WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |

«1 Пятницкий Игорь Владимирович (1910-2000). “ Доктор химических наук, профессор, заведовал кафедрой аналитической химии Киевского университета. Окончил Киевский ...»

-- [ Страница 1 ] --

Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ПЯТНИЦКИЙ1

Пятницкий Игорь Владимирович (1910-2000).

“ Доктор химических наук, профессор, заведовал кафедрой аналитической химии Киевского университета.

Окончил Киевский университет, работал там же. Участник Великой Отечественной войны. В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1959 – докторскую. Заведующий кафедрой с 1960 г.

Исследовал комплексы металлов с оксикислотами и многоатомными спиртами, экстракцию ионов металлов монокарбоновыми кислотами в присутствии аминов. Много внимания уделял исследованию и аналитическому использованию разнолигандных и разнометальных комплексов.

Руководил исследованиями по полярографии, потенциометрии, но особенно по фотометрии. Опубликовал около 400 работ. Автор и соавтор учебников и учебных пособий 3 монографий, под его руководством защищены 33 кандидатские диссертации. В числе его книг учебники: "Количественный анализ", написанный совместно с А.К. Бабко (5 изданий); "Аналитическая химия" (на украинском языке); "Теоретические основы аналитической химии" (1979). Монография о маскировании и демаскировании вышла в серии "Аналитические реагенты" АН СССР. Был заместителем председателя координационного совета по аналитической химии АН УССР, членом НСАХ.” Из книги Ю.А. Золотова "Кто был кто в аналитической химии в России и СССР".М., c. Тези доповідей (10-13 жовтня 2010 р. м.Київ) І.В.П’ЯТНИЦЬКИЙ - ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ЛЮДИНА Історія Київського національного університету імені Тараса Шевченка знає багато славетних особистостей, діяльність яких відома не лише в Україні, а й у всьому світі. Це Т.Шевченко, М. Максимович, М.Грушевський, М. Драгоманов, М. Костомаров, митрополит Ілларіон, В.Антонович. До їх числа належить і сузір'я вчених, що зробили вагомий внесок в розвиток хімії: С. Реформатський, В.Яворський, А.Бабко, В.Ізбеков, А.Пилипенко, А.Кіпріанов, Ю.Делімарський, В.Єременко, А.Голуб, Ф.Бабічев.

До цього переліку з повним правом слід додати ім'я Ігоря Володимировича П’ятницького, професора, доктора хімічних наук, завідувача кафедрою аналітичної хімії з 1960 по 1985 рік, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки та премії імені Л.В.Писаржевського НАН України.

І.В.П’ятницький як вчений і педагог широко відомий не лише в Україні, а й за її межами. Творчий доробок І.В.П’ятницького в розвиток сучасної аналітичної хімії складається з 15 підручників та учбових посібників, 3 монографій, 80 доповідей на наукових конференціях та близько 400 друкованих наукових праць.

Під його науковим керівництвом виконано 33 кандидатські дисертації.Народився Ігор Володимирович П’ятницький 5 листопада 1910 року в місті Києві. Батько його, Володимир Іванович П’ятницький (1874-1922), викладав математику в реальному училищі, що знаходилось на вулиці Тимофієвській (тепер Коцюбинського). Мати, Гертруда Густавовна (1884-1965), була домогосподаркою.

Л.Коломієць, Л.Пилипенко Хімія. Біологія., № 45 (105), с. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького В 1927 році І.В.П’ятницький закінчив 77 трудову школу міста Києва і вступив в 4-у кооперативну профшколу, після закінчення якої в 1930 році став працювати рахівником у студентському кооперативі.

З 1932р. по 1937 р. навчався на хімічному факультеті Київського держуніверситету, аз 1937 по 1940 р. - в аспірантурі при кафедрі аналітичної хімії КДУ. грудня 1940 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата хімічних наук.

Одночасно з навчанням в аспірантурі Ігор Володимирович працював асистентом кафедри аналітичної хімії, а з року по 22 червня 19412 року - в.о. доцента цієї ж кафедри.

На другий день війни Ігор Володимирович був мобілізований до лав Радянської армії. Під час війни він був командиром взводу, зам. командира батареї в запасному артполку, викладав топографію в 31 учбовому артполку офіцерського складу, а з 1944 року служив начальником хімічної лабораторії окружного ветеринарного складу.

Демобілізувався І.В.П’ятницький восени 1945 року і повернувся на роботу до рідного університету. З 1945 по 1959 рік був доцентом кафедри аналітичної хімії, 1958-1960 рр. - деканом хімічного факультету, 1959 - 1960 рр.- в.о. професора. В 1959 році І.В.П’ятницький захистив докторську дисертацію, в 1960 р. отримав звання професора і в тому ж році був обраний на посаду завідувача кафедри аналітичної хімії, яку обіймав до 1985 року.

Трудова діяльність І.В.П’ятницького була відзначена медаллю "За трудовую доблесть" (1953 р).

Наукову діяльність І.В.П’ятницький розпочав на кафедрі аналітичної хімії Київського державного університету імені Т.Шевченка під керівництвом вченого зі світовим ім'ям А.К.Бабка.

В 1940 році І.В. П’ятницький захистив кандидатську дисертацію; потому величезний обсяг робіт було виконано ним разом із аспірантами та співробітниками по системному дослідженню реакцій іонів металів з оксикислотами та багатоатомними спиртами і застосуванню цих реакцій в аналізі. Результати цих досліджень узагальнені в докторській дисертації "Дослідження комплексів металів з оксикислотами в розчинах" та частково в монографії "Маскирование и демаскирование в аналитической химии", М.:Наука, 1990 (у співавторстві з В.В.Суханом).

Тези доповідей (10-13 жовтня 2010 р. м.Київ) Широка наукова ерудиція дозволили І.В.П’ятницькому застосовувати найрізноманітніші методи дослідження. Це полярографія і потенціометрія, фотометрія і гравиметрія, екстракція і атомна абсорбція. Виконані дослідження показали, що оксикислоти, які належать до полідентатних лігандів, утворюють досить стійкі комплексні сполуки з катіонами багатьох металів, причому спосіб координації ліганда залежить від кислотності середовища. В слабкокислих розчинах комплексоутворення відбувається за рахунок витиснення іонів водню карбоксильних груп, а в близьких до нейтральних та слабколужних розчинах метал утворює зв'язки як з карбоксильними, так і оксигрупами, утворюючи при цьому один або декілька замкнутих п'ятиабо шестичленних циклів. Властивості комплексів значною мірою залежать від місцезнаходження центрального атому в Періодичній системі Д.Менделєєва. Виявлена значна різниця у стійкості комплексів металів з оксикислотами лягла в основу використання багаточисельних реакцій маскування в аналізі. Дослідження показали, що здатність до маскування залежить також і від кількості карбоксильних та оксигруп в молекулі оксикислоти, від іх взаємного розташування, від здатності цих груп до відщеплення протонів, від довжини вуглеводневого ланцюга.

Цікавими і важливими як з наукової, так і з практичної точки зору виявились виконані під керівництвом І.В.П’ятницького дослідження екстракційної здатності монокарбонових кислот стосовно комплексів металів з амінами та хромофорними органічними реагентами, а також вивчення різнолігандних та різнометальних комплексів. Актуальність, новизна і високий науковий рівень цих робіт засвідчують близько двох десятків авторських свідоцтв на винаходи, отриманих І.В.П’ятницьким (у співавторстві), а його статті друкувались в таких престижних виданнях як " Журнал аналитической химии", иУкраинский химический журнал", "Журнал неорганической химии", "Заводская лаборатория", "Известия вузов" та інш.

с. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького І.В.П’ятницький - активний учасник численних наукових конференцій з аналітичної хімії, неорганічної хімії, хімії координаційних сполук, що проводились на теренах або у співавторстві зроблено близько 80 доповідей з актуальних питань сучасної хімії.

Він підготував і видав дві монографії із серії "Аналітична хімія елементів": "Аналитическая химия кобальта" І.В.П’ятницький сприяв виходу в світ незліченної кількості статей, монографій та дисертацій, рецензентом або авторам зробити роботу кращою.

Надзвичайно різнобічною і плідною І.В.П’ятницького, яку він розпочав у 1937 році на кафедрі аналітичної хімії, ще навчаючись в аспірантурі. Перший же підготовлений у співавторстві з А.К.Бабко підручник з кількісного аналізу для студентів хімічних спеціальностей, опублікований в 1956 р., вигідно вирізнявся серед багатьох інших чітким і логічним викладенням, що робило складний матеріал простим для розуміння. Підручник цей (з авторськими переробками і доповненнями) витримав чотири видання і досі є одним із найкращих підручників з кількісного аналізу. Його перекладено на грузинську, вірменську та португальську мови. На цьому та багатьох інших підручниках та посібниках навчались багато поколінь хіміків взагалі і аналітиків зокрема. І сьогодні широко використовуються такі підручники, як "Теоретические основи аналитической химии" (1978 р.), "Физико-химические методы анализа" ( у співавторстві з Бабко А.К., Пилипенко А.Т., Рябушко О.П., 1968), „Аналитическая химия" в 2-х томах (у співавторстві з Пилипенком А.Т, 1990),"Аналітична хімія" (у співавторстві з Ф.Г.Жаровським та А.Т.Пилипенком, 1969 та 1982 рр.). За останній з перелічених підручників колектив авторів отримав Державну премію Української РСР у галузі науки і техніки (1973 р).

Не втрачають також свого значення і близько 20 учбово-методичних розробок до лабораторних робіт та лекцій. Про надання великого значення підготовці лекцій свідчить стаття І.В.П’ятницького "Лекция: от монографии к студенческой аудитории", надрукована в "Журн. Аналит.химии" за 1990 р. Очевидно, тому його лекції завжди були досконалими: змістовними, добре продуманими, простими і доступними. Професор Пятницький І.В. виховав велику наукову школу хіміків-аналітиків, які плідно працюють в Україні, Грузії, Вірменії, Молдові, Туркменії, В'єтнамі, Словаччині.

Дуже інтенсивною була робота І.В.П’ятницького по вдосконаленню методики викладання аналітичної хімії. Багато уваги приділяв він питанням про предмет аналітичної хімії і її місце в системі інших наук, про зв'язок аналітики з іншими науками - фізикою, математикою тощо. 15 програмних доповідей, прочитаних Ігорем Володимировичем на методологічних конференціях різного рівня у Києві, Братиславі, Москві, Суздалі, Ризі і інших місцях, мали незмінний успіх та викликали гарячу дискусію.

І.В.П’ятницький перш за все -особистість, людина високої культури і духовності, Людина з великої літери. Його життя не обмежувалось науковою та педагогічною діяльністю; він цікавився філософію, мистецтвом, багато подорожував, любив і добре знав поезію, сам писав вірші та поеми, присвячені дружині, друзям, захопленням (Поема про сад), подорожам.

Ще в час навчання в університеті Ігор Володимирович одружився з Тетяною Омелянівною Гетьман; це про таке подружжя говориться у народних казках: "вони жили довго і щасливо і померли в один день"(13 липня 2000 року).

На протязі всього життя Ігоря Володимировича і Тетяну Омелянівну неможливо було уявити окремо. Разом вони не лише проводили дозвілля, а й бували на конференціях, нарадах. Як кандидат хімічних наук і гарний фахівець, Тетяна Омелянівна не тільки надихала Ігоря Володимировича на творчість, але й допомагала практично; майже в кожному його підручнику або монографії у передмові висловлюється подяка дружині за допомогу у підборі матеріалів та підготовці с. Наукова конференція 100 річ з дня народження професора І.В.П'ятницького Надзвичайно коректним, тактовним був І.В.П’ятницький у стосунках із співробітниками, аспірантами, студентами. На іспитах, не зважуючись на докори студентам за використання шпаргалок, він умів об'єктивно оцінити їх знання, задаючи додаткові питання, і не було випадку, щоб студенти оскаржували його оцінку.Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |
 


Похожие работы:

«Выпуск 6. Июль 2010 КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. Цикл лекций Мир нанотехнологий Государственная корпорация Российская корпорация нанотехнологий (РосНанотех) приступила к реализации проекта по созданию цикла научно-популярных лекций Мир нанотехнологий. Целевой аудиторией данных лекций будут ученики 10-11 классов и педагоги образовательных учреждений. Основным исполнителем данного проекта является издательство Бином. Лаборатория знаний (http://www.LBZ.ru, http://www.metodist.lbz.ru ), при этом...»

«Клебанович Николай Васильевич Почвоведение и земельные ресурсы Курс лекций для студентов специальности 1 - 31 02 01 География направление: 1 - 31 02 01-03 Геоинформационные системы Минск 2013 1 Содержание Лекция Стр. Почва и педосфера. 1 4 Почвоведение как наука. 1.1 4 История развития науки 1.2 6 Факторы и условия почвообразования 1.3 9 Формирование почв 2 15 Почвообразовательный процесс 2.1 15 Морфология почв 2.2 18 Материальная часть почвы 3. 28 Фазовый состав почв 3.1 28 Органическое...»

«Химия и Химики № 7 (2009)   Законы Паркинсона Сирил Норткот Паркинсон (фрагменты книги) ЗАКОН ПАРКИНСОНА, или Растущая пирамида Работа заполняет время, отпущенное на нее. Это всем известно, что явствует из пословицы: Чем больше времени, тем больше дел. Так, ничем не занятая старая дама может целый день писать и отправлять письмо племяннице в Богнор-Риджис. Час она проищет открытку, час проищет очки, полчаса адрес, час с четвертью будет писать и двадцать минут — решать, нужен ли зонтик, чтобы...»

«Согласовано: Утверждаю: зам.директора по УВР Директор школы _ Л.В.Хмель _ Г.А.Котова Рабочая программа по химии для 8-9 классов 2 часа в неделю учитель химии Г.А.Котова 2013-2014 учебный год Пояснительная записка Рабочая программа по учебному предмету Химия, 8-9 класс составлена в соответствии требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 09.02.1998 №322) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ, примерной программы основного...»

«К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ФИЗИКИ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ОПТИКИ Т. П. Кравец 1 ОПТИКА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ. Интерес к оптике, практической и научной, отмечается уже на самых ранних стадиях развития русской науки, В Физико-математическом институте Академии Наук ещё недавно можно было видеть огромные вогнутые зеркала, шлифованные руками сподвижника Петра, известного Брюса. Член С.-Петербургской Академии Леонард Эйлер разработал здесь один из первых опытов волновой теории света, а другой её...»

«Настоящая рабочая программа раскрывает содержание обучения химии в IX классе. Она рассчитана на 68 часов – два учебных часа в неделю. Изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной картины мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, готовности к труду. Изучение химии направлено на достижение следующих целей: освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; овладение умениями наблюдать химические явления, проводить...»

«Кафедра Общая и прикладная экология Технология очистки сточных вод Учебно-методический комплекс по дисциплине для студентов специальности 280201 “Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов” всех форм обучения Самостоятельное учебное электронное издание Сыктывкар 2012 УДК 628.31 ББК 38.761.2 Т38 Рекомендован к изданию в электронном виде кафедрой Общая и прикладная экология Сыктывкарского лесного института Утвержден к изданию в электронном виде советом...»

«ПЕСТИЦИДЫ в Республике Беларусь: ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Минск, Бел НИЦ Экология 2011   УДК 502/504.5 (476) (041) Кузьмин,С.И., Савастенко, А.А. Пестициды в Республике Беларусь: инвентаризация, мониторинг, оценка воздействия на окружающую среду / С.И. Кузьмин, А.А. Савастенко. Под общей редакцией В.М. Федени. – Минск, Бел НИЦ Экология. – 2011. – 84 с. ISBN 978-985-6542-71-1 В брошюре сделан анализ группы пестицидов, относящихся к стойким органическим...»

«Серия: III Рейх. Мифы и правда Издательство: Яуза-Пресс 2008 г. Нацисты пытались регламентировать все стороны жизни подданных Третьего Рейха, в том числе и самые интимные, потаенные области человеческих взаимоотношений. Под жесткий контроль попало все: добрачные половые связи, супружеская жизнь, рост рождаемости и качество новорожденных, проституция и гомосексуализм. Целью такой политики было разведение элитного человеческого материала - будущей расы господ, призванной править миром. Это...»

«О. ПИСАРЖЕВСКИЙ Дмитрий Иванович Менделеев Жизнь и творчество великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева всегда будет предметом пристального изучения исследователей. Наследие, завещанное нам этим гигантом научной мысли и научного дела, поистине неисчерпаемо. Родившись в 1834 году и еще на студенческой скамье (в 1855 году) начав научную работу, Д. И. Менделеев до самой своей смерти (1907) плодотворно и напряженно работал над развитием химической науки и заводского дела в России. Он...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.