WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 20 |

«1 Пятницкий Игорь Владимирович (1910-2000). “ Доктор химических наук, профессор, заведовал кафедрой аналитической химии Киевского университета. Окончил Киевский ...»

-- [ Страница 11 ] --

Іони Co(II), Cu(II), Ni(II) збільшують інтенсивність ХЛ, яка корелює зі швидкістю розкладання ПМСК у відповідних умовах. Показана можливість та розроблені методики ХЛ визначеня Co(II) та Cu(II) з Сн=1,510 та 5,310 мкг/мл відповідно.

РІДИННА КАПІЛЯРНА МІКРОЕКСТРАЦІЯ ДИ-Н-БУТИЛФТАЛАТУ

Київський національний університет ім.Тараса Шевченка м.Київ, e-mail: mzuy@univ.kiev.ua Фталати (діестери фталевої кислоти) широко застосовують як пластифікатори полімерних матеріалів, при виробництві пестицидів, фарб, резинових виробів, будівельних матеріалів, косметичних засобів. Вміст їх в кінцевих промислових виробах може досягати 40Фталати не утворюють хімічних зв‘язків з полімером, тому вони здатні поступово мігрувати з різних матеріалів у довкілля. При використанні та утилізації полімерних та інших виробів фталати можуть потрапляти у воду, грунт, повітря, харчові продукти та організм людини. Висока термо- та фото- стабільність фталатів та їх стійкість до гідролізу в нейтральних середовищах може призводити до їх значного вмісту в різних об‘єктах.

Фталати є токсичними речовинами, вони проявляють мутагенну, канцерогенну та тератогенну дію. Найбільш токсичними фталатами за літературними даними є ди-2етилгексилфталат (2-ЕГФ) та ди-н-бутилфталат (ДБФ). ГДК цих фталатів у питній воді дорівнює 1-6 мкг/л [1]. Безперечно, для визначення мікрокількостей аналіту потрібно застосовувати високоефективні методи відділення та концентрування. Одним з таких методів є рідинна капілярна мікроекстракція (РКМЕ). Принцип РКМЕ полягає в екстракції аналітів з водних або інших розчинів через тонкий шар органічного розчинника, іммобілізованого в порах мембранного полімерного капіляра в розчин акцептора, що знаходиться всередині капіляра. Екстракт аналіту використовується безпосередньо для аналізу хроматографічними методами: ГХ, ВЕРХ або капілярного електрофорезу. Цей метод – простий, дешевий, дозволяє суттєво зменшити кількість органічного розчинника, забезпечує високу ступінь концентрування за рахунок обмінних дифузійних процесів між фазами.

Показана можливість використання рідинної капілярної мікроекстракції ДБФ з водних розчинів з подальшим його ГХ/ПІД визначенням. Для мікроекстракції був застосований мембранний поліпропіленовий капіляр, що мав такі характеристики: внутрішній діаметр мм; товщина стінок -0,3 мм;, розмір пор - 0,2 мкм.* Оптимізовані умови мікроекстракції ДБФ. Доведено, що найбільш ефективно відбувається мікроекстракція толуолом або гексаном.

Досліджений вплив часу мікроекстракції та швидкості перемішування водного розчину на аналітичний сигнал. Показано, що для концентрацій ДБФ менше 0,3 мг/л екстракційна рівновага досягається за 10-20 хв., а швидкість перемішування водного розчину 900-1000 об/хв. є оптимальною. Діапазон визначуваних концентрацій ДБФ становить 0,01-1 мг/л, межа виявлення за 3s-критерієм – 0,4 мкг/л. Розраховані кількісні характеристики мікроекстракції ДБФ.

Коефіцієнти концентрування досягають величин 350-1000, ступінь вилучення дорівнює 45-70% відповідно. Розроблену методику РКМЕ планується застосувати для відділення та концентрування ДБФ з водних розчинів та біологічних рідин з подальшим його ГХ визначенням.

* Мембранні поліпропіленові капіляри, що використані в дослідженні, були люб‘язно надані нам фірмою „Membrana GmbH (Wuppertal, Germany) 1. A.Penalver, E.Pocurull, F.Borrull, R.M.Marce.//Journal of Chromatography A. 2000, 872, pp.191-201.

с. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького

ЗАСТОСУВАННЯ ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ

ІОННИХ АСОЦІАТІВ ГЕТЕРОПОЛІКИСЛОТ З КАТІОННИМИ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, olegzuy@hotmail.com Для вивчення комплексоутворення в хемілюмінесцентних (ХЛ) реакціях А.К. Бабко запропонував використовувати і використав [1] фізико-хімічний аналіз, що широко застосовується для дослідження комплексоутворення в розчинах [2]. В якості властивостей системи були обрані такі характеристики ХЛ реакцій, як сума виділеного світла ( ) та його максимальна інтенсивність (Imax). Школою А.К. Бабка метод фізико-хімічного аналізу застосований і розвинений для вивчення взаємодій різних компонентів у розчинах між собою, в результаті цих взаємодій посилюється чи послаблюється хемілюмінесценція з ХЛ індикаторами [3-6], причому для швидких спалахоподібних ХЛ реакцій залежності, отримані із застосуванням суми світла, виявились ідентичними залежностям, отриманим при застосуванні Imax.

Нами досліджено утворення іонних асоціатів (ІА) катіонних поверхнево-активних речовин (КПАР) з гетерополікислотами (ГПК). Реакція ГПК з КПАР відбувається у водному розчині з ступінчастим утворенням ІА у вигляді осаду, який сорбується при фільтруванні на целюлозному фільтрі і детектується ХЛ методом на його поверхні, також використовуючи та Imax як властивості системи при реакції з люмінолом. Перші наші результати з цього питання представлені в [7]. Застосовуючи метод зсуву рівноваги, нами з‘ясовано, що при рН 1,7 у розчині між додецилпіридиній бромідом (ДДПБ) та H4PVMo11O40 утворюється нейтральний ІА складу 4:1. Використовуючи метод молярних відношень, нами підтверджено склад комплексу при рН 1,7 (ДДП)4PVMo11O40, а при рН 1,0 методом молярних відношень знайдено, що стехіометрія взаємодії становить [ДДП]:[PVMo] = 3:1, тобто утворюється сполука (ДДП)3НPVMo11О40 тому, що в більш кислих розчинах відбувається часткова протонізація ванадомолібдофосфатної кислоти. Однак аналогічне вивчення взаємодії ванадомолібдоарсенатної ГПК з КПАР при рН 1,0 методом молярних відношень показало, що в цьому випадку при взаємодії тетрадецилпіридинію (ТДП) з ГПК утворюється не кисла, а середня сіль (ТДП)4AsVMo11O40, що свідчить про легке відщеплення і заміну всіх чотирьох протонів у сполуці Н4AsVMo11О40.

У випадку молібдосилікатної ГПК [8] методом зсуву рівноваги та молярних відношень при рН 1, встановлено утворення сполуки з цетилтриметиламонієм (ЦТ) складу (ЦТ)4SiMo12O40. В умовах методики аналізу для зниження межі виявлення Si та нівелювання впливу іонів Р, As, Ge застосоване подальше підкислення розчину до = 0,5 M. Методом молярних відношень показано, що навіть в умовах великого надміру сірчаної кислоти на паперовому фільтрі осаджується і далі викликає світіння люмінолу нейтральна сполука (ЦТ)4SiMo12O40. Взаємодія між КПАР і ГПК проходить ступінчасто: спочатку, при недостатній кількості КПАР, утворюються сполуки (ЦТ)Н3SiMo12O40, (ЦТ)2Н2SiMo12O40, (ЦТ)3НSiMo12O40; далі – (ЦТ)4SiMo12O40, яка найбільш кількісно осаджується на фільтрі, викликаючи найбільшу суму світіння в реакції з люмінолом. Далі, при збільшенні концентрації КПАР, сума світіння знижується, очевидно, у зв‘язку з утворенням сполук типу [(ЦТ)5SiMo12O40]+, [(ЦТ)6SiMo12O40]2+ і т.д., що є позитивно зарядженими і здатними проходити у фільтрат.

Таким чином, застосування принципів фізико-хімічного аналізу дозволило дійти певних висновків стосовно складу аналітичних форм, які застосовуються в гетерогенно-хемілюмінесцентному аналізі.

1. Бабко А.К. // Журн. неорг. химии. – 1962. – Т. 7, № 3. – С.454-462. 2. Бабко А.К. Физико-химический анализ комплексных соединений в растворах. – К.: Изд-во АН УССР, 1955. – 328 с. 3. Луковская Н.М., Богословская Т.А. // Журн. аналит. химии. – 1974. – Т. 29, № 4. – С. 674-681. 4. Луковская Н.М., Богословская Т.А. // Укр.

хим. журн. – 1975. – Т. 41, № 5. – С. 529-534. 5. Луковская Н.М., Богословская Т.А. // Журн. аналит. химии. – 1981. – Т. 36, № 5. – С. 961-967. 6. Луковская Н.М., Богословская Т.А. // Укр. хим. журн. – 1985. – Т. 51, № 7. – С. 746-749. 7. Zui O.V., Birks J.W. // Anal. Chem. – 2000. – V. 72, № 7. – P. 1699-1703. 8. Зуй О.В. // Вопросы химии и химической технологии. – 2004. – № 5. – С. 9-13.

ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ФОСФОРУ У ВОДАХ ТА БІОРІДИНАХ

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, пр. Гагарина, Визначення ортофосфату та його неорганічних і органічних похідних у суміші є важливою задачею при аналізі природних та біологічних зразків, враховуючи дуже велику кількість процесів, у яких приймають участь форми фосфору у біологічних і екосистемах.

При цьому існує ряд незадовільно вирішених завдань. Існуючі методики на дають змоги точно визначати фосфат у присутності легкогідролізуючих сполук фосфору(V) і легкогідролізуючих сполук фосфору(V) у присутності фосфату через тривалість запропонованих реакцій, високу кислотність та концентрацію молібдату. Розроблено декілька варіантів методик визначення ортофосфату у присутності легкогідролізуючих сполук із застосуванням реакції утворення іонних асоціатів (ІА) 12-молібдофосфату (12-МФК) з поліметиновими барвниками (ПБ), які кардинально вирішують цю проблему. Реакція утворення ІА перебігає миттєво. Окрім цього після утворення ІА при рН 0,7 він вже не розкладається при доведенні рН до 5,0 на відміну від 12-МФК. Оскільки при цьому рН гідроліз сполук фосфору є незначним, то є можливість визначати фосфат у присутності навіть такої лабільної речовини як креатинфосфат. Іншим новим запропонованим прийомом є проведення реакції при низьких температурах. У той час як утворення 12-молібдофосфорної сині при t10 C припиняється, швидкість реакції утворення ІА в таких умовах є задовільно високою. При цьому більшість лабільних сполук P(V) гідролізують набагато повільніше. Показано, що у присутності тартратної кислоти можна запобігти утворенню ІА з ізополімолібдатами навіть при рН 1-3. Проведення реакції утворення ІА при рН 3 теж дозволяє суттєво зменшити гідроліз більшості сполук фосфору.

Пряме визначення форм фосфору у присутності великих надлишків фосфату є неможливим.

Для вирішення цього завдання запропоновано використовувати попереднє сорбційне відокремлення ортофосфату на пінополіуретані. Сорбція ортофосфатів є можливою у вигляді відновлених чи окиснених гетерополікомплексів (ГПК), або у вигляді ІА 12-МФК з ПБ. Показано, що при цьому не відбувається гідроліз неорганічних конденсованих фосфатів, аденозинфосфатів та фенілфосфату. Визначення форм фосфору стає можливим навіть у 100-кратному надлишку фосфат-іонів.

Значного покращення чутливості визначення фосфору, або його сполук після їх розкладення вдалося досягти за допомогою використання нових аналітичних ефектів, які були знайдені при вивченні властивостей ІА ПБ з ГПА. Це зменшення інтенсивності люмінесценції, а також одночасне підвищення інтенсивності розсіяного світла при утворенні ІА, вибіркове окиснення надлишку незв`язаних у ІА іонів барвника.

Запропоновані реакції застосовано для розробки спектрофотометричних та послідовнонжекційних методик визначення ортофосфату і його форм у природних водах, в ін‘єкціях лікарських препаратів, слині та сироватці крові.

с. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БОРНОЙ КИСЛОТЫ С ПОЛИОЛАМИ.

Московский государственный областной университет Москва, ул. Радио д.10а;

Целью работы был поиск удобных путей лабилизации борной кислоты в реакциях е с органическими реагентами. В качестве способа лабилизации мы выбрали переведение е в комплексы.с полиолами.

В присутствии полиолов резко возрастает кислотность Н3ВО3 (от рКа 9-10 самой Н3ВО3 до рКа 6-7 борополиольного комплекса), настолько, что в присутствии маннита, глицерина, сорбита и др. становится возможным прямое алкалиметрическое е титрование. Можно предположить, что активация борной кислоты может быть связана с изменением е стереохимической формы – переходом в тетраэдрическую.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 20 |
 


Похожие работы:

«БИОХИМИЯ Программа дисциплины федерального компонента цикла обще-профессиональных дисциплин ОПД.Ф.03 для студентов, обучающихся по специальности 032101.65 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ НАПРАВЛЕНИЯ 032100.62ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ИРКУТСК – 2011 Программа рассмотрена на заседании Программа утверждена и рекомендована кафедры ЕН с курсом МБД Научно-методическим советом Протокол № от _ Иркутского филиала ФГБОУ ВПО Зав. кафедрой РГУФКСМиТ Протокол № от _ А.М.Садовникова Председатель НМС _...»

«Серия: III Рейх. Мифы и правда Издательство: Яуза-Пресс 2008 г. Нацисты пытались регламентировать все стороны жизни подданных Третьего Рейха, в том числе и самые интимные, потаенные области человеческих взаимоотношений. Под жесткий контроль попало все: добрачные половые связи, супружеская жизнь, рост рождаемости и качество новорожденных, проституция и гомосексуализм. Целью такой политики было разведение элитного человеческого материала - будущей расы господ, призванной править миром. Это...»

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОХИМИИ Материалы Всероссийского совещания (с участием иностранных ученых), посвященного 95-летию со дня рождения академика Л.В.Таусона 22-26 октября 2012 г. г. Иркутск ТОМ 3 ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАГЕНИЯ РУДНО-МАГМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ГИС-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ И ОЦЕНКЕ РУДНЫХ РАЙОНОВ И МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. Иркутск 2012...»

«... пребывает вечно Письма П.А.Флоренского, Р.Н.Литвинова, Н.Я.Брянцева и А.Ф.Вангенгейма из Соловецкого лагеря особого назначения в четырех томах II Международный Центр Рерихов Мастер-Банк Москва, 2012 УДК 947:82-6 ББК 63.3(2) Ф73 Флоренский П.В. Ф73.Пребывает вечно: Письма П.А.Флоренского, Р.Н.Литвинова, Н.Я.Брянцева и А.Ф.Вангенгейма из Соловецкого лагеря особого назначения. В 4 т. Т. 2 / Авт.-сост. П.В.Флоренский; Комм. П.В.Флоренский, И.С.Жарова, Л.В.Милосердова, А.И.Олексенко,...»

«ГИДРО- И ПНЕВМОАВТОМАТИКА Учебно-методический комплекс по дисциплине для студентов направления бакалавриата 220200.62 Автоматизация и управление и специальности 220301.65 Автоматизация технологических процессов и производства всех форм обучения Самостоятельное учебное электронное издание Сыктывкар 2012 УДК 621.22 ББК 31.56 Г46 Рекомендован к изданию в электронном виде кафедрой теплотехники и гидравлики Сыктывкарского лесного института 11 мая 2012 г. Утвержден к изданию в электронном виде...»

«Содержание: 1. Введение 2. Инерционная сепарация пыли 3. Особенности конструкции циклона 4. Циклоны тридцатых годов ХХ века 5. Циклоны сороковых - начала пятидесятых годов ХХ века 6. Циклоны 70-х годов ХХ века 7. Особенности работы циклона 8. Существенные характерные особенности движения пылевой смеси в циклоне 9. Пути...»

«Советы бывалых огородников или как повысить плодородие с помощью ЭМ-технологии УЛАН-УДЭ 2010 Советы бывалых огородников или как повысить плодородие с помощью ЭМ-технологии Составитель: к. т. н., исполнительный директор НПО АРГО-ЭМ1, Л. Г. Креккер Научный редактор: ген. директор НПО АРГО-ЭМ1 Е. В. Халтурин СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Советы бывалых огородников 2. Спрашивали – отвечаем 3. Решение проблем огорода без химии ВВЕДЕНИЕ Смесь глины, песка, органических остатков и минералов, даже в нужной...»

«1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) и авторской программы И.Н.Пономарёвой. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.