторах, які часто використовуються у промисловості для зниження напруги. Вплив супутніх іонів, таких як Fe, Cu, Ag, Pd, які при високих концентраціях заважаюли визначенню іонів родію(ІІІ) з морином, усували застосовуючи ЕДТА. Правильність спектрофотометричного визначення родію(ІІІ) з морином перевіряли використовуючи вольтамперометричні методи його визначення у присутності азобарвників. Одержані дані добре корелюють та узгоджуються з вмістом родію вказаним у паспорті досліджуваного резистора (Sr= 0,07).

с. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького

ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНІ СЕНСОРИ НА ВОДОРОЗЧИННІ ВІТАМІНИ ГРУПИ

ПАНАСЮК Н.В., БУБЕЛЬ Т.О., СТЕПНЕВСЬКА Я.В., ТКАЧ В.І.

Державний вищий навчальний заклад Український деражвний хіміко-технологічний університет Існує багато методик кількісного визначення вітамінів з різноманітними аналітичними реагентами, також відомі хроматографічні методи з використанням різних аналізаторів: кулонометричних, оптичних, флуорометричних, вольтамперометричних та інших. Хроматографічні методи досить коштовні, тому мають обмежене використання. В цьому випадку прямий іонометричний аналіз є альтернативою дорогим методам.

На водорозчинні вітаміни групи В (тіаміна хлорид гідрохлорид (В 1), піридоксина гідрохлорид (В6), рибофлавіна гідрохлорид (В2), гідрохлоридна сіль нікотинової кислоти (РР), біотин (Н) та вітамін В12) було розроблено іонометричні сенсори з використанням в якості аналітичного реагента структури Велса-Доусона ((NH4)6Р2Mо18O62*14Н2О).

Амперометричним титруванням та спектрофотометричними методами (методом ізомолярних серій та методом насичення) встановлене мольне співвідношення між компонентами електродноактивних речовин сенсорів: для вітаміну В1 воно складає 1:3, для інших вітамінів – 1:6.

За допомогою УФ-спектроскопії визначено асоціативний тип зв‘язку між гетерополіаніоном структури Велса-Доусона Р2Mо18O62 та катіонами відповідних вітамінів.

Методом змішаних розчинів визначено коефіцієнти потенціометричної селективності на іонометричні сенсори, оборотніх до катіонів вітамінів групи В.

Розроблені сенсори мають досить велику межу виявлення, що дозволяє їх використовувати для 10 – 10 г речовини. Роботу іоносенсорів було апробовано на субстанціях вітамінів та реальних об‘єктах (вітамінізовані пивні дріжджі та крем-скраб для обличчя Травель).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ В ДВУХФАЗНЫХ

ЭКСТРАКЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Воронежская государственная технологическая академия, Военный авиационный инженерный университет korenman@vgta.vrn.ru Для экстракции органических соединений из водных сред традиционно применяются гидрофобные растворители, например, алифатические спирты, алкилацетаты. Однако в отношении аминокислот они малоэффективны, например, степень извлечения триптофана из ферментационных растворов этими растворителями не превышает 15 %. Для достижения практически полного (97 %-ного и более высокого) извлечения целевых компонентов применяются последовательные экстракции, в результате получение концентрата становится длительным и трудоемким процессом.

В последнее время для экстракции органических соединений из водных сред все большее применение находят частично или полностью смешивающиеся с водой растворители, например, низшие спирты и эфиры. Помимо непосредственной экстрагирующей активности, они отличаются тем, что возможно определение аналитов непосредственно в экстрактах, отсутствует стадия реэкстракции.

Незаменимые аминокислоты (тирозин, триптофан, фенилаланин) применяются в пищевой и фармацевтической промышленности как добавка для улучшения качества несбалансированных белков и фуража.

Для экстракции тирозина, триптофана и фенилаланина из водного раствора применяли бинарную и тройную смеси гидрофильных растворителей изопропиловый спирт этилацетат и изопропиловый спирт этилацетат – ацетон. Для получения сопоставимых коэффициентов распределения (D) аминокислоты экстрагировали в идентичных условиях: температура 20 1 С, рН водного раствора 5. Установлено, что коэффициенты D аминокислот зависят от соотношения мольных долей компонентов в смеси растворителей. Ранее нами оптимизирован состав тройной смеси растворителей методом симплекс-решетчатого планирования эксперимента.

Необходимое условие применения гидрофильных растворителей в качестве экстрагентов из водных растворов – введение в водную фазу электролита, снижающего растворимость распределяемого соединения в воде вследствие гидратации. Установлено, что сульфат лития – наиболее эффективный высаливатель аминокислот, практически нерастворимый в применяемых экстрагентах. После расслаивания системы экстракт отделяли, переносили в ячейку для титрования и определяли содержание тирозина, триптофана и фенилаланина в равновесной органической фазе методами кондуктометрического или потенциометрического титрования.

Коэффициенты распределения тирозина, триптофана и фенилаланина составили соответственно 367, 458, 390. Минимально определяемые концентрации аминокислот на уровне 0, – 0,015 мг/см.

Кондуктометрические измерения проводили в стандартной ячейке с платиновыми электродами. Постоянную ячейки находили с применением раствора KCl по известной методике. Потенциометрическое титрование экстрактов осуществляли на высокоомном потенциометре по кислотно-основному механизму с применением цепи с переносом заряда.

Разработанный нами способ определения тирозина, триптофана и фенилаланина характеризуется экспрессностью и простотой осуществления, рекомендуется для практически полного извлечения аминокислот из водных растворов и их надежного определения непосредственно в концентрате, минуя стадию реэкстракции.

с. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького

АНАЛИЗ ФЕРРАТНЫХ РАСТВОРОВ ПРЯМЫМ ТИТРОВАНИЕМ ХРОМИТОМ НАТРИЯ

Украинский государственный химико-технологический университет 49005, Днепропетровск, пр.

Расширение сфер применения соединений железа(VI) и усовершенствование методов их синтеза приводит к потребности в новых надежных способах анализа ферратных растворов.

Наиболее распространенная из существующих аналитическая методика, известная как метод Шреера-Томпсона-Оккермана [1], создавалась для кристаллических ферратов и применительно к растворам имеет ряд недостатков и ограничений, описанных нами ранее [2].

8 – 16 М NaOH нами применен титриметрический анализ с использованием тетрагидроксохромита натрия в качестве титранта. Установлено, что реакция между анионами феррата и хромита, протекающая по следующей схеме: Fe(VI) + Cr(III) Fe(III) + Cr(VI), полностью отвечает требованиям, выдвигаемым в титриметрии. Характерное изменение окраски анализируемого раствора в процессе титрования послужило основой для создания экспрессной методики с визуальной фиксацией точки эквивалентности (т.э.) (табл.).

Для более четкой фиксации т.э. приведенной реакции использованы электрохимические методы анализа, такие как потенциометрическое титрование и амперометрическое титрование с одним и двумя индикаторными электродами (табл.).

Таблица. Сравнительная характеристика методик анализа ферратных растворов Экспрессное титрование с визу- -4 - альной фиксацией т.э.

Амперометрическое титрование с -5 - одним индикаторным электродом Амперометрическое титрование с Из анализа табличных данных видно, что предложенные методики обладают хорошими метрологическими характеристиками. Все они отличаются доступностью и простотой выполнения.

При этом визуальное титрование превосходит остальные по времени проведения анализа, а методика амперометрического титрования с одним индикаторным электродом охватывает больший диапазон концентраций определяемого иона.

1. Schreyer J.M., Thompson G.W., Ockerman L.T. Oxidation of Chromium(III) with Potassium Ferrate(VI) // Anal. Chem. – 1950. – Vol. 22, № 11. – Р. 1426 – 1427.

2. Супрунович В.И., Павлова О.В., Головко И.Д., Головко Д.А. Экспрессный метод определения ферратов в щелочной среде с помощью гидроксокомплексов хрома(III) // Вопр. химии и хим.

технологии. – 2009. - №6. – С.83 – 87.

ОКИСНО-ВІДНОВНІ ТА СПЕКТРОСКОПІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 18МОЛІБДОДИФОСФАТУ. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОВНИКІВ ТА ОКИСНИКІВ.

Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара galinka83@gmail.com Визначенню відновників останнім часом аналітики приділяють багато уваги через їх широке використання в харчовій промисловості у якості антиоксидантів, в аналізі фармацевтичних препаратів, рослинної продукції тощо.

Зворотне відновлення 12- молібдофосфату не є досить вдалим реагентом для цих цілей через невелику швидкість реакцій. 18-молібдодифосфат P2Mo18O62 (18-МФК) є похідним 6молібдофосфатного PMo12O40 гетерополіаніона (ГПА), від двох молекул якого відщеплено два фрагменти Мо3О9 Він зберігає ряд властивостей ГПА структури Кеггіна, але є більш сильним окисником завдяки наявності в структурі двох кілець із Мо(VI), відновлюючись ступінчасто до 2е, 4-е та 6-е синіх ГПА. Це дає можливість використовувати його для визначення широкого ряду відновників і, завдяки здатності ГПА до зворотнього окиснення, для визначення окисників. На жаль, даних про спектроскопічні характеристики відновлених похідних 18-МФК, їх поведінку в розчинах залежно від кислотності не знайдено, невідомі величини молярних коефіцієнтів світлопоглинання.Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 20 |
 


Похожие работы:

«Проблемы образования в области химии и технологии растительного сырья ХИМИЯ ИЗОПРЕНОИДОВ. ГЛАВА 5. МОНОТЕРПЕНЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)* © В.В. Племенков Казанский медицинский университет, ул. Бутлерова, 49, Казань, 420012 (Россия) E-mail: plem-mu@mi.ru Мы продолжаем публикацию избранных глав новой книги В.В. Племенкова Химия изопреноидов. Вашему вниманию предлагается вторая часть пятой главы этого пособия. 5.4. Химические свойства монотерпенов Монотерпены как объекты химического исследования привлекли к...»

«-1ЖИЗНЬ и КВЧ ИЗЛУЧЕНИЕ. Жизнь и электромагнитные поля. Ефремов Ю.И. 1. История КВЧ. обзорная статья. 2. Действие КВЧ на живые объекты. 3. Некоторые эффекты КВЧ. 4. Лечебное действие КВЧ. 5. КВЧ акупунктура. 6. Зоны Захарьина – Геда. 7. Заметки. 8. Жизнь и электромагнитные поля. /в меню/ Электромагнитные поля составляют неотъемлемую часть факторов, при воздействии которых, формировалась живая природа. Электрические, электрохимические, электробиологические процессы являются необходимой частью...»

«Аннотация Книга представляет собой научно-художественную биографию великого русского советского ученого и мыслителя, академика Владимира Ивановича Вернадского (1863—1945). Геохимик и минералог в начале своего пути, В. И Вернадский в дальнейшем создал целостную картину развития нашей планеты, увязав в своей теории данные геологии с наукой о жизни и человеке. Настоящее издание посвящено 125-летию со дня рождения всемирно известного ученого. Содержание I 5 Глава 1 5 Глава II 14 Глава III 30 Глава...»

«Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление подготовки 020400.68 Биология Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология Квалификация Магистр Самара 2011 Содержание Стр. Общие положения 1. 3 2. Компетентностно-квалификационная характеристика 5 выпускника магистратуры по направлению 020400.68 Биология, магистерская программа Биохимия 3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 7 результате освоения ООП по направлению подготовки...»

«Сегодня, полагаясь на фармакологию и врачей, неко торые из нас стали забывать о том, что лечит Природа, а медицина ей лишь помогает. Со многими заболевания ми организм в состоянии справиться сам, поскольку обладает естественными защитными силами. Надо только вовремя поддержать его, и самыми надежными помощ никами в этом могут стать лекарственные растения — неоднократно испытанные средства, применявшиеся для лечения. Давно доказано, что практически все лекарственные растения, которые сейчас...»

«Согласовано: Утверждаю: зам.директора по УВР Директор школы _ Л.В.Хмель _ Г.А.Котова Рабочая программа по химии для 8-9 классов 2 часа в неделю учитель химии Г.А.Котова 2013-2014 учебный год Пояснительная записка Рабочая программа по учебному предмету Химия, 8-9 класс составлена в соответствии требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 09.02.1998 №322) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ, примерной программы основного...»

«СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ СТАВРОПОЛЬ 2011 УДК 167.2+316.614 ББК 87.6 П 78 Рецензенты: Кирищиева И.Р., д-р экон. наук, доцент Ростовский государственный университет путей сообщения (г.Ростов-на-Дону). Красина И.Б., д-р. тех. наук, профессор, ГОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет (г.Краснодар). Скорев М.М., д-р экон. наук, профессор, Ростовский государственный университет путей сообщения (г.Ростов-на-Дону). Титаренко И.Н., д-р филос. наук, доцент,...»

«Анал итическая химия – новы е метод ы и возможности Съезд аналитиков России и Школа молодых ученых 26-30 апреля 2010 г. Москва (пансионат Клязьма), 2010 г. 1 Устные и стендовые доклады (сортировка по авторам) Оргкомитет: Ю.А.Золотов, Ю.А.Карпов, В.П.Колотов (сопредседатели), В.И.Широкова (ученый секретарь), И.В.Болдырев, К.В.Григорович, М.М.Залётина, И.Н.Киселева, Л.Н.Москвин, Б.Ф.Мясоедов, Б.Я.Спиваков, О.А.Шпигун, Л.К.Шпигун, А.В.Харюткин. Рабочая группа: Н.В.Грачева, Т.А.Нестеренко,...»

«За внешней экзотерической оболочкой многовекового солнцепоклонничества лежит скрытое, воистину эзотерическое познание о Черном Солнце и загадочной энергии Vril. Знание доступное только для посвященных, избранных сосудов способных вместить в себя фиолетовое излучение, для обретения Высшего Я, путем трансмутации человеческой самости в Высшую Самость Мага и Сверхчеловека. Сказители древних Вед, индусские и тибетские Гуру, древнегреческие философы и мистики, средневековые европейские алхимики и...»

«ПРОГРАММА вступительного испытания по направлению подготовки 35.06.01 – сельское хозяйство для поступающих на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (поступающие на данное научное направление подготовки имеют возможность в процессе обучения защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по следующим научным специальностям: 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство; 06.01.04 – агрохимия; 06.01.05 - селекция и...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.